En portada (1161)

Orde, do 10 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións individuais destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido a persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS324A).

 

QUE É GALEUROPA?

Esta orde, dotada con 550.000 euros e cofinanciada polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 80%, ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións individuais para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, para a realización de prácticas formativas non laborais por persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (en adiante SNGX) en entidades ou empresas públicas ou privadas en países europeos, co fin de mellorar as súas habilidades e competencias, enriquecer o currículum vitae e outorgar máis ferramentas de cara á futura inserción laboral.

O procedemento de concesión das subvencións será en réxime de concorrencia competitiva e conforme aos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.

MÁIS COMPETENCIAS PARA FOMENTAR A EMPREGABILIDADE

A finalidade do programa é fomentar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas mozas inscritas no SNGX, contribuíndo á mellora da súa formación e á adquisición da experiencia profesional necesaria para a súa incorporación ao mercado de traballo dunha maneira duradeira no tempo. Ademais, a mobilidade transnacional apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros que contribúen a aumentar a empregabilidade das persoas mozas.

As subvencións establecidas nesta orde regularanse a través do procedemento BS324A: subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega.

QUEN PODE SER BENEFICIARIO/A?

Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

a) Ter feitos os 18 anos e non superar a idade máxima que estableza a normativa vixente do SNGX, de conformidade co disposto no artigo 97.c) da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.

b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiarias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia na data de presentación da solicitude.

COMO PRESENTAR A SOLICITUDE?

Prazo de presentación

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Deste xeito, o prazo rematará o 30 de setembro (incluído).

Lugar e forma de presentación

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Documentación a presentar

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Curriculum vitae modelo europeo en calquera dos idiomas oficiais de Galicia.

b) Anexo III, cos datos da empresa/entidade pública ou privada onde se realizarán as prácticas formativas non laborais.

No caso de non presentar este anexo coa solicitude, deberá ser remitido no prazo establecido no artigo 18.1.

c) Se procede, acreditación de violencia de xénero, por calquera dos medios recoñecidos no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

d) Se procede, acreditación da situación de discapacidade cando non fose expedido na Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Se procede, informe acreditativo da situación de risco de exclusión social emitido polo Sistema galego dos servizos sociais.

f) O/os certificado/s de empadroamento histórico que acredite/n a antigüidade mínima exixida no artigo 4, no caso de que a última variación do padrón sexa inferior a un ano.

PRECISAS ASESORAMENTO? 

Se tes dúbidas sobre este programa podes contactarnos a través das seguintes vías:

- Teléfonos: 881-999567; 981-545822; 981-545937

- Correo electrónico: galeuropain-garantiaxuvenil@xunta.gal

- Oficina de asesoramento virtual para a xuventude 

Ademais, podemos poñerte en contacto con persoas mozas participantes en pasadas edicións de Galeuropa para que poidas consultar dúbidas prácticas, intercambiar contactos de interese ou coñecer posibles oportunidades nos diferentes países. Para iso, contacta con nós a través das vías anteriormente descritas e solicita contactar cos EMBAIXADORES GALEUROPA.

Moi Importante! 
 A presentación das solicitudes e tramitación da subvención é totalmente gratuítaConsellería de Política Social e Xuventude NON colabora con ningunha entidade ou organización para a tramitación destas axudas.

 

 

DURACIÓN DAS MOBILIDADES

O período de realización de prácticas formativas non laborais nas empresas ou entidades de países europeos será como mínimo de 2 meses, agás causa xustificada motivada por escrito. Os meses non naturais (cando non comezan no primeiro día do mes) contaranse desde o día de inicio das prácticas do mes en curso ata o mesmo día do mes seguinte.

As prácticas poderán comezar a partir do día seguinte á notificación da resolución sempre que as persoas beneficiarias presenten o anexo II de aceptación da subvención e entreguen o anexo III de aceptación da empresa de prácticas.

