Premios e concursos (54)

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o IV Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2021

Requisitos de participación:
Poderá optar a este premio calquera persoa maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos os espazos. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema.

Haberá un único premio de 3.000 €

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 30 de setermbro de 2021
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A.
Máis información no DOG do 4 de xuño de 2021 e en http://cgac.xunta.gal/

FAD (Fundación de Axuda contra a Drogadicción) e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) convocan o concurso de ideas Repensando a Participación nos Espazos Educativos 2021.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 30 de xuño de 2021.

Poderán presentarse ao Concurso :
- Estudantes de graos e posgraos universitarios menores de 29 anos da rama educativa: maxisterio, psicoloxía, pedagoxía, etc. principalmente; aínda que se admitirán candidaturas doutras disciplinas.
- Docentes que impartan ensinos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato, FP de Grao Medio e FP de Grao Superior e Educación Especial

Estudantes e/ou docentes poderán presentarse a nivel individual ou constituídos en equipos (máximo 10 membros)

En cada modalidade do concurso (mozos universitarios e docentes), seleccionaranse ata un máximo de 4 proxectos finalistas que obterán un premio en metálico de:
1º posto: 1.500 €
2º posto: 1.000 €
3 er posto: 500 €
Mención especial: Ademais dos 3 proxectos gañadores, 1 proxecto adicional poderá ser seleccionado polo Xurado como mención.
Mostrarase e publicará nos mesmos termos que os proxectos gañadores.

Máis información en www.educacionconectada.com 

A Asociación Cultural «O coloquio dos cans» convoca de forma conxunta o seu concurso de relato curto e fotografía. O lema de ambos nesta edición é «Realidades alternativas. Que pasase se…?». Os participantes poderán concursar nos dous apartados ou nun só.

CONCURSO DE RELATO CURTO:
- Relatos curtos que se adapten ao lema «Realidades alternativas. Que pasase se…?». Valoraranse a orixinalidade e singularidade dos traballos recibidos.
- Os relatos terán unha extensión mínima de 3 folios e máxima de 5 (en tamaño DIN A-4), escritos con letra de corpo 12 e tipo Estafes New Roman, cun espazado interlineal de 1,5 e marxes de 2,5 cm. Todas as páxinas estarán debidamente numeradas.
- As obras deberanse remitir por correo electrónico. O relato enviarase como arquivo adxunto en formato pdf á dirección elcoloquio.asociacion@gmail.com.
- Cada relato irá nun correo electrónico individual en cuxo asunto aparecerá: Concurso «O coloquio dos cans». No correo indicaranse: nome e apelidos do autor, dirección, teléfono e achegarase o DNI escaneado; os datos do autor non deben aparecer no relato.

O prazo de presentación de escritos finalizará o día 1 de xullo de 2021.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
- Fotografías dixitais, en cor ou branco e negro, que teñan algunha relación coas temática «Realidades alternativas. Que pasase se…?». Valoraranse a orixinalidade e singularidade dos traballos recibidos.
- As imaxes deberán presentarse en formato jpg, con resolución de 300 ppp e tamaño mínimo de 1 MB.
- As fotografías remitiranse por correo electrónico á seguinte dirección: elcoloquio.asociacion@gmail.com
- Cada fotografía irá nun correo electrónico individual en cuxo asunto aparecerá: Concurso «O coloquio dos cans». No correo indicaranse: nome e apelidos do autor, dirección, teléfono e achegarase o DNI escaneado. Ademais, acompañarase do título da foto, un breve pé de foto, data e lugar de realización da mesma; os datos do autor non deben aparecer na imaxe.

O prazo de presentación de imaxes finalizará o día 1 de xullo de 2021.

Requisitos
RELATO CURTO: Poderán concorrer a esta convocatoria escritores sen límite de idade, de calquera nacionalidade, con obra ou obras orixinais e inéditas escritas en castelán. Os autores que presenten máis dunha obra deberán cumprir de forma independente e separada para cada un dos seus traballos as formalidades que estas bases establecen.

FOTOGRAFÍA: Poderán concorrer a esta convocatoria fotógrafos sen límite de idade, de calquera nacionalidade, con imaxes orixinais e inéditas ata un máximo de 4. Os autores que presenten máis dunha obra deberán cumprir de forma independente e separada para cada un dos seus traballos as formalidades que estas bases establecen.

Premios
Relato Curto: O Concurso estará dotado dun Primeiro Premio valorado en 300 euros e un Accésit de 100 euros, así como a publicación dos traballos premiados e das mencións especiais do xurado.

