A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico, no curso académico 2016-2017, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lles impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

Requisitos dos solicitantes:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2016/17. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de setembro de 2016 e o 30 de xuño de 2017.
c) Estar matriculado, no curso académico 2016/17, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2017.
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
-Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación estará aberto ata o 27 de febreiro de 2017.
-Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2017.

Assolicitudespoden presentarse enhttps://sede.xunta.es/co procedementoED433A
Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2017 e enorientacion.sug@edu.xunta.es

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Santiago de Compostela.
3.- DESTINATARIOS
Estudantes interesados en ter unha primeira experiencia en investigación
que cumpran os seguintes requisitos:
- Estudar grao en Inteniería Informática, Enxeñería de Telecomunicacións,
Física, Matemáticas ou disciplinas afíns.
- Nota media no expediente dos estudos de grao igual ou
superior a 8 (nunha escala de 0 a 10).
- Finalizar terceiro ou contar con 140 créditos da
titulación.
4.- DATA LÍMITE
22 de maio de 2016 ás 23,59 horas.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Consistirán nunhas prácticas dun mes nun proxecto de investigación
dalgunha área dos programas científicos baixo
a supervisión dun investigador principal, así como na participación
nas conferencias e ciclos formativos do Citius; todo iso
preferentemente ao longo de xullo de 2016. Os adxudicatarios recibirán
ademais 700 euros e unha axuda para gastos de viaxe se residen fóra
de Santiago de Compostela: ata 80 euros para residentes en Galicia e ata
200 se proceden doutras comunidades autónomas.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Escola de Negocios Henley, da Universidade de Reading
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben ter unha oferta incondicional para comezar
os seus estudos en setembro de 2016, ao programa de MBA.
? Búscanse candidatos excepcionais que agreguen valor considerable
para o programa sobre a base dunha formación académica ou
profesional de primeira orde. Os solicitantes serán considerados
baseados na fortaleza e firmeza da súa aplicación MBA, incluída a
cuestión de ensaio e a entrevista.
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola de Negocios Henley, da Universidade de Reading, está
a ofrecer as bolsas internacionais ao mérito académico, para
estudantes que queiran realizar a Mestría en Administración e
Negocios.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Ottawa
3.- DESTINATARIOS
O Instituto convida a presentar solicitudes de académicos canadenses e
non canadenses, ambos os profesores titulares e sen praza fixa, e dos
académicos posdoctorales ou independentes que están a levar a cabo a
investigación en Ciencias Sociais na área de feminista crítico.
4.- DATA LÍMITE
31/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O Instituto de Estudos Feministas e de Xénero da Universidade de Ottawa,
convida a estudantes internacionais, a participar nos estudos
de investigación sobre Estudos da Muller. O propósito deste fondo
é atraer a investigadores altamente cualificados que traballan cuestións
feministas, de mulleres ou de xénero.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidad de Economía de Viena
3.- DESTINATARIOS
La beca está disponible para todos los solicitantes para la Gestión
Profesional de la Energía MBA, que comenzará a partir de noviembre de
2016, con el objetivo de trabajar en la industria de la energía renovable.
4.- FECHA LÍMITE
27/06/2016
5.- MÁS INFORMACIÓN
La Universidad de Economía de Viena, invita a estudiantes internacionales
con excelente mérito académico, e interesados en realizar un curso de
Maestría en MBA, a aplicar por el programa de becas financiado para
realizar estudios de Gestión Profesional de la Energía (MBA). Una beca
parcial de € 10.000, para cubrir costos de matrícula.
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO

2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Servicio Alemán de Intercambio Académico
3.- DESTINATARIOS
• Las solicitudes deben hacerse directamente al curso de la Universidad
correspondiente, consulte los respectivos sitios web de cursos para el
procedimiento de solicitud, el plazo de solicitud y los documentos que
se presentarán.
• Estar laborando junto con una autoridad pública o un estado o una
empresa privada en un país en desarrollo y, como tal, se dedica a la
planificación y ejecución de las directivas y proyectos con énfasis
en las políticas de desarrollo que influyan en áreas tecnológicas,
económicas o sociales.
• Tener un título de licenciatura (normalmente de cuatro años) en un
tema relacionado.
• Haber completado un grado académico con años muy por encima de los
resultados promedio (tercio superior) y al menos dos de experiencia
profesional relacionada.
• Sus grados académicos normalmente no deberían ser más de seis años
de edad.
4.- FECHA LÍMITE
Fecha límite varía dependiendo del curso pero cae alrededor de agosto a
octubre de 2016.
5.- MÁS INFORMACIÓN
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) ofrece becas en
Alemania para estudiantes internacionales para una serie de cursos de
postgrado en las universidades alemanas que tienen como objetivo
proporcionar a los profesionales jóvenes educados académicamente de
países en desarrollo con los estudios más especializados.
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Dundee
3.- DESTINATARIOS
Estudante internacionais
4.- DATA LÍMITE
10/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Dundee ofrece as bolsas internacionais do Decano, para
estudantes sobresalientes cualificados como estranxeiros, e que queiran
participar nos programas de estudos de Pregrado e Posgrao.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Auckland e Auckland Business School
3.- DESTINATARIOS
? A base da selección será o mérito académico e a
participación na vida co-curricular da Facultade de Ciencias
Económicas e Empresariais.
? A bolsa outorgarase a un estudante que pagou as cotas, ou
dispostos a pagar os custos de matrícula, para a inscrición dun
Máster en Comercio, con especialización en Contabilidade ou Finanzas.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Auckland e Auckland Business School, ofrecen as bolsas
Weston para estudos de Mestría en Contabilidade ou Finanzas, para
estudantes internacionais sobresalientes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Balsells Foundation e a Xeneralidade de Cataluña
3.- DESTINATARIOS
Estudantes
4.- DATA LÍMITE
14/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria das bolsas Balsells-Xeneralidade de Cataluña en colaboración
coa University of California, Davis para cursar estudos
de máster no ámbito agroalimentario (BBD). Establécense dúas
modalidades de bolsas:
? Modalidade A: dúas bolsas para cursar estudos de primeiro ano de máster
relacionados cos ámbitos de enxeñería de sistemas
biolóxicos, ciencia e tecnoloxía dos alimentos ou viticultura e
enoloxía, na University of California, Davis.
? Modalidade B: unha bolsa de renovación para cursar estudos de segundo
ano de máster relacionados cos ámbitos de enxeñería de sistemas
biolóxicos, ciencia e tecnoloxía dos alimentos ou
viticultura e enoloxía, na University of California, Davis.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Birmingham
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben ter un grao de primeira clase ou segunda
clase superior (ou equivalente) nun tema relevante.
? Para solicitar Doutoramento, tamén deben completar
, ou poden completar, un título de mestría nun tema
relevante. Pediráselles aos solicitantes que
presenten unha proposta de investigación pormenorizada,dúas
referencias e unha transcrición das cualificacións.
4.- DATA LÍMITE
17/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Birmingham comprácese en ofrecer as bolsas de Posgrao
en grego moderno para o ano 2016-2017, para estudantes
internacionais.
Esta xenerosa doazón da Fundación Leventis A G ofrécese para os
estudantes que desexan seguir un programa de grao superior (MA pola
investigación ou doutoramento) nos campos de grego moderno (incluíndo
Chipre) literatura, lingua, historia e cultura. O obxectivo principal da
universidade, é proporcionar, amplas oportunidades de educación e de formación
que sexan compatibles coas necesidades cambiantes dos
estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Páxina 1 de 3