residenciaflorentinoA Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora e  resérvase tamén un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.
As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.

Convocatoria para o curso académico 2016/17:220 prazas.

2016residenciasxuventude 

Prazo de presentación de solicitudes:
Estará aberto dende o 28 de abril ata o 27 de maio de 2016.
As solicitudes descárganse ou realízanse telematicamente dende a sede electrónica da xuntahttps://sede.xunta.es, entrando no procedemento BS303B para estudantes e BS303D para traballadores/as.

Requisitos xerais:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
-Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2016.
A mocidade estudante, ademais:
- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato,  estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
- Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.
A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora autónoma por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

Prezo:
a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.
b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

Período de estadía:
O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2016 e o 31 de xullo de 2017. Exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos.
En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 31 de outubro.

Máis información noDOG do 27 de abril de 2016

Ourense: Residencia Florentino Cuevillas

Lugo: Residencia LUG I

Vigo: Residencia Altamar

  • A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, visitou a residencia LUG na capital lucense, que oferta 74 prazas
  • Ofrécense en réxime de internado, o que inclúe aloxamento e mantenza. Ademais, nas residencias desenvolveranse actividades convivenciais e educativas, a través das que se intenta fomentar os valores sociais, culturais e deportivos dos residentes
  • O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2016 e o 31 de xullo de 2017. A cota mensual a pagar por cada estudante residente será de 324 euros por mes no caso de cuarto dobre, e de 250 euros por mes no caso de cuarto cuádruplo

20160427 142000 1A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, desprazouse hoxe ata Lugo para coñecer as instalacións do Centro residencial xuvenil LUG dependente da Consellería de Política Social, que oferta 74 prazas para o vindeiro curso escolar no marco daordedo 18 de abril de 2016 que se publica hoxe no Diario Oficial de Galicia.

En total, nas tres residencias da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, ofértanse 220 prazas: 74 no centro residencial xuvenil LUG en Lugo, 55 na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense e 91 na residencia xuvenil Altamar de Vigo.

Ás prazas destas residencias xuvenís poden optar mozas e mozos de entre 16 e 30 anos que estean estudando durante o curso académico, mais tamén se reservan un 9% das prazas para traballadores. Como novidade este ano, tamén se reserva outro 9% das prazas para vítimas da violencia de xénero ou para fillos e fillas cuxas proxenitoras a sufrisen.

Para os estudantes, os requisitos para optar a unha destas prazas son os de cursar ciclos formativos de grao medio, de bacharelato, de ciclos formativos de grao superior, estudos universitarios ou estudos superiores en ensinanzas artísticas; e que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o solicitante.

No caso das prazas reservadas para traballadores, os requisitos específicos son que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante, con contrato cunha duración mínima de 3 meses a contar dende a data en que finalice o prazo de presentación de solicitude. No caso de ser unha persoa traballadora autónoma por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da convocatoria.

Para a adxudicación de prazos, os baremos xenéricos son a antigüidade na residencia; a renda da unidade familiar; a situación de familia numerosa; a condición de orfandade; discapacidade de calquera membro da unidade familiar; a residencia, segundo sexa dentro ou fóra de Galicia; no caso de mulleres estar en estado de xestación; ter un irmán con praza renovada na residencia; ter a condición de familia monoparental; e a situación laboral de desemprego sen prestación económica dos pais.

As 220 prazas ofrécense en réxime de internado, o que inclúe aloxamento e mantenza. Ademais, nas residencias ofrécense unha serie de actividades convivenciais e educativas, a través das que se intenta fomentar os valores sociais, culturais e deportivos dos residentes.

O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2016 e o 31 de xullo de 2017. A cota mensual a pagar por cada estudante residente será de 324 euros por mes no caso de cuarto dobre, e de 250 euros por mes no caso de cuarto cuádruplo.

O prazo de presentación das solicitudes é de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. Os/as interesados/as poderán atopar toda a información enhttp://xuventude.xunta.es.

 
  • A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, presentou no Espazo Xove de Ourense unha nova edición do certame
  • A Consellería de Política Social presentou o pasado xoves no Consello da Xunta o informe sobre o programa de creatividade xuvenil que premiou con máis de 230.000 euros o talento de 168 mozos e mozas dende o ano 2012

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado presentou na mañá de hoxe unha nova edición do certame Xuventude Crea que no ano 2016 contará cun orzamento de 112.778 euros “para premiar o talento de arredor de 40 novos autores de 12 especialidades distintas na maior manifestación das posibilidades creativas da mocidade galega”.

No Espazo Xove de Ourense, Cecilia Vázquez lembrou que Xuventude Crea conta co obxectivo de “fomentar a creatividade xuvenil”. Grazas a este certame, “os mozos e as mozas poden exercitar as súas habilidades, ensaiar solucións innovadoras, valorar o exame crítico das súas obras e outorgarlles visibilidade”, engadiu.

Na convocatoria deste ano poderán participar mozos e mozas galegos ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos. Cada unha das especialidades contará con tres premios: o primeiro, de 3.000 euros; o segundo, de 1.500; e o terceiro, de 1.000 euros. O certame ten 12 especialidades: teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, moda, deseño de xoias e cociña, sendo esta última a gran novidade xa que esta especialidade nunca formou parte do Xuventude Crea. Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual. Ademais, todas as obras terán que ser en galego, orixinais e inéditas. O xurado estará composto por profesionais que ocupan postos de decisión en cada un dos sectores implicados no concurso. O prazo de presentación dos proxectos remata o 30 de xuño. As bases do concurso pódense consultar no Diario Oficial de Galicia do pasado venres, 22 de abril de 2016.

Informe no Consello da Xunta

A Consellería de Política Social presentou o pasado xoves no Consello da Xunta o informe sobre o programa de creatividade xuvenil Xuventude Crea, que premiou con máis de 230.000 euros o talento de 168 mozos e mozas dende o ano 2012.

O informe presentado establece que, entre 2012 e 2015, o programa Xuventude Crea contou cun orzamento de 361.712 euros, cun total de 984 proxectos presentados e con 168 premiados. A suma do importe dos premios ascende a 236.500 euros. Así mesmo, se fixo entrega de 28 mencións de honra sen dotación económica.

Coa continuidade deste programa, a Xunta de Galicia dá cumprimento ao artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia, xa que se fomenta o espírito emprendedor, potenciando entre a xuventude un sistema de actitudes e preocupacións do que forman parte a iniciativa propia, a responsabilidade, a planificación de obxectivos vitais ou o compromiso entre outros valores. Así mesmo, a través deste e doutros programas, a administración autonómica adopta accións tendentes a que a xuventude teña facilidades de creación do seu propio posto de traballo.

Xuventude Crea tamén se inscribe no Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016, Horizonte 2020, que ten como un dos seus eixos principais o fomento da creatividade.

xuventudecrea2016 1A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convídavos a participar neste certame galego de creadores novos, que inclúe as especialidades de teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda e cociña.

Se queres participar, aquí podes revisar asbases do certame

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día30 de xuño de 2016.

A quen vai dirixido?

  • Poderán solicitar a participación os mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2016.
  • Non poderán participar nunha especialidade aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do ano anterior.
  • Enténdese por profesional aquela persoa que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada de alta como autónomo/a nunha actividade que teña unha relación directa coa citada especialidade.
  • Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.

Máis información:

981 541 689 / 981 545 702

roteiros.ctb@xunta.es