Formación práctica (51)

O Senado convoca 12 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos/as titulados que desexen especializarse nestes campos.
As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023) e consistirán en doce pagamentos de 1.075 € brutos.

Requisitos:
Título oficial universitario en Biblioteconomía e Documentación.
a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1995.
b) acreditar ter cursado estudos en materias arquivísticas, bibliotecarias ou documentalistas durante polo menos 200 horas lectivas.
c) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 29 de setembro de 2022 e en www.senado.es 

O Senado convoca tres bolsas de formación sobre comunicación institucional, interna e externa, dirixidas á mocidade licenciada que desexe especializarse neste campo.
As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023) e consistirán en doce pagamentos de 1.075 €.

Requisitos:
Estar en posesión dun título superior universitario de Grao ou de Licenciatura en Ciencias da Información, Xornalismo, Comunicación Audiovisual ou Publicidade
a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1995.
b) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 29 de setembro de 2022 e en www.senado.es 

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de prácticas para mozos e mozas dun estado membro da UE, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de prácticas dispoñibles: prática estándar, visitas de estudo a curto prazo e práctica para funcionarios gobernamentais.

1. Prácticas estándar. Cada ano, o CDR ofrece a mozos emozas titulados universitarios un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación consisten en prácticas nun dos servizos do Comité das Rexións, e esténdense desde o 16 de febreiro ata o 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).

O propósito da organización de períodos de prácticas no CDR é:
- Proporcionar unha experiencia de primeira man sobre o funcionamento do CDR e das institucións da UE en xeral.
- Proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos seus departamentos.
- Traballar nunha contorna multicultural e multilingüe.
Permitir que os bolseiros teñan a oportunidade de organizar unha visita de estudo a unha autoridade local ou rexional europea, en relación coas prioridades políticas do Comité.
- Permitir aos alumnos desenvolver e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos ou carreiras persoais.

As solicitudes realizaranse exclusivamente a través de Internet. Os solicitantes deben:
- Posuír un título universitario (ou un diploma equivalente) outorgado antes da data límite de presentación de solicitudes.
- Ter un coñecemento profundo dunha lingua comunitaria oficial e un coñecemento satisfactorio doutra lingua de traballo da UE (francés ou inglés).

Os bolseiros do CDR teñen dereito a unha subvención mensual. O monto da bolsa é equivalente ao 25% do salario dos funcionarios AD5 ao comezo da pasantía polo período completo de 5 meses. Outórgase un suplemento mensual de 100 € aos aprendices casados cuxos cónxuxes non teñen un emprego remunerado xa os aprendices que teñen fillos a cargo (100 €/neno/mes). Pódese conceder unha subvención complementaria de ata a metade da subvención mensual a un aprendiz discapacitado.

2. Visitas de estudo de curta duración. O CDR tamén ofrece visitas de estudo de curta duración dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían co funcionamento práctico ou as políticas do Comité. A natureza das tarefas que deben realizar os pasantes depende en gran medida da unidade á que están asignados; mentres que algunhas unidades son máis políticas, outras son máis administrativas.

Os solicitantes deben:
- Ser cidadáns da UE ou cidadáns dun estado que sexa candidato oficial á adhesión.
- Ser graduados universitarios.
- Poder demostrar que necesita profundar o seu coñecemento do Comité das Rexións por motivos relacionados con actividades profesionais, académicas ou de investigación.
- Os solicitantes deben enviar o seu CV e carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Todos os gastos durante o período de estudo correrán a cargo dos beneficiarios: non reciben ningunha subvención nin ningún outro apoio financeiro do CDR. A duración máxima da visita de estudo de curta duración é de 4 meses, pero pode ampliarse a 6 meses en función dos recursos dispoñibles no CDR.

3. Prácticas para funcionarios públicos. O CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou dun candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados nun programa de formación gobernamental.

Prazos

Practicas estándar:
- Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo (23:59 hora local de Bruxelas) do mesmo ano para prácticas de outono do 16 de setembro ao 15 de febreiro.
- Do 1 de xullo ao 30 de setembro (23:59 hora local de Bruxelas) do ano anterior para prácticas de primavera do 16 de febreiro ao 15 de xullo.

