Emprego público (176)

Oferta de emprego público do concello de Viveiro

 

A Xunta de Goberno local do Concello de Viveiro, en sesión ordinaria que tivo lugar o 5 de decembro de 2018, aprobou a oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2018 e ordenou a súa publicación.

Prazas:

C1: Administrativo

C1: Axente de policía local

Máis información: DOG Núm. 246Xoves, 27 de decembro de 2018

Bolsa de Emprego de Traballador/a Social en Cambados.

 

Formación dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de traballador/a social, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios.

 

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo mediante instancia dirixida á Sra. Alcaldesa de Cambados. A instancia deberá de conter, polo menos, os datos persoais do solicitante co seu enderezo, a denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como o currículum vitae e copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados.

 

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. 

 

Máis información: BOP Pontevedra número 246, miércoles, 26 de diciembre de 2018

Convocatoria e aprobación de bases para contratación dun/ ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formación de bolsa de emprego ..

 

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello ( rúa vilanova, núm. 1 15817 Boimorto A Coruña), ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de DEZ ( 10) DÍAS NATURAIS contados dende o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

 

Máis información: BOP A Coruña núm. 245, mércores 26 de decembro de 2018

Praza de oficial de segunda de servizos municipais do concello de Mugardos

O concello de Mugardos anuncia a convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de segunda de servizos municipais.

No Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 221, do día 20 de novembro de 2018, publicáronse a bases reguladoras do proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, para a provisión dunha praza de oficial de segunda de servizos municipais, pertencente ao grupo laboral IV, persoal laboral fixo, incluída na oferta de emprego público de 2017.

As instancias en que se solicita tomar parte no procedemento selectivo poderán presentarse no Rexistro Xeral deste concello ou por medio das demais formas previstas na lexislación reguladora do procedemento administrativo, dentro do prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información:  DOG Núm. 245Mércores, 26 de decembro de 2018

Contratación dun biólogo/a pola Consellería do Mar

A Consellería do Mar publica no DOG de hoxe a Resolución do 4 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha titulado/a superior biólogo/a (grupo I, categoría 10) para a realización da acción de investigación Seguimento científico-técnico da explotación nos bancos de libre marisqueo do litoral de Galicia. Estratexia mariña integrada. Cima 18/02, no Centro de Investigacións Mariñas (Vilanova de Arousa).

Máis información:  DOG Núm. 245Mércores, 26 de decembro de 2018

O Concello de Castrelo de Miño necesita contratar 2 traballadores/as como educadores/as familiares.
O prazo estará aberto at o 26 de decembro de 2018
Máis información no BOP de ourense do 20 de decembro de 2018 e en http://castrelo.sedelectronica.gal/info.0

 

Prazas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención hospitalaria

O Servizo Galego de  Saúde publica o Anuncio do 3 de outubro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, polo que se dá publicidade da Resolución ST 1/2018 da mesma data pola que se convocan, para vinculacións temporais, diversas prazas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención hospitalaria.

DOG Núm. 242Xoves, 20 de decembro de 2018

Oferta de emprego público do persoal docente e investigador

A Universidade de Vigo publica no DOG de hoxe a Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2018.

Máis información: DOG Núm. 242 Xoves, 20 de decembro de 2018

Praza de Oficial de oficios varios no concello de Coirós (A Coruña)

 

Concello de Coirós (A Coruña), convoca unha praza de Oficial de oficios varios, pertencente á escala de Administración Especial, subescalade Servizos Especiais e clase E de persoal funcionario, a cubrir polo sistema de concurso oposición, en quenda libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, a contar desde

o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información:  BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018

O Concello de Coirós publica as bases para a provisión da praza “Técnica/o de información xuvenil e animación sociocultural”,

Titulación:
a) Título de diplomada/o universitaria/o en educación social, ou ti´tulo de grao en educación social
b) Certificado de profesionalidade de Información Xuvenil
c) Curso básico de Información, Orientación e Asesoramento á Mocidade
d) CELGA 4 ou equivalente
e) Estar en posesión da licenza de condución B1, ou en condicións de obtela na data na que remate o prazo de presentación de instancias, e dispoñibilidade de vehículo.

O prazo para presentar solicitudes será de 20 días a partir da publicación no BOE
Máis información no BOP da Coruña do 15 de novembro de 2018 e no DOG do 5 de decembro de 2018