As horas formativas terán unha duración mínima de 100 horas mensuais e un mínimo de catro días semanais de prácticas.

Data límite para rematar as prácticas formativas

Deberán finalizar, como data límite, o 22 de decembro de 2022. Prazo ampliado no DOG do 29 de setembro.

CONTÍA DA SUBVENCIÓN

As contías das subvencións contemplan dous tipos de custos, que son os seguintes:

a) Gastos de mobilidade das persoas mozas participantes desde o día de inicio ata o día de remate das prácticas. Inclúe: o aloxamento e a manutención, os gastos de desprazamento e transporte
local no país de destino, o seguro de accidentes e responsabilidade civil, así como o seguro médico.

Este custos varían en función do lugar de realización das prácticas:

Paises Custo mes/participante Custo día/participante*   Países Custo mes/participante Custo día/participante*
Alemaña   1.226€ 40,31€   Irlanda 1.464€ 48,13€
Austria   1.278€ 42,02€   Italia 1.350€ 44,38€
Bélxica     1.200€ 39,45€   Letonia 920€ 30,25€
Bulgaria   1.002€ 32,94€   Lituania 906€ 29,79€
Chipre  1.096€ 36,03€    Luxemburgo 1.200€ 39,45€
Croacia    1.041€ 34,98€   Malta 1.088€ 35,77€
Dinamarca   1.654€  54,38€   P. Baixos 1.322€ 43,46€
Eslovaquia   1.058€ 34,78€   Polonia 1.320€ 43,40€
Eslovenia   1.042€ 34,26€   Portugal 1.102€ 36,23€
Estonia    954€ 31,36€   Azores e Madeira 1.670€ 54,90€
Finlandia    1.400€ 46,03€   R. Checa 1.024€ 33,67€
Francia     1.418€ 46,62€   R. Unido 1.672€ 54,97€

Grecia    

1.120€ 36,82€   Romanía 1.008€ 33,14€
Hungría     914€ 30,05€   Suecia 1.378€ 45,30€

 

(*)Os custos por día só se aplicarán nos casos excepcionais nos que a duración das prácticas non comprenda meses completos, ou no caso no que haxa que aplicar descontos.

b) Apoio lingüístico: custo unitario de 150 euros por persoa moza solicitante.

Comprende os custos relacionados co apoio ás persoas mozas beneficiarias (antes da súa partida ou durante a súa estadía), co fin de mellorar o seu coñecemento da lingua que utilizarán para a  realización da estadía formativa.

O apoio lingüístico refírese a unha formación en lingua estranxeira que require dun mínimo de 10 horas acreditadas por profesionais, con indicación do nivel ao que correspondan os contidos impartidos respecto do Marco Común Europeo de referencia das linguas, en adiante MCERL. O dito apoio require petición expresa por parte da persoa moza solicitante marcando o cadro correspondente do anexo I.

Cómpre lembrar que, para os efectos da subvención, non son subvencionables os días de viaxe (ida e volta) da persoa moza participante.

ANTICIPO

Poderá solicitarse un anticipo do 80% do importe da contía da subvención concedida, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á actividade subvencionada. O anticipo solicitarase unha vez que se sexa beneficiario coa presentación do anexo II de aceptación da axuda marcando o recadro previsto no mesmo.

RESOLUCIÓN

A resolución definitiva coa relación de persoas mozas beneficiarias, excluídas, desestimadas, lista de agarda e renuncias será notificada mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e será obxecto de publicidade, con carácter complementario, na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (http://xuventude.xunta.es).