Fotografía: O Concurso estará dotado dun Primeiro Premio valorado en 300 euros e un Accésit de 100 euros, así como a publicación dos traballos premiados e das mencións especiais do xurado.

http://www.elcoloquiodelosperros.com/2021/04/19-concurso-el-coloquio-de-los-perros.html 

Contos e sombras

Mai 28, 2021

A Praza de Poe en colaboración coa Asociación Colexial de Escritores de España convocan o VII Certame Novo de Relato 2021 "Contos e sombras", co obxectivo de fomentar a escritura entre o público novo.

As obras deberán incluír historias nas que as sombras, reais ou figuradas, teñan un papel relevante, estarán escritas en castelán e terán unha extensión máxima de 6.000 caracteres incluídos espazos, tamaño DIN-A4 mecanografadas a dobre espazo, con letra Arial de 12 puntos de corpo. As follas deberán estar numeradas.

Os traballos presentaranse con plica (anónimos), e non deberán conter ningún dato sobre a súa autoría impreso nos textos, nin firma que revele a identidade do seu autor. Cada relato levará o título impreso na primeira páxina seguido do pseudónimo do autor.

Poderase presentarse un máximo dun relato por autor. Os relatos enviaranse por correo electrónico á dirección centros@laplazadepoe.com.

Requisitos
Poden presentarse mozos e mozas de entre 14 e 21 anos, residentes en Madrid, con obras orixinais e inéditas que non fosen premiadas, que non obtivesen ningún tipo de mención ou recoñecemento e que non fosen publicadas total ou parcialmente con anterioridade, tanto en papel como na internet.

Premios
- O premio ao mellor relato consistirá nunha bolsa para cursar talleres de narrativa impartidos pola Praza de Poe, proporcionada pola Asociación Colexial de Escritores (ACE). Un cheque regalo de 400 euros ou un 20% desconto nunha viaxe de idiomas a Irlanda con Mimo Idiomas. Un lote de libros proporcionado pola Casa do Lector. A publicación do relato na web de ACE e da Praza de Poe, así como a súa publicación nun libro de relatos.
- O segundo premio incluirá unha bolsa para cursar talleres de narrativa impartidos pola Praza de Poe, proporcionada pola Asociación Colexial de Escritores (ACE). Un lote de libros proporcionado pola Casa do Lector. A publicación do relato na web de ACE e da Praza de Poe, así como a súa publicación nun libro de relatos.
- O terceiro premio será un cheque regalo de 100 euros para cursar talleres de narrativa impartidos pola Praza de Poe, un lote de libros proporcionado pola Casa do Lector, a publicación do relato na web de ACE e da Praza de Poe, así como a súa publicación nun libro de relatos.

Prazo: 19 de setembro de 2021

BASES

O Concello de Granada convoca a XXIII edición do Premio de Pintura Nova Granada 2021, dirixida a novos artistas entre os 18 a 35 anos de calquera nacionalidade.

O tema, os materiais e a técnica para empregar por cada autor serán libres. O tamaño das obras non poderá superar os 2 x 2 metros, nin ser inferior a 1 x 1 metros e presentaranse enmarcadas cun simple listón de madeira ou junquillo, non se admitirán protexidas con cristal; as que polo seu soporte ou técnica necesiten protección, só serán admitidas se o son con material plástico ou non rompible.

Se as medidas das obras presentadas non se adecuasen con exactitude ao esixido, ou existisen dúbidas nos criterios de aplicación destas bases, será o xurado quen baixo o seu criterio poderaas aceptar e interpretar e determinar a súa aplicación.

As obras entregaranse acompañadas da seguinte documentación:
- Boletín de inscripción
- Breve curriculum artístico que non excederá dun folio .
- Imaxe da obra, en fotografía a cor con calidade non inferior a 300 ppp en cuxo reverso se indicará o título da obra e autor.
- Fotocopia do documento nacional de identidade.

O máximo de obras a presentar será dúas por autor. O prazo de admisión estará comprendido entre os días 13 ao 17 de setembro de 2021, (luns a venres) de 10:00 a 13:00 horas.

A entrega, remisión, ou envío da obra será por conta do/da concursante, á seguinte dirección:
Concello de Granada. Concellería Delegada de Cultura
Salga de Exposicións de “Gran Capitán”
C/ Gran Capitán, 22-24
18002 Granada

Premios:
- Primeiro premio dotado con 1.800 euros.
- Segundo premio dotado con 1.200 euros.
- Terceiro premio dotado con 900 euros.
- Dous accésits dotados con 600 euros cada un.

BASES

Como cada ano desde a asociación ANIM propoñen un ciberconcurso de contos con transfondo social que nos axude a entender, analizar e loitar para mellorar a nosa sociedade. O tema do concurso de contos deste ano é “A prostitución: abolición ou regulación?”.

