Convocatoria xeral (17)

A Consellería de Educación convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas aos/ás estudantes de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan no citado programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2020/21.

Requisitos:
- Estar matriculado no curso 2020/21 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores en Galicia.
- Ter obtido unha bolsa Erasmus+ de mobilidade no curso 2020/21.
- Non ter gozado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de xuño de 2021.
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED322A.
Máis información no DOG do 6 de maio de 2021 e en www.edu.xunta.es 

A Axencia Turismo de Galicia convoca unha bolsa de formación práctica especializada na oficina española de turismo en Roma durante os anos 2021 e 2022.

Requisitos:  Estar en posesión dun grao universitario. O título achegado, non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2015
Linguas:
a) Galego: os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
b) Nivel B1 en italiano.

O programa formativo desenvolverase ao longo dos anos 2021 e 2022 cunha duración máxima de 18 meses, contados desde a data da incorporación da persoa bolseira. A data prevista de incorporación do/da bolseiro/a ao seu destino é o 1 de xullo de 2021,
A contía será de 40.584,60 euros. Na dotación da bolsa están incluídos os gastos de desprazamento (ata e desde o lugar de destino) e o seguro de accidentes e de responsabilidade civil obrigatorio

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de maio de 2021.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981B

Máis información no DOG do 30 de abril de 2021 e en http://www.turismo.gal/canle-institucional
Teléfonos: 981 542 567 e 981 547 406
enderezo electrónico: proxectos.turismo@xunta.gal

A Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 900 bolsas de introdución á investigación "JAE Intro ICU", no marco do Programa "JAE".
A finalidade das bolsas é a iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

Requisitos:  estudantes universitarios/as, cursando estudos de grao, licenciatura ou máster que teñan completados, polo menos, o 50 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2022.

Máis información no BOE do 23 de abril de 2021 e en https://sede.csic.gob.es/programa-jae

Banco Santander e IBM puxeron en marcha o programa "Bolsas Santander Tecnoloxía Dixital Experience IBM" dotado con 1.000 bolsas co obxectivo de mellorar a empregabilidade das persoas que necesiten incorporarse ao mercado laboral ou realizar un cambio de traxectoria.

As persoas beneficiarias terán a oportunidade de recibir formación para mellorar as súas capacidades dixitais e formarse en tecnoloxías como a intelixencia artificial ou a ciberseguridade.

Requisitos: Estudantes, profesionais e calquera persoa interesada, maiores de idade e residentes en España.

Prazo: 23 de maio de 2021

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-digital-experience-ibm 

Youth4Regions

Abr 12, 2021

A Comisión Europea anima aos estudantes de xornalismo e a novos xornalistas a aprender sobre política rexional da UE no encontro Youth4Regions, que se celebrará en Bruxelas, entre o 10 e o 15 de outubro.

Youth4 Regions é un programa que pretende axudar a descubrir o que fai a UE para reforzar a cohesión económica e social e reducir as disparidades a nivel de desenvolvemento entre as rexións da UE.

Destinatarios/as: Estudantes de xornalismo e novos xornalistas de entre 18 e 30 anos.

Prazo: ata o 12 de xullo

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions

Xa podes consultar o boletín quincenal de bolsas, subvencións, axudas e premios...boletin0602interior

Boletín de novidades!

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos das persoas solicitantes:
1. Causas sobrevidas no curso académico 2020/21.
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

2. Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19.
Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.

Requisitos en xeral
a) Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
b) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de fereiro de 2021.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2021

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2021 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/portal/

A Universidade de Santiago de Compostela, tendo en conta a situación xerada como consecuencia da pandemia que estamos sufrindo, implementa un amplio programa de axudas dirixido a facilitar o acceso e a permanencia nos estudos que oferta.

O obxectivo é atender solicitudes de axudas para estudantes cunha situación económica, social ou familiar que poida influir negativamente na continuidade dos seus estudos universitarios.

Bonos de comedor:
As axudas de comedor teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021.

Os bonos poderán ser utilizados nas cafeterías e comedores universitarios

Equipos informáticos:
O préstamo de material informático para o adecuado desenvolvemento da docencia non presencial é a terceira liña de axudas ofertada pola USC neste curso. Esta convocatoria ten como obxecto cubrir as necesidades do alumnado que non dispoña dos recursos materiais necesarios para o seguimento da docencia e/ou preparación das avaliacións, sexan de equipos informáticos ou dispositivos que permitan a conexión necesaria aos servizos de internet.

Docencia virtual
Asemade, a Universidade tamén acaba de convocar axudas para que o alumnado dispoña de conexión a internet suficiente e adecuada para poder empregar as ferramentas virtuais. O obxecto destas axudas é o cofinanciamento de servizos de internet coa finalidade de que os mozos e mozas poidan acceder ao contido do Campus Virtual e demais ferramentas didácticas necesarias para a súa actividade académica. O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021

https://www.usc.es/gl/xornal/novas/programas-axudas-usc-mor-covid-19-incorporan-lina-garantir-manutencion-alumnado

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895