Tras a notificación da resolución porase a disposición das persoas mozas beneficiarias, a través da aplicación informática Participa 1420, un cuestionario en formato electrónico para cubrir os datos relativos aos indicadores de produtividade que require o Fondo Social Europeo establecido no anexo I do Regulamento (UE) 1304/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

A resolución comprenderá o acto de outorgamento da subvención que será efectiva desde o día seguinte ao da súa notificación. Malia isto, a efectividade da resolución estará condicionada a que a persoa beneficiaria a acepte expresamente e concrete a entidade ou empresa de realización da práctica (se non o fixo antes), mediante a entrega da seguinte documentación, no prazo de 10 días hábiles contados desde a recepción da notificación:

a) Anexo II cuberto aceptando ou renunciando á subvención no que se incluirá:

1o. En caso de aceptar a subvención, o número de conta bancaria co código IBAN da que sexa titular a persoa beneficiaria.

2o. Se é o caso, a solicitude do anticipo previsto no artigo 21, marcando o recadro previsto para o efecto.

b) Sempre que non o presentaran xa con anterioridade, anexo III ou compromiso da empresa ou entidade de prácticas, asinado por unha persoa responsable da dita empresa ou entidade prevista para
a realización destas.

O país de destino que se elixa na solicitude só poderá ser modificado logo de solicitude por escrito motivado, por outro que teña asignadas contías iguais ou inferiores. Excepcionalmente, poderá realizarse o cambio para outro país que teña asignada unha contía superior sempre e cando se reduza a duración da mobilidade (respectando o período medio de 2 meses) de tal maneira que o cambio non supoña un incremento da axuda concedida.

COMO XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN?

Segundo a orde de convocatoria, a xustificación da subvención presentarase con data límite do 30 de decembro de 2022.

Deberá achegarse a seguinte documentación:

a) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo fin, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes (anexo VI)

b) Certificado emitido pola empresa ou entidade de prácticas no cal constará a efectiva realización das prácticas formativas non laborais da persoa beneficiaria, así como o período en que se desenvolveron, o número de horas formativas mensuais e as actividades levadas a cabo. Deberá estar debidamente asinado pola/s persoa/s da empresa ou entidade que exerceu a titoría das prácticas e mais a persoa que as realizou (anexo IV).

c) Proba documental de asistencia diaria ás prácticas, asinada pola/s persoa/s da empresa ou entidade que exerceu a titoría das prácticas e a persoa beneficiaria (anexo IV-bis).

d) Memoria de actividades, na que conste unha breve análise dos resultados obtidos respecto dos obxectivos perseguidos, resumo da experiencia na estadía formativa, destacando os aspectos socioculturais e lingüísticos, as destrezas e habilidades adquiridas, os atrancos atopados, o proveito obtido para a vida laboral e persoal e outras cuestións que se consideren de interese. Do mesmo xeito, de ser o caso, unha indicación das modificacións producidas nas estadías, se as houber, en canto á duración da mobilidade e posibles cambios de empresas ou entidades de prácticas, así como as causas que as motivaron (anexo V)

e) Se é o caso, a documentación que acredite o motivo xustificado que causou o abandono ou interrupción das prácticas ou a non realización do período mínimo establecido nesta convocatoria.

f) Se é o caso, documentación que acredite a lingua na cal se recibiu o apoio lingüístico, con indicación do nivel ao que correspondan os contidos impartidos respecto do MCERL. Deberá acreditar un  mínimo de 10 horas, mediante documento asinado pola persoa profesional que impartiu o curso e pola persoa beneficiaria deste.

g) Unha reportaxe fotográfica que evidencie o lugar de realización das prácticas. Cada foto debe ir acompañada dunha breve memoria descritiva.

PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN

Unha vez recibida e comprobada a documentación xustificativa poderase proceder ao pagamento da subvención concedida. No caso de que o gasto xustificado sexa inferior ao orzamento da subvención e no caso de incumprimento de obrigas, a contía da subvención será minorada de maneira proporcional.

Se a persoa solicitou o pagamento anticipado do 80% da subvención concedida, o pago do 20% restante do importe concedido realizarase tras a presentación da xustificación final da subvención.

DOG do 29 de setembro no que se publica unha modificación das datas para a realización das práticas.

