Primavera Xove: Encontros e networking nos campus universitarios

banner primavera universidade

Esta actividade, encadrada dentro do programa Primavera Xove da Consellería de Política social, busca ofrecer espazos seguros, informais, abertos e innovadores para que as persoas mozas poidan desenvolverse persoal e profesionalmente e aprender, dun xeito ameno e favorecendo a convivencia e o networking.

Cada xornada enfocarase a un ámbito concreto e comezará cunha charla formativa e inspiradora a cargo dun poñente recoñecido no seu eido, continuando cun taller práctico e participativo. Estas accións levarase a cabo todos os mércores pola tarde de maio e xuño, a partir do vindeiro mércores 12.

As actividades están dirixidas principalmente a mozos e mozas universitarios, aínda que se pode inscribir a mocidade en xeral, entre 18 e 30 anos. Por motivos de seguridade, terán un aforo reducido de ata 20 persoas mozas, sendo posible apuntarse a tantas xornadas como se queira. As prazas serán adxudicadas por orde de inscrición.

SORTEO! Estre as persoas mozas participantes nos encontros que fagan unha publicación sobreo encontro no que participaron en Instagram, sortearemos un patinete eléctrico. Consulta as bases legais da promoción neste enlace no perfil de Instagram de @xuventudegalicia

Podes consultar a programación, totalmente gratuíta, nos seguintes enlaces e completar a túa inscrición a través dun sinxelo formulario.

 

 

Máis información: subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal

 

2º CICLO DE ENCONTROS E NETWORKING

Podes inscribirte nun ou varios encontros, premendo no botón Si

Campus de A Coruña

Campus de Santiago de Compostela

Campus de Ourense

Campus de Vigo

Powered by BreezingForms

 

A presentación deste formulario implica a aceptación das condicións do programa.

 

PROXECTO LIDERA

Esta actividade enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio.

Conta cun orzamento de 1.428.692,93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a FundaciónGalicia Europa, a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a lei 6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia, a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. No caso de menores que teñan cumpridos 14 anos ou máis,poderán exercitar estes dereitos por si mesmos.

Contactocoa persoa delegada de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO