Rede galega de información xuvenil

Está composta por todas as oficinas de información destinada á mocidade espalladas por toda Galicia. O seu obxectivo é coordinar os esforzos e iniciativas en materia de xuventude, promovidos tanto por organismos privados como por organismo públicos.Esta rede está regulada virtude do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro (DOG nº 49 do 10 de marzo).

Os servizos de información e documentación xuvenil galegos son:

   Centro Coordinador de Información e Documentación XuvenilLOGO RIX

   Espazos Xoves Autonómicos

   Oficinas Municipais de Información Xuvenil (OMIX).

 

Protocolo actuación Espazos Xove
Actividades Formación

Clube Conversa

Carta Europea de información xuvenil
Certificados de profesionalidade de Informador xuvenil, e o de Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

Conferencia da Xuventude da Unión Europea da Presidencia Chipriota

Guía: Jóvenes, Información Juvenil y Redes sociales

Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia

Procedemento para o recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil (BS312A)

Recomendación conxunta da Conferencia de Xuventude da UE. Košice, 2016

 

 

Observatorio Galego da Xuventude


Dado que o 22,7% da poboación galega está formado por mozos e mozas de idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, é obriga da Administración pública o xenerar políticas destinadas ás necesidades específicas deste colectivo. Con estas, o obxectivo principal é contribuír a mellorar o futuro da mocidade galega, e isto non se fai só dende un ámbito, senón dende todas as Consellerías por igual. Por iso se crea o Observatorio Galego da Xuventude.

Consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, o Observatorio Galego da Xuventude ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.

 

 

 

Formularios e Modelos


Aquí poderas descargar todos os formularios relacionados con actividades da Dirección Xeral.