1 praza auxiliar xardinería no Concello de Teo (A Coruña)

13 Abr 2021

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación o 12 de abril na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5720.pdf