Prácticas de curta duración: non hai prazos fixos.

Máis información: https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx

Banco Sabadell busca estudantes de grao e máster que desexen formarse en banca, finanzas, auditoría, xestión de riscos ou organización de persoas, co Programa Internship 2022.

Dirixido a estudantes de último ano de grao ou máster/posgrao que queiran comezar a súa carreira profesional no Banco Sabadell, na área que máis se adapte ao seu perfil e onde poidan desenvolver o seu talento para formarse como profesionais do sector.

O obxectivo é proporcionar unha experiencia laboral real que inclúa unha aprendizaxe de valor para axudar aos estudantes para desenvolver a súa carreira profesional.

O programa de bolsas ten unha duración de 500 horas con posibilidade de prórroga.

As prácticas desenvólvense a partir de setembro ata xaneiro/febreiro, nos centros corporativos do Banco Sabadell de Sant Cugat, Madrid, Barcelona e Sabadell.

Período de inscrición ata cubrir o número de bolsas.

Máis información: https://www.sabadellcareers.com/internship-programme/

FAD, Fundación de Axuda contra a drogadicción, pon en marcha o proxecto Work in Tech by Fad no que ofrece 120 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais. Non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de WiT https://workintech.campusfad.org/

O obxectivo é facilitar a empregabilidade dos e as mozas de 18 a 35 anos en contornas dixitais. Ofrécese formación en Soporte TI e as formacións realízanse a través da plataforma Coursera.

https://workintech.campusfad.org/

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira en todo o mundo para adquirir experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos e mozas.

As áreas de prácticas inclúen:
- Informática e ciencias da información.
- Química, ciencia dos materiais e enxeñería química.
- Enxeñería mecánica.
- Enxeñería civil, xeoloxía e minería.
- Arquitectura.
- Matemáticas e estatística.
- Física.
- Negocios, administracion e mercado.

Condicións: as pasantías son remuneradas. Teñen unha duración de entre 8 e 52 semanas. Os prazos e requisitos varían segundo o posto.

https://iaeste.org/internships 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca subvencións destinadas á organización do Programa CULTIVA, relacionadas coas estancias formativas de mocidade agricultora ou gandeira en explotacións modelo, para o ano 2022.

O Programa CULTIVA 2022 consiste en estancias de entre 5 e 14 días de formación que contribúan á transferencia de coñecemento e a formación práctica dos mozos e mozas profesionais agrarios.

As entidades beneficiarias deberán acompañar á súa solicitude un plan de estancias formativas co conxunto de explotacións modelo de acollida e as estancias programadas en cada unha delas. Este plan será de carácter suprautonómico e garantirá a presenza de explotacións con mulleres á fronte das mesmas. Ademais, todas as explotacións agrarias de acollida terán que estar vinculadas á entidade que as presente e ser modélicas desde o punto de vista da innovación, os medios produtivos, o modelo de negocio ou as características sociais, ambientais ou climáticas.

O conxunto dos plans presentados polas entidades solicitantes conformarán o Catálogo de Estancias Formativas de 2022 e será a base para a selección de estancias polos novos agricultores e gandeiros.

Este ano poderán participar no Programa CULTIVA aquela mocidade profesional instalada por primeira vez na actividade agraria como responsable de explotación en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2017 e que tiñan menos de 41 anos no momento da súa incorporación ao sector. Na asignación das estancias formativas priorizaranse os mozos e mozas máis recentemente instalados, as mulleres agricultoras e gandeiras e aqueles que non participasen na programa do ano pasado.

As estancias formativas empezarán a desenvolverse no terceiro trimestre deste ano e estenderanse ata o 30 de xuño de 2023.

Prazos:
As entidades de acollida poden presentar as solicitudes ata o 23 de maio de 2022
A convocatoria para a mocidade gandeira ou agricultora abrirase unha vez seleccionadas as entidades de acollida e elaborado o catálogo de formación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/ 

A Fundación SEPI convoca as bolsas correspondentes ao Programa Talentum Telefónica 2022.

O obxectivo é ofrecer unha formación práctica nunha contorna de innovación e emprendemento nas empresas pertencentes ao Grupo Telefónica e nas empresas ou institucións que se adhiran ao Programa.

