Rede galega de información xuvenil

Está composta por todas as oficinas de información destinada á mocidade espalladas por toda Galicia. O seu obxectivo é coordinar os esforzos e iniciativas en materia de xuventude, promovidos tanto por organismos privados como por organismo públicos.Esta rede está regulada virtude do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro (DOG nº 49 do 10 de marzo).

Os servizos de información e documentación xuvenil galegos son:

 

   Centro Coordinador de Información e Documentación XuvenilLOGO RIX

  Espazos Xoves Autonómicos

  Oficinas Municipais de Información Xuvenil (OMIX).

 

 

Protocolo actuación Espazos Xove

Actividades Formación

Carta Europea de información xuvenil

 

Certificados de profesionalidade de Informador xuvenil, e o de Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

Conferencia da Xuventude da Unión Europea da Presidencia Chipriota LOGO RIX

Guía de Iniciación á Información Xuvenil, 2020

Guía: Jóvenes, Información Juvenil y Redes sociales

Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia

Procedemento para o recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil (BS312A)

Manual da ERYICA para técnicos de Información Xuvenil

 

 

Observatorio Galego da Xuventude


Dado que o 22,7% da poboación galega está formado por mozos e mozas de idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, é obriga da Administración pública o xenerar políticas destinadas ás necesidades específicas deste colectivo. Con estas, o obxectivo principal é contribuír a mellorar o futuro da mocidade galega, e isto non se fai só dende un ámbito, senón dende todas as Consellerías por igual. Por iso se crea o Observatorio Galego da Xuventude.

Consiste nun órgano colexiado destinado á creación e difución de políticas de xuventude. Adecuándose ás necesidades de cada momento, o Observatorio Galego da Xuventude ten como principal obxectivo aplicar políticas necesarias para a mocidade galega e avaliar o seu impacto na sociedade.