Premio de Pintura Nova Granada 2021

28 Mai 2021

O Concello de Granada convoca a XXIII edición do Premio de Pintura Nova Granada 2021, dirixida a novos artistas entre os 18 a 35 anos de calquera nacionalidade.

O tema, os materiais e a técnica para empregar por cada autor serán libres. O tamaño das obras non poderá superar os 2 x 2 metros, nin ser inferior a 1 x 1 metros e presentaranse enmarcadas cun simple listón de madeira ou junquillo, non se admitirán protexidas con cristal; as que polo seu soporte ou técnica necesiten protección, só serán admitidas se o son con material plástico ou non rompible.

Se as medidas das obras presentadas non se adecuasen con exactitude ao esixido, ou existisen dúbidas nos criterios de aplicación destas bases, será o xurado quen baixo o seu criterio poderaas aceptar e interpretar e determinar a súa aplicación.

As obras entregaranse acompañadas da seguinte documentación:
- Boletín de inscripción
- Breve curriculum artístico que non excederá dun folio .
- Imaxe da obra, en fotografía a cor con calidade non inferior a 300 ppp en cuxo reverso se indicará o título da obra e autor.
- Fotocopia do documento nacional de identidade.

O máximo de obras a presentar será dúas por autor. O prazo de admisión estará comprendido entre os días 13 ao 17 de setembro de 2021, (luns a venres) de 10:00 a 13:00 horas.

A entrega, remisión, ou envío da obra será por conta do/da concursante, á seguinte dirección:
Concello de Granada. Concellería Delegada de Cultura
Salga de Exposicións de “Gran Capitán”
C/ Gran Capitán, 22-24
18002 Granada

Premios:
- Primeiro premio dotado con 1.800 euros.
- Segundo premio dotado con 1.200 euros.
- Terceiro premio dotado con 900 euros.
- Dous accésits dotados con 600 euros cada un.

BASES