Bolsas no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

19 Xul 2021

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades convoca 11 bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro.

Bolsas:

1. Proxecto Legado científico de Jürgen Untermann.
- Grao en Lingua e Literatura Galegas, grao en Estudos de Galego e Español, grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, grao en Filoloxía Clásica, grao en Linguas e Literaturas Modernas co itinerario de alemán.
- Coñecemento de alemán acreditando un nivel mínimo B1 mediante calquera certificación de centros públicos ou privados, ou ben acreditando un módulo ou un minor en alemán ou a propia titulación de grao en alemán da universidade correspondente.
As titulacións relacionadas coa arquivística serán consideradas como méritos e serán valoradas.

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica, Portuguesa ou Tradución e Interpretación ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Inglesas; en Lingua e Literatura Modernas (Francés, Italiano, Románicas e Portugués); en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga).
Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae que se está realizando no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
- Ser licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Clásica, en Historia ou en Humanidades ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.
- Ter cursados estudos de Latín, xustificados cun mínimo de 2 materias superadas no expediente académico ou cun máster en estudos medievais.
Os coñecementos no manexo de ferramentas informáticas (xml, bases de datos e equivalentes) serán considerados como méritos relacionados e serán valorados.

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).
- Posuír algunha das seguintes titulacións ou outras titulacións que se consideren equivalentes: licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica ou Portuguesa ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Modernas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios ou en Estudos de Galego e Español.
- Acreditar nivel B2 nalgunha das seguintes linguas: portugués, catalán, francés, inglés, italiano ou alemán.

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.
- Ser licenciado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Inglesas; en Lingua e Literatura Modernas; en Linguas Estranxeiras; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Tradución e Interpretación.
- Posuír coñecementos de inglés ou francés equivalentes ao nivel B2.
- Ter formación, polo menos elemental, en terminoloxía ou en lexicografía (demostrable mediante a superación dalgunha materia, publicacións científicas, asistencia a simposios, seminarios ou congresos especializados, comunicacións presentadas a congresos, etc.).

6. Proxecto Informes de literatura.
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa ou graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; Linguas e Literaturas Modernas (con maior ou minor en Lingua e Literatura Galegas).
- Acreditar coñecementos na elaboración de repertorios bibliográficos comentados, ben mediante estudos que inclúan formación a este respecto a nivel de licenciatura/grao ou máster, ben pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios ...) ben pola publicación de traballos concretos arredor deste contido.

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Lingua e Literatura Modernas (con maior ou minor en Lingua e Literatura Galegas).
- Acreditar coñecementos específicos en crítica e investigación literarias, ben mediante estudos que as inclúan a nivel de licenciatura/grao ou máster, ben pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios, coloquios...), ben pola publicación de traballos concretos dos que participen estas disciplinas.

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega, Portuguesa, Hispánica, Clásica ou Románica, ou ben graduado/a en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Lingua e Literatura Modernas (con maior ou minor en Filoloxía Románica); en Lingua e Literatura galegas; en Lingua e Literatura Españolas ou en Filoloxía Clásica ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Acreditar coñecementos específicos de literatura románica medieval (especificamente lírica) mediante estudos que a inclúan a nivel de licenciatura/grao ou máster, e/ou pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios, coloquios..., dun mínimo de 40 horas de duración) centradas na literatura medieval.
- Acreditar a capacidade para ler/ traducir textos en diferentes linguas románicas no período medieval mediante estudos realizados durante a licenciatura/grao ou máster, e/ou pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios, coloquios, dun mínimo de 40 horas de duración). Os solicitantes deberán evidenciar nos seus expedientes os datos que avalan tal capacidade.

9. BiRMED: Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.
- Estar en posesión do título de licenciatura ou de grao en calquera titulación da Área de Humanidades, sempre que se acredite formación específica en estudos medievais.
- Acreditar coñecementos de literatura medieval (valorarase o coñecemento específico da literatura galego-portuguesa, segundo a epígrafe de formación complementaria).
- Posuír competencia para comprender textos escritos en diferentes linguas románicas e inglés (valoraranse as linguas que poidan ser convenientemente acreditadas ou certificadas, conforme a epígrafe de formación complementaria).

10. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.
- Ser licenciado/a ou graduado/a en Ciencias Políticas e da Administración ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Posuír coñecementos avanzados de estatística quer avalados con título oficial a nivel de máster que conteñan materias relativas a estes coñecementos, quer con graos específicos neste campo.
- Acreditar experiencia no manexo do software Bellview System e en control de campo.
- Acreditar experiencia no manexo dos softwares de análise estatística, SPSS, STATA ou R

11. Proxecto Legados literarios.
- Estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega ou ben do grao en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Lingua e Literatura Modernas (con maior ou minor en Lingua e Literatura Galegas) ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.
- Acreditar coñecementos específicos en crítica e investigación literarias

Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o cal presente a solicitude.
Ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2007-2008 ou posterior.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os/as que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega.
Non resultar beneficiario/a dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos.

A data estimada de comezo é o 1 de decembro de 2021 e rematarán, en calquera caso, o 30 de novembro de 2023.

As solicitude estarán dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento PL500D e na páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades www.cirp.es 
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 19 de agosto de 2021

Máis información no DOG do 19 de xullo de 2021 e en www.cirp.es