GALEUROPA 2014

 

Ata 300 prazas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera estado ou país do mundo, durante 8 semanas.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, é a promotora da Orde do 20 de febreiro de 2014, pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera estado ou país, agás España, e se procede a súa convocatoria. A orde está dotada cun orzamento de 600.000 euros.

Finalidade: Apoiar a formación da mocidade galega mediante a mellora da súa empregabilidade, favorecendo a adquisición de novos coñecementos, habilidades, capacidades e cualificacións para facilitar a súa inclusión no mercado de traballo, de xeito que poidan constatar unha práctica formativa no estranxeiro como parte do currículo. Con estas mobilidades se intenta dotar á comunidade de profesionais con coñecementos non só das habilidades propiamente da súa titulación senón tamén que coñezan o funcionamento do mundo empresarial internacional e á súa vez con dominio de idiomas estranxeiros.

Con esta orden preténdese que os mozos e mozas galegas alcancen e asimilen unha visión internacional a nivel persoal e profesional que contribuirá á mellora da súa vida persoal e profesional á vez que se dota de recursos humanos de calidade ao tecido empresarial galego.

Persoas destinatarias, requisitos:

a) Ser galego/a e estar empadroado/a en calquera concello de Galicia.

b) Ter entre 18 e 30 anos ao remate do prazo de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións,ou estar en condicións de obtela no momento de presentar a solicitude:

ü  Título de Técnico/a ou Técnico/a Superior (grao medio ou superior) de Formación Profesional, de Ensinanzas Profesionais de Artes plásticas e Deseño ou de Ensinanzas Deportivas.

ü  Título universitario de grao ou equivalente (licenciado/a, arquitecto/a ou enxeñeiro/a e diplomado/a, arquitecto/a técnico/a ou enxeñeiro/a técnico/a) ou titulacións equivalentes das Ensinanzas Artísticas Superiores.

d) Que esta titulación sexa dos cinco últimos anos e estea acreditada por calquera centro público ou privado de Galicia.

e) Coñecer a lingua do país de destino elixido na solicitude.

Duración das prácticas: 8 semanas consecutivas

Período das prácticas: dende o día seguinte a publicación do listado de persoas beneficiarias ata o 30 de outubro de 2014

Países de realización das prácticas: calquera país estranxeiro.

Solicitudes: a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, dirixidas á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, vía electrónica ou por rexistro

Prazo de inscrición: comeza o sábado 1 de marzo e remata o venres 28 de marzo de 2014.

Contía da axuda: dependerá do país onde se realicen as prácticas: na táboa indícanse as contías máximas.

País prácticas

Contía máxima

 

País prácticas

Contía máxima

 

País prácticas

Contía máxima

Alemaña

1.875 €

 

Finlandia

2.290 €

 

Malta

1.710 €

Austria

2.040 €

 

Francia

2.205 €

 

P. Baixos

2.040 €

Bélxica

1.955 €

 

Grecia

1.875 €

 

Polonia

1.625 €

Bulgaria

1.465 €

 

Hungría

1.710 €

 

Portugal

1.790 €

Chipre

1.790 €

 

Irlanda

2.125 €

 

R. Checa

1.790 €

Croacia

1.875 €

 

Islandia

2.040 €

 

R.Unido

2.400 €

Dinamarca

2.400 €

 

Italia

2.125 €

 

Romanía

1.540 €

Eslovaquia

1.710 €

 

Letonia

1.625 €

 

Suecia

2.290 €

Eslovenia

1.875 €

 

Lituania

1.625 €

 

Turquía

1.710 €

Estonia

1.625 €

 

Luxemburgo

1.955 €

 

Outros

2.400 €

Gastos subvencionables: gastos de manutención, aloxamento e materiais de primeira necesidade: farmacéuticos, de hixiene persoal e da vivenda. Gastos de viaxe e transporte. Os gastos derivados de operacións bancarias necesarias para o pagamento das facturas. Seguros médicos ou de responsabilidade civil cando sexan imprescindibles e gastos da entidade intermediaria para a busca de empresa cando se faga uso dela.

Para máis información (documentación a presentar, probas a realizar, baremo, resolución, xustificación da axuda etc.)

Consulta a convocatoria no DOG

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

Listaxes provisionais 2014:

Listaxe provisional admitidos

Listaxe provisional reservas

Listaxe provisional de non admitidos

Publicación de listaxes definitivas Galeuropa (10-6-2014)

De conformidade co artigo 10 da Orde do 20 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera Estado ou país, agás España, e se procede á súa convocatoria, se publican as listaxes definitivas aprobadas por Resolución de data 6 de xuño de 2014.


 

Dende o día seguinte á publicación da listaxe definitiva onde cada solicitante figure como beneficiario/a, comezan a contar os seguintes prazos:

1. O período de prácticas poderá, segundo cada beneficiario/a, iniciarse desde o día seguinte a publicación da listaxe definitiva onde figure como beneficiario/a e ata o 30 de outubro de 2014.

2. 10 días hábiles para a aceptación ou renuncia á axuda e solicitude do anticipo do 80% da subvención, cumprimentando o cadro que corresponda do Anexo III. Este anexo III debe ser enviado á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado mediante presentación en rexistro de calquera administración pública ou por correo postal (co correspondente cuño da data de entrega na Oficina de Correos).

3. 20 días hábiles para presentar o Anexo IV por correo electrónico a galeuropa@xunta.es , salvo no caso do/a beneficiario/a que xa o teñan entregado antes da entrevista persoal.

4. 2 días antes do comezo das prácticas o/a beneficiario/a debe enviar copia da tarxeta sanitaria europea ou documento equivalente de cobertura sanitaria. O envío será por correo electrónico galeuropa@xunta.es

5. Unha vez iniciadas as prácticas no prazo máximo de 5 días, cada beneficiario/a  deberán enviar un correo a galeuropa@xunta.es, indicando o período de duración das prácticas, nome da empresa, enderezo postal, teléfono e correo electrónico da persoa responsable.

**Para os efectos de cómputo dos prazos previstos neste programa se considera NON hábiles os días festivos e os domingos.

Enlaces de interés:

Orde de convocatoria do programa Galeuropa 2014:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140228/AnuncioCA05-210214-0001_gl.html

Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación:  http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx

Recomendacións para viaxar ao exterior: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

Rexistro de viaxeiros/a: https://www.visatur.maec.es/viajeros/

Tarxeta sanitaria europea:  http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm

Respostas a preguntas máis frecuentes