Estas son algunhas das reflexións sobre as que deben tratar os contos: É “o traballo máis antiga do mundo” ou é “a explotación máis antiga do mundo”? Se a prostitución existe desde a antigüidade é por que é necesaria ou por que non houbo ningún interese en eliminar privilexios e servidumes que a xeran e manteñen? É o mesmo vender o corpo prostituíndose que vender o esforzo para outro traballo? É a prostitución unha elección libre ou é só un mito, unha escusa misógina, ou unha realidade para unha minoría? Pódese lexislar pensando na libre elección deixando de lado o tráfico de persoas ? Débese lexislar a prostitución? Hai que prohibila? A solución é castigar ás persoas que fan uso da prostitución?

A extensión das obras non poderá exceder de 12.000 caracteres incluíndo os espazos.

O envío dos orixinais farase por correo electrónico, non se admitirán os envíos por correo postal.
O envío por correo electrónico conterá dous arquivos adxuntos:
1.O relato, que deberá ir asinado co pseudónimo e enviado en formato texto (word ou similar).
2. A plica, na que se fará constar: pseudónimo, nome e apelidos do autor, dirección actual, teléfono e correo electrónico de contacto. O nome con que se identifiquen os dous arquivos será ou o título do conto ou o pseudónimo do autor. NON se admitirán correos que conteñan máis dun conto. En todo caso, deberá enviarse un correo por conto coa súa correspondente plica.

A dirección electrónica para participar é animcontacta@gmail.com. Tamén se poderá participar desde a páxina web.

A admisión de obras a concurso finalizará o 18 de xullo de 2021. Durante o mes de outubro de 2021 farase pública a decisión do Xurado.

Poderá participar calquera persoa, sen prexuízo do lugar de nacemento ou de residencia dos autores.

O gañador recibirá o Premio HIPATIA de ALEXANDRÍA 2021, dotado con 300€ que patrocina o organizador.

BASES

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xunto coa Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal convocan premio literario anual Nortear que vai pola súa VII edición no ano 2021.

O premio literario versa sobre o xénero de relato curto e poden participar persoas nacidas en Galicia ou na Rexión Norte de Portugal con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos.

Ten unha dotación de 3.000 euros para a obra gañadora e será publicada en edición bilingüe galego e portugués cunha tirada de ata 500 exemplares.

Prazo: Serán admitidas a concurso todas as obras presentadas online ata as 23.59 (hora española) do día 30 de xuño de 2021, a través da Plataforma Nortear https://nortear.gnpaect.eu/candidaturas/

BASES

O Concello de San Xoán de Río, co apoio e patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a colaboración da Editorial Galaxia, convoca o «II Premio de Novela da Galicia Rural».

Poderán optar ao «II Premio de Novela da Galicia Rural» aquelas autoras e autores que presenten novelas orixinais e inéditas, non publicadas ou divulgadas, en todo ou en parte, por calquera medio físico ou electrónico, escritas en lingua galega.

As obras deberán ter unha extensión mínima de 100 páxinas, en letra Times New Roman 12, interliñado 1,5 e marxes inferior e superior de 2,5 cm e marxes esquerda e dereita de 3cm.

Cada proposta deberá ser presentada exclusivamente en papel, entregándose 6 copias, impresas a dobre cara, debidamente encadernadas baixo lema e sen ningún dato que identifique á autora ou autor. No envío incluirase un sobre pechado que deberá conter no exterior o lema elixido e no seu interior os datos de autoría correspondente: Nome e apelidos, DNI, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono de contacto e unha declaración xurada na que se indique que se presenta unha obra totalmente orixinal e inédita. Estas propostas serán enviadas ao Concello de San Xoán de Río, Praza Gabino Rodríguez Álvarez, 1, 32770, San Xoán de Río, Ourense, indicando no exterior do sobre «II Premio de Novela da Galicia Rural».

As propostas serán enviadas antes do 15 de decembro do 2021

O premio consistirá na edición da obra por parte da Editorial Galaxia, unha contía en metálico de 2.000 €, máis a entrega dun diploma acreditativo.

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-22928.pdf 

Oficina Municipal de Información Xuvenil
Concello de Cangas do Morrazo
Rúa Real 29
36940 Cangas

Teléfono 986 392 171
xuventude@cangas.gal 

O Exército do Aire convoca os Premios Exército do Aire 2021 nas seguintes modalidades:

Pintura, Aula Escolar Aérea, Modelismo Aeronáutico, Investigación e Innovación Aeroespacial, Imagen Aeronáutica, Artículos «Revista de Aeronáutica y Astronáutica», Creación Literaria, Promoción de la Cultura Aeronáutica y Valores en el Deporte.