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE (PDF)


Velaquí unha relación de entidades, organizacións e asociacións de ámbito xuvenil en varios países especializadas en proxectos europeos Erasmus+ Xuventude ou Cuerpo Europeo de Solidariedade, que poden ser de utilidade para as persoas participantes en Galeuropa co fin de planificar a súa estadía.

logos vela adaptada

O curso de Vela adaptada é unha actuación da Xunta de Galicia co financiamento do Ministerio de Igualdade, en desenvolvemento do Plan Corresponsables. Esta acción formativa adaptada que porá en marcha A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e COGAMI, terá como finalidade apoiar e mellorar as capacidades e habilidades da persoas mozas con discapacidade.

Esta iniciativa formativa teórica e práctica vinculada ao mundo mariño ten como obxectivos:

- Apoiar o desenvolvemento persoal dos mozos e mozas en xeral e dos mozos e mozas con discapacidade en particular; fomentar as súas capacidades e potenciar a autonomía e potencialidades.

- Fomentar a participación das persoas mozas con discapacidade na sociedade.

- Apoiar o proceso formativo da xuventude ofrecendo ferramentas para a adquisición de coñecementos para a formulación e desenvolvemento de proxectos que contemplen a globalidade da persoa con  discapacidade e estimulen a súa autonomía.

- Sensibilizar sobre o papel activo que as persoas con discapacidade poden desempeñar na sociedade poñendo énfase nas súas capacidades e habilidades.

- Traballar con persoas con discapacidade aproveitando o traballo en equipo para que os participantes descubran as súas propias habilidades cara a súa inclusión.

Persoas destinatarias:

Persoas residentes en Galicia con discapacidade igual ou superior a un 33%, preferentemente maiores de 12 anos.

Datas:

5 e 6 de setembro.

Logo de confirmar a dispoñibilidade dos participantes inscritos e as condicións meteorolóxicas, as saídas aprazadas realizaranse mañá XOVES 8, e o próximo LUNS 12, en horario de 11 a 14h.

Prazas:

12 persoas (6 cada xornada).

Lugar de realización:

Ría de Muxía (A Coruña).

As persoas participantes deberá incorporarse á actividade na Mariña de Muxía, no porto de Muxía, R/Marina nº7 15124 Muxía. Os gastos de desprazamento ata o lugar de inicio da actividade correrán a cargo de cada persoa participante.

Actividades:

Bautismo de mar.

Formación teórica e práctica sobre conceptos básicos de vela.

Datas de inscrición:

Ata o 2 de setembro de 2022 ás 12h.

Inscrición:

Mediante formulario de inscrición.

Admisión:

Por rigorosa orde de inscrición.

As persoas seleccionadas recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación antes do 2 de setembro ás 12:00 h, entenderase que non se obtivo praza.

MÁIS INFORMACIÓN:

lecer@cogami.gal

xuventude@xunta.gal

 

A mocidade galega, unha vez máis, ten a oportunidade de participar activamente no proceso de elaboración do novo Plan Estratéxico de Xuventude 2022-2027, posto en marcha pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Xuventude, co fin de deseñar a folla de ruta das políticas galegas en materia de xuventude dos vindeiros anos.

Todas as mozas e mozos galegos, nomeadamente con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, poden facernos chegar a súa opinión contestando un cuestionario, anónimo e voluntario, no que se responderá sobre diversas cuestións que axudarán a deseñar políticas xuvenís adaptadas ás necesidades reais da mocidade galega.

O cuestionario de participación estará dispoñible nesta web de Xuventude ata o 30 de setembro de 2022.

 A túa participación é importante! Responde ao cuestionario aquí.

