Observatorio Galego da Xuventude

O Observatorio Galego da Xuventude consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.

Estructurado dun xeito ramificado, conta cun representante dentro de cada Consellería para que a súa presencia sexa real en todas e cada unha das políticas implantadas pola Xunta de Galicia. Deste xeito, as necesidades da xuventude galega poderanse espallar a todos os campos administrativos para seren cubertas.

As funcións do Observatorio son diversas. Xenera información, pero a súas actividades tamén teñen aplicacións prácticas. Compila información e realiza estudos e investigacións que permiten afondar nun maior coñecemento da realidade xuvenil galega, e, a través disto, realiza propostas que favorezan a toma de decisións. Ademáis, asesora sobre asuntos relacionados coa mocidade a aquelas institucións ou centros informadores que o precisen. O observatorio galego non ten unha mera función investigadora, tamén é o encargado de xerar un sistema de indicadores polos que se poida coñecer o estado actual das principais variables xuvenís a estudo. E con todo isto, crea un fondo de documentación que favoreza a promoción de actividades de formación- información. 

O Decreto 148/2008 do 26 de xullo polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Xuventude.

LEI 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia.


Ano 2020

Estudos do Observatorio Galego da Xuventude


Emprego

 

 


Programas e actuacións da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado


Plan estratéxico de Xuventude de Galicia

 


Estudos do Injuve (Instituto da Xuventude, Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade)


 


Outras Comunidades


IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020 (31/01/2019)


 Outras


Plan de Banda Larga de Galicia 2020 (26/08/2019)

Grados Universitarios: ¿Cuántos y Cuáles? (19/12/2019)


Consejo de la Juventud de España


 

 


Observatorio Ocupacional do Instituto Galego das Cualificacións


 

 

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, ten entre os seus cometidos, por medio do Instituto Galego das Cualificacións, o estudo da evolución do mercado de traballo na CCAA de Galicia.


Artigos e publicacións anteriores