IV Premio As nove musas de Relato Breve

12 Xul 2021

A revista de artes, ciencias e humanidades As nove musas convoca o IV Premio As nove musas de Relato Breve.

O tema será libre. Os traballos presentados deben estar escritos en castelán, ser inéditos, non ser publicados en ningún medio escrito ou dixital e non ser premiados noutro concurso. Ademais, deberán estar libres de calquera compromiso editorial previo ou simultáneo. Só se admitee un relato por autor. As obras deberán presentarse en formato Word cunha extensión mínima de 6 folios tipo A4 e máxima de 10. Escritas en Times New Roman, con corpo 12 e 1,5 de interlineado.

A obra enviarase ao seguinte correo electrónico: relatobreve@lasnuevemusas.com. Enviaranse dous arquivos adxuntos: un arquivo co título do relato que incluirá a obra asinada polo seu autor e un segundo arquivo con título do nome do autor que conterá UNICAMENTE o nome e apelidos do autor, DNI ou pasaporte, domicilio completo, correo electrónico e unha declaración xurada e asinada indicando que a obra é propia, orixinal e non está presentada a ningún outro concurso que estea pendente de resolución. Notificarase por correo electrónico aos autores a admisión da súa obra ao concurso.

O prazo de admisión de obras estará aberto ata o 31 de xullo de 2021.

O fallo do Premio e a composición do Xurado faranse públicos durante a segunda quincena do mes de agosto de 2021 e anunciarase debidamente na revista e nas nosas redes sociais, previa comunicación aos gañadores.

Requisitos
Poderán concorrer ao PREMIO todas as persoas maiores de 18 anos, calquera que sexa a súa nacionalidade.

Dotación
Os traballos premiados serán publicados nunha edición en formato impreso polas nove musas edicións, nun libro de 15×21 que levará por título o do relato gañador.

Establécense, ademais, os seguintes premios:
1º Premio: 25 exemplares do libro.
2º premio: 10 exemplares do libro.
3º premio: 5 exemplares do libro.
Cinco premio finalistas: 1 exemplar do libro.

A edición do libro cos relatos gañadores e o envío aos premiados realizarase durante o transcurso cuarto trimestre do 2021.

Máis información: relatobreve@lasnuevemusas.com
https://www.lasnuevemusas.com/iv-premio-las-nueve-musas-de-relato-breve/