  • A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, presentou esta nova iniciativa o 22 de xullo no Espazo Xove de Noia
  • Contará como ferramenta principal cun mapa de recursos que aglutinará todas as iniciativas postas en marcha polo Goberno galego para a mocidade en ámbitos como a educación, o emprego, a igualdade, a vivenda ou o lecer
  • O Goberno galego conta cunha ampla rede de iniciativas destinadas a darlle oportunidades á xuventude como o programa Xuventude Mentoring, o Xuventude Crea, o Carné Xove ou as actividades promovidas por parte da rede de Espazos Xoves de Galicia, entre outros
  • Esta oficina virtual de asesoramento estará dispoñible dende hoxe na páxina web de Xuventude

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, anunciou a creación dunha oficina virtual de asesoramento e orientación para a mocidade que aglutinará os recursos postos a disposición por parte dos distintos departamentos do Goberno autonómico. Esta nova iniciativa presentouse esta mañá no Espazo Xove de Noia e durante o acto tamén participaron distintos representantes e técnicos que traballan neste ámbito.

Fabiola García sinalou que esta iniciativa, dispoñible dende hoxe mesmo na páxina web de Xuventude, terá como principal ferramenta un mapa de recursos que recompilará os programas postos en marcha polos distintos departamentos do Goberno galego para a mocidade en ámbitos como a educación, o emprego, a igualdade, a mobilidade, a vivenda ou o lecer. Ademais, esta oficina conta tamén cunha canle electrónica de asesoramento individualizado para todos os mozos de Galicia.

Durante a presentación, a conselleira lembrou que a Xunta pon a disposición da xuventude programas e iniciativas que lle permitan impulsar novos proxectos e conseguir todo aquilo que se propoñan. Exemplo disto é o Xuventude Mentoring, que conseguiu que 200 mozos tivesen a súa primeira experiencia laboral o pasado ano; o programa Xuventude Crea, que premia as creacións artísticas da mocidade en 14 disciplinas distintas; o Carné Xove, que leva décadas ofrecendo descontos á xuventude, ou os propios Espazos Xoves, que lle ofrecen propostas de ocio, formación e participación.

Finalmente, Fabiola García aproveitou para resaltar o papel de asociacións xuvenís e entidades locais como colaboradoras fundamentais do Executivo autonómico para darlle máis facilidades á xuventude. Neste sentido, comprometeuse a seguir traballando para garantir que a mocidade poida seguir desenvolvendo todo o seu potencial.

 

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca a adxudicación de prazas e de bolsas nas súas residencias xuvenís de Ourense, Lugo e Vigo.

Modalidades de prazas:
a) Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes (BS303B).
b) Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras (BS303C).
c) Prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras (BS303D).

Convocatoria de prazas para o curso académico 2022/23: 

cadroo1

Do total de prazas resérvase un 9 % para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen e/ou para persoas mozas con expediente de protección aberto. A distribución de prazas para esta reserva é a seguinte:

cadroo2


Requisitos xerais:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
- Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2022. As persoas colaboradoras bolseiras terán que ter os 18 anos cumpridos.

A mocidade estudante que solicite praza de residencia, ademais:
- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales a persoa solicitante non obteña a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.
- Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante.

As persoas estudantes que soliciten prazas nas residencias e a concesión de bolsas como colaboradoras deberán reunir os seguintes requisitos específicos:
- Ter os 18 anos cumpridos e non superar os 30 a data 31 de decembro de 2022.
- Ter unha renda media familiar inferior ao 150% do indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem) do ano en curso.

A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

Prezo:
a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.
b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

Período de estadía:
O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido no período establecido para o curso académico 2021-2022, exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos.
En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 31 de outubro.

Prazo de presentación das solicitudes: Estará aberto ata o 16 de agosto de 2022.

Solicitudes:
As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da xunta https://sede.xunta.es, entrando no procedemento BS303B para estudantes, BS303C para persoas colaboradoras bolseiras e BS303D para traballadores/as.

Máis información no DOG do 15 de xullo de 2022

Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

Se resides en Galicia e tes entre 16 e 30 anos podes participar no certame Xuventude Crea que un ano máis convoca a Consellería de Política Social e Xuventude.

