BANNER WEB Horizontal

Formulario de consulta á oficina virtual de asesoramento para a xuventude

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia - Consellería de política social e Xuventude

Finalidades do tratamento

Xestión e difución da actividade ou programa, e das políticas públicas orientadas á xuventude. Captación e difusión de imaxes no suposto de outorgar o consentimento ao efecto

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

Os datos recollidos neste documento poderán ser comunicados aos diferentes órganos da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. As imaxes poderán ser publicadas, coa mesma finalidade, a través dos medios detallados anteriormente.

Exercicio de dereitos

As persoas interesada poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

Powered by BreezingForms

 

A presentación deste formulario implica a aceptación das condicións do programa.