Métodos cirúrxicos

Os métodos cirúrxicos son aqueles que precisan dalgunha técnica operatoria para realizalos. Cómpre consideralos definitivos (irreversibles). Xenericamente podemos dicir que se trata da ligadura dos condutos polos que circulan os espermatozoides ou os óvulos, impedindo así o contacto entre ambas as dúas células e, en consecuencia, a fecundación.
Hai dous métodos cirúrxicos, con moitas variantes en cada un deles:

* Anticoncepción cirúrxica feminina, ou ligadura das trompas. Consiste, como o seu nome indica, en ligar as trompas de Falopio, impedindo así o encontro entre o espermatozoide e o óvulo.
* Anticoncepción cirúrxica masculina: a vasectomía. Consiste na ligadura dos condutos deferentes, á altura do seu paso polas éngoas. A intervención é moito máis simple cá ligadura de trompas, realízase con anestesia local e non produce complicacións.

Émbolos dous métodos son moi seguros, pero só fronte ao embarazo. Nunca fronte ás ETS. Ademais estes dous métodos cirúrxicos son irreversibles.