Podes participar na seguintes especialidades:
Artes plásticas, Arte urbana, Banda deseñada, Cociña, Creación de videoxogos, Danza moderna, Deseño de xoias, Fotografía, Moda, Música, Novela curta, Poesía e Teatro.

Novidades de Xuventude Crea 2022:
- Incorporación da modalidade de música clásica dentro da especialidade de música.
- A especialidade de graffiti pasa a converterse en arte urbana, co obxectivo de dar cabida ás diferentes expresións artísticas no eido do muralismo.

Como participar?
- Salvo no caso das especialidades de teatro, música, arte urbana, creación de videoxogos, cociña e danza moderna, a participación será sempre a título individual.
- Cada persoa participante poderá presentar unha obra por especialidade ou por modalidade.
- Tes que presentar a solicitude de participación coa túa Chave 365 na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.es co código BS310Q

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2022.

Premios por cada unha das especialidades:
- Un primeiro premio de 3.000 €.
- Un segundo premio de 1.500 €.
- Un terceiro premio de 1.000 €.
- Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Máis información en http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea

DOG do 5 de xullo de 2022

A Xunta abre a convocatoria para que as mozas e mozos de Galicia participen na segunda edición do programa Xuventude Mentoring formación e mentorización, desde o ámbito da educación non formal e co obxectivo de favorecer a súa empregabilidade. O Goberno galego inviste 500.000 euros nesta iniciativa, cofinanciada pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo, que este ano beneficiará 250 mozas e mozos de entre 18 e 30 anos que acaban de rematar os seus estudos para facer posible unha efectiva transición da vida académica ao mercado laboral.

Todo aquel que queira participar no programa pode inscribirse de xeito telemático nesta ligazón. As mozas e mozos participantes deben estar inscritos no Sistema nacional de Garantía Xuvenil. Desde o 27 de xuño e ata o 1 de agosto recibiranse as solicitudes das mozas e mozos que lles gustaría formar parte deste programa.

Durante tres meses recibirán formación, asesoramento e desfrutarán de diferentes actividades, como visitas a empresas ou conferencias, para axudarlles a impulsar a súa rede de contactos e achegarlles máis oportunidades laborais.

Nesta segunda edición de Xuventude Mentoring contarase de novo coa colaboración do Consorcio Inteuniversitario de Galicia (Cixug) para que esta transición sexa acorde non só ás demandas e necesidades laborais, senón tamén se axuste á realidade académica. Así mesmo, oprograma estará aberto á participación de máis entidades sociais, empresas, asociacións empresariais ou clústeres, a través da firma dun modelo de adhesión como entidade colaboradora en materia de difusión e promoción do programa, achega de mentores e/ou colaboración nas actividades formativas e de capacitación.

O programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo na Iniciativa de Emprego Xuvenil, nun 80%, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.

Primeira edición

A primeira edición deste programa tivo uns resultados moi satisfactorios despois de que o 60% dos mozos participantes encontraran traballo ou ampliaran a súa formación. Ademais, formaron parte da iniciativa 150 mentores e asináronse acordos de adhesión con 20 entidades colaboradoras.

+ Máis información

A Consellería de Política Social e Xuventude organiza, dentro do Plan de formación de Xuventude e Voluntariado 2022, o curso “Condución sostible, eficiente e segura”, dirixido a mozas e mozos de 16 a 35 anos, cuxo obxectivo principal é formar sobre a mobilidade nos vehículos de uso persoal neses tres ámbitos: sostibilidade, eficiencia e seguridade.

Nesta formación que terá lugar o 10 de xullo, de 9 a 15 horas, na Escola de condución e transportes de Galicia (Teixeiro, A Coruña), o alumnado recibirá unhas nocións teóricas básicas sobre consumo enerxético eficiente, sobre as diferenzas entre motores de combustión e os eléctricos, así como sobre a condución autónoma e os seus sistemas de seguridade. Ademais, mediante o método de simulacións, as alumnas e alumnos terán a oportunidade de aprender técnicas de condución ante situacións de emerxencia.