O programa está destinado a persoas mozas tituladas universitarias ou estudantes cun máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; ou tituladas de grao superior ou medio de formación profesional.

Dentro do programa existen distintas modalidades de bolsas dentro das cales os bolseiros poderán desenvolver a súa formación práctica:
- BAU: a persoa en formación práctica participará no equipo dunha empresa ou institución adherida ao programa.
- LAB: a persoa en formación práctica participará, co apoio dun mentor ou mentora expertos na disciplina, nun ou varios proxectos dentro dos equipos da empresa ou institución que lle sexa asignada.

O período formativo tendra unha duración de entre un mínimo de tres e un máximo de doce meses.

O horario no que as persoas beneficiarias das bolsas desenvolverán a súa formación práctica acomodarase ás posibilidades da empresa ou institución na que reciban a citada formación; esta poderá ter unha duración de 25 horas semanais ou de 35 horas semanais dependendo das características da bolsa que teñan asignada.

Os bolseiros poderán adquirir a súa formación práctica en España ou no estranxeiro, en calquera das empresas ou institucións adheridas ao Programa, baixo a tutela de Telefónica, recibindo a formación establecida, que contará coa aprobación da Fundación SEPI.

Aberta á recepción de solicitudes ata o 30 de novembro de 2022.

Requisitos xerais:
- Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1992.
- Nivel medio ou alto de inglés.
- Concluír, no momento da súa inscrición no programa, os estudos necesarios para a obtención dun título oficial universitario ou de grao medio ou superior de formación profesional recoñecidos polo Estado español ou, noutro caso, homologados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional. Poderán tamén presentar a súa candidatura e optar ás bolsas, as persoas estudantes universitarias que teñan, no momento da súa inscrición, como máximo, 30 créditos ECTS pendentes de aprobar.
- Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde lle sexa adxudicada a bolsa.
- Non ser beneficiario ou beneficiaria dalgún programa de bolsas da Fundación SEPI, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo.

Dotación
- Período de formación práctica en calquera das empresas e institucións adheridas ao Programa, baixo a tutela de Telefónica, de conformidade co plan formativo da súa bolsa.
- Sesións lectivas incluídas no Programa relacionadas coa súa práctica formativa.
- Asignación económica durante todo o período formativo.

https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp 

As institucións, organismos e axencias da Unión Europea dispoñen de diversos programas de prácticas dirixidos a titulados superiores e a estudantes universitarios co obxectivo de que se familiaricen coa Administración comunitaria, aumenten a súa cualificación profesional ou, no seu caso, complementen os correspondentes estudos académicos.

Os programas de prácticas na súa maioría son de carácter retribuído cunha duración aproximada de cinco meses a realizar principalmente en Bruxelas e Luxemburgo. Existen convocatorias independentes para cada institución, organismo e axencia.

 

Ademais, a Unidade de Apoio para a presenza de españois nas institucións da UE elabora e actualiza periodicamente un calendario de próximas posibilidades que podes consultar no seguinte enlace.

BOLETÍN de PRÁCTICAS nas INSTITUCIÓNS da UE

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a convocatoria correspondente ao programa 2022 de Bolsas de Formación en Arquivos de Galicia

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais. Os bolseiros realizarán a súa actividade nos arquivos do Sistema de arquivos de Galicia aos cales sexan destinados e nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel iniciación, mediante título oficial ou certificado Celga 3.
3. Non se beneficiar anteriormente destas mesmas bolsas durante un período igual ou superior aos doce (12) meses, nin renunciar a elas sen unha causa de forza maior, a xuízo da Secretaría Xeral de Cultura, logo de iniciado o período de vixencia.
4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración das reguladas por medio desta orde.
5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego.

O número de prazas convocadas será de vinte (20), que se adxudicarán de acordo co baremo indicado no artigo 9 da convocatoria.

As bolsas terán unha duración máxima de seis meses (6), contados a partir da data de incorporación que estableza a Secretaría Xeral de Cultura de acordo co centro de destino.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://www.xunta.gal/portada (código de procedemento CT110A).

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Accede ao Texto da Convocatoria