Outras (45)

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga)

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal a través do formulario TR351F
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 27 de abril de 2021.

A Consellería de Educación convoca os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes á unha titulación oficial de grao no curso académico 2019/20, nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Entenderase por curso académico o período comprendido entre o 1 de setembro de 2019 e o 30 de setembro de 2020.

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Requisitos:
a) Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
b) Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para o alumnado das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED415A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 23 de abril de 2021 e en www.edu.xunta.ga  e en orientacion.sug@edu.xunta.es

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público.

Requisitos:
a) Ter rematados os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade á distancia e ser proposto para o título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de maio de 2021 e poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311A
Maís información no DOG do 22 de abril de 2021 e en https://www.edu.xunta.es/premiosedu

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca o programa Aprol Rural, que consiste en axudas e subvencións a accións de fomento de emprego no rural en colaboración coas entidades locais rurais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, como son a planificación preventiva, a valorización forestal, a silvicultura, a limpeza de montes, a xestión da biomasa, co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento TR351G
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 20 de abril de 2021

A Consellería de Educación convoca premios extraordinarios de formación profesional para o alumnado que realizou estudos de formación profesional de grao superior no curso 2019/20 nos centros docentes de Galicia e que os rematou no ano 2020.

Poderanse conceder ata 23 premios extraordinarios, un por cada familia de formación profesional de grao superior que se imparte na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:
1. Ter cursados estudos de formación profesional de grao superior durante o curso 2019/20 nalgún centro educativo de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ter rematado os estudos no ano 2020.
2. Ter obtido unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50.

A dotación para os premios será de 850 € por premio.

O prazo para optar aos premios estará aberto ata o 12 de maio de 2021.
A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311B
Máis información no DOG do 12 de abril de 2021 e en https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/

A Consellería de Educación convoca axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial.

Requisitos
Poderán solicitar estas axudas as federacións e confederacións de pais de alumnos, así como as asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial que, con anterioridade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, estean inscritas no censo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de maio de 2021
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento ED507A
Máis información no DOG do 12 de abril de 2021 e en www.edu.xunta.es

A Consellería de Cultura convoca subvencións a concellos con poboación igual ou superior aos 3.000 habitantes para a promoción do uso da lingua galega entre a mocidade.

Un dos programas de dinamización lingüística con prioridade será o que esté dirixido á Mocidade cos seguintes obxectivos:
– Estimular nas xeracións máis novas actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego, e superar vellos prexuízos, presións globalizadoras e inercias negativas.
– Fomentar todo tipo de creatividade de base en galego, como forma lúdica de galeguización e de creación de mercado cultural.
– Garantir que en galego haxa unha oferta ampla, diversificada, competitiva e atraente de produtos de cultura.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento PL400A
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 9 de abril de 2021

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convoca axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social do Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.

Este programa ten por obxecto a concesión de axudas ao alugueiro, mediante a adxudicación directa ás persoas arrendatarias de vivenda habitual que, como consecuencia do impacto económico e social do COVID–19, teñan problemas transitorios para atender o pagamento parcial ou total do alugueiro.

Requisitos: Persoa maiores de idade que sexan titulares, en condición de persoa inquilina, dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano.

Prazo: ata o 30 de setembro de 2021
A solicitude está dispoñible na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal/ co código VI432E
Máis información no DOG do 6 de abril de 2021
http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora en Galicia das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo.

Persoas beneficiarias
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Liñas de subvencións
– Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora: teñen por finalidade fomentar o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.
– Liña 2 subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego: destinadas a compensar as perdas provocadas pola redución da actividade económica das persoas traballadoras autónomas ou por conta propia no contexto actual de pandemia.

Contía:
- Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora: 5.000 euros.
O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:
a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural: 2.000 euros.
O importe máximo da subvención concedida será de 8.000 euros.
- Liña 2 subvención COVID-19 para mantemento do autoemprego: 3.000 euros.

O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2021 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 29 de marzo de 2021 e en http://emigracion.xunta.gal

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf