Emprego público (136)

No DOG do 21 de febreiro de 2019 publícase a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Oferta de emprego público dos corpos docentes

Corpo de mestres: 770
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138
Corpo de profesores de ensino secundario: 834
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30
Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16

A Deputación de Lugo conta cunha axencia de colocación donde podes ver ofertas de emprego na provincia:

https://deputacionlugo.portalemp.com/index.php?lng=gl

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación o 30 de xaneiro. www.boe.es

Oferta de emprego público da Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo

 

A Xunta de Goberno local do concello de Vigo, en sesión do 21 de decembro de 2018, aprobou a oferta de emprego do organismo autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo para o ano 2018 (expediente número 11.219/407), integrada polas seguintes prazas vacantes de persoal funcionario: da administración xeral, arquitecto , enxeñeiro industrial .

Máis información: DOG Núm. 247Venres, 28 de decembro de 2018

 

Prazas de profesor axudante doutor na universidade da Coruña

20  prazas de Profesor axudante doutor na Universidade da Coruña

 

A Universidade da Coruña convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado

Profesor axudante doutor: 20 prazas.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude etc.) pode consultarse no taboleiro electrónico oficial da UDC e na páxina web da universidade:

http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion/.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Máis información: DOG Núm. 247Venres, 28 de decembro de 2018

 

 

 

 

Técnico en mocidade e Información xuvenil

O Concello de Ames (A Coruña) publica a Oferta de emprego público 2018, na que se inclúe unha praza de  Técnico en mocidade e Información xuvenil, como funcionario do grupo A2.

Máis información: BOP da Coruña Número 246. Xoves, 27 de decembro de 2018

 

Oferta de emprego público concello de Ames

 

O Concello de Ames (A Coruña) publica a Oferta de emprego público 2018, na que se inclúen prazas de persoal funcionario e persoal laboral de distintos grupos e categorías.

Máis información: BOP da Coruña Número 246. Xoves, 27 de decembro de 2018

2 prazas de Animador/a sociocultural

 

O Concello de Ames (A Coruña) publica a Oferta de emprego público 2018 , na que se inclúen dúas prazas de  Animador/a sociocultural, como Persoal laboral grupo B.

Máis información: BOP da Coruña Número 246. Xoves, 27 de decembro de 2018

Oferta de emprego público do concello de Viveiro

 

A Xunta de Goberno local do Concello de Viveiro, en sesión ordinaria que tivo lugar o 5 de decembro de 2018, aprobou a oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2018 e ordenou a súa publicación.

Prazas:

C1: Administrativo

C1: Axente de policía local

Máis información: DOG Núm. 246Xoves, 27 de decembro de 2018

Bolsa de Emprego de Traballador/a Social en Cambados.

 

Formación dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de traballador/a social, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios.

 

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo mediante instancia dirixida á Sra. Alcaldesa de Cambados. A instancia deberá de conter, polo menos, os datos persoais do solicitante co seu enderezo, a denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como o currículum vitae e copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados.

 

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. 

 

Máis información: BOP Pontevedra número 246, miércoles, 26 de diciembre de 2018