Modalidade Pintura:
Nos premios de pintura poderán participar artistas e creadores con obras individuais inéditas.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio: 6.000 € e trofeo Plus ultra.
Accésit: 3.000 € e placa.

Modalidade de Aula Escolar Aérea
A este premio poden presentarse centros de ESO en territorio nacional, con traballos colectivos dos alumnos matriculados nos mesmos.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Premio de 3.000 euros e trofeo Plus ultra para o centro educativo e viaxe “Aula Escolar Aérea”.
Unha viaxe de 5 días a fin de coñecer e visitar de preto unidades, centros e organismos (UCO) do Exército do Aire, para un máximo de 10 alumnos e 2 profesores, utilizando medios militares para cubrir os servizos de transporte, aloxamento e manutención.

Modalidade de Modelismo Aeronáutico
Poderán participar aquelas obras que mellor reproduzan, a escala, modelos de aeronaves ou aeróstatos que formen ou formasen parte da historia aeronáutica militar española ou do Exército do Aire, de acordo coas seguintes categorías:
Aeromodelismo ou dioramas: Premio único ambas as categorías: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Taller de modelismo infantil: Premio único: Trofeo Plus ultra, obsequio e bautismo de voo.

Modalidade de Investigación Aeroespacial Universitaria:
Estes traballos desenvolverán liñas de estudo de investigadores universitarios nas diferentes ramas existentes no sector aeroespacial e que profundan nos avances da industria de defensa española.
Premios
- Traballo Universitario. Premio único: 1.500 euros e trofeo Plus ultra.
- BACSI modalidade individual. Premio único: 1.000 euros e trofeo Plus ultra.
- BACSI modalidade colectiva. Premio único: 1.500 euros e trofeo Plus ultra.

Modalidade de Imaxe Aeronáutica
Inclue a modalidade de Fotografía e de Vídeo aeronáutico.
Fotografía, diferenciando as seguintes categorías:
- Mellor colección de fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía de interese humano.
Poderán presentarse a esta modalidade fotografas ou diapositivas en formato dixital, orixinais e de tamaño libre, de temática aeronáutica relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Modalidade de vídeos aeronáuticos
Poderán presentarse ao concurso gravacións audiovisuais en formato dixital (imaxes ou animacións), con montaxes orixinais de temática relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Premios:
- Premio á "mellor colección": 2.000 euros e trofeo Plus ultra.
- Accésit á “mellor colección”: 500 euros.
- Premio á "mellor fotografía": 1.000 euros e placa.
- Accésit á “mellor fotografía”: 500 euros.
- Premio á mellor fotografa "interese humano": 1.000 euros e placa.
- Accésit á mellor fotografa “interese humano”: 500 euros.
- Premio ao mellor vídeo aeronáutico: 2.000 euros e placa.

Modalidade de Artigos Revista de Aeronáutica e Astronáutica
Concederanse os seguintes premios:
- Artigos de divulgación: Premio único: 1.500 euros e diploma.
- Artigo sobre helicópteros: Premio único: 1.500 euros e diploma.
- Artigo sobre enxeñería aeroespacial: Premio único: 1.500 euros e diploma.

Modalidade de Creación Literaria
Obras de narrativa literaria, tanto en prosa como en colección poética inédita, de temática relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como coa actividade aeroespacial nas súas diferentes facetas.
Primeiro premio: 3.000 euros e trofeo Plus ultra.
Accésit: 1.000 euros.

Modalidade de Promoción da cultura aeronáutica
Con esta distinción especial o Exército do Aire quere incentivar todas aquelas iniciativas de persoas, asociacións, fundacións e todo tipo de entidades públicas ou privadas, que contribúan á difusión e fomento da cultura aeronáutica en particular, e da cultura de defensa en xeral.
Premio á promoción no ámbito social: 3.500 euros e Trofeo Plus ultra.
Premio á divulgación na contorna dixital: 1.000 euros e Placa.

Valores no deporte.
O propósito deste premio é promover os valores do aviador, a motivación e esixencia de superación, a través da práctica deportiva e de competición, individual ou por equipos, dentro e fóra do Exército do Aire, practicados en calquera disciplina deportiva. Valorarase igualmente a constancia e o palmarés deportivo logrado en campionatos nacionais ou internacionais.
Premio pola súa traxectoria deportiva: Trofeo Plus ultra e obsequio.

O prazo para presentar as solicitudes de participación estará aberto ata o 24 de maio de 2021.
O prazo para presentar os traballos estará aberto entre o 1 e o 16 de xuño de 2021.

Máis información no BOE do 3 de maio de 2021 e en https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/premiosea/