Nas catro horas de duración da parte práctica do curso, o alumnado realizará unha serie de manobras en pista que lle axudarán a entender de forma eficiente e segura o mellor uso dos vehículos con motor térmico, híbrido ou eléctrico.

Máis información e inscrición: https://formacion.voluntariadogalego.org/

A Consellería de Política Social ven de elaborar o documento que recolle as recomendacións hixiénico-sanitarias para o desenvolvemento das actividades da Campaña de verán da Xunta de Galicia 2022, así como das actividades de ocio educativo e tempo libre na nosa comunidade autónoma.

Trátase de ofrecer pautas sobre as medidas recomendadas para evitar xerar riscos de propagación da COVID-19 que inclúen directrices, de carácter voluntario, sobre o uso da máscara nas actividades e outras medidas de protección, así como indicacións relativas a que facer ante sintomatoloxía compatible coa COVID-19.

O documento de recomendacións foi supervisado polas autoridades sanitarias competentes.

Podes descargar o documento pinchando aquí:

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, presentou esta mañá no hotel Bela Fisterra, ao carón da praia Langosteira, os minicampamentos de verán, que este ano celebrarán a súa terceira edición. A inscrición para as 600 prazas ofertadas pode facerse aquí e pechará cinco días antes do inicio de cada quenda ou, no seu caso, ata completarse.


Os minicampamentos Coñece Galicia están dirixidos a nenos e nenas de entre 10 e 14 anos. A súa programación serve para apoiar a adquisición de competencias e habilidades por parte dos máis novos, así como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia, o coidado do medio ambiente e o ocio educativo. Co obxectivo de facelos máis accesibles, o Goberno galego aplicará descontos do 50% ás familias numerosas ou monoparentais e do 25% a todos os usuarios do Carné Xove.


Así mesmo, Fabiola García subliñou que os minicampamentos teñen un dobre obxectivo: por unha banda, ofrecer unha opción de lecer activo ás mozas e mozos galegos, coa particularidade de que son estadías de cinco días de duración; e, por outra, axudar a dinamizar o sector hostaleiro. Trátase, engadiu, de ofrecer “un verán tranquilo e un verán seguro” ás familias e aos seus fillos.


Ademais do minicampamento Descubrindo a Bela Fiserra, onde os participantes poderán gozar de actividades náuticas como surf ou kaiak, así como saídas a espazos singulares como a Fervenza do Ézaro, o programa ofrece outras doce propostas distribuídas por toda a xeografía galega, que inclúen gincanas, xeoaventura, rastrexo de fauna ou tiro con arco, entre outras actividades.


Na provincia da Coruña, ademais do de Fisterra, terán lugar dous minicampamentos: Valdoviño Mariño, con actividades náuticas e de multiaventura, e Náutica e audiovisual en Sada. Na de Pontevedra desenvolveranse Aventura en Paradanta, no concello de Covelo; O noso rural, en Lalín; e Natura, no Salnés. Ourense, pola súa banda, ofrecerá as iniciativas Somérxete na natureza, na Pobra de Trives; e Acción no Arnoia, en Allariz; e Lugo, A conquista de Foz; Eco-Verán, en Monforte; Aventura na montaña, en Cervantes; A descuberta da Pobra do Brollón; e Xeocampamento nas montañas do Courel, en Folgoso do Courel.


Estas localizacións súmanse ás ofertadas nos campamentos e nos campos de voluntariado que, xunto aos minicampamentos, integran a maior programación da Campaña de Verán da historia de Galicia que chegará en 2022 a máis de 10.800 prazas.

Para máis información do programa e do formulario de inscrición, consulte este enlace: http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran