eduemprendeA Consellería de Educación convoca o concurso Eduemprende Idea 2016, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de valorar e premiar proxectos de empresa que presente o alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2015/16 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
b) A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro, que terán igualmente a consideración de beneficiarios.

Modalidades e características dos premios: Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

1. Modalidade A: ciclos de grao superior.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de maio de 2016.
As solicitudes poden tramitarse en http://www.tramita.igape.es
Máis información no DOG do 29 de abril de 2016e enhttp://www.edu.xunta.es/

2016Concurso de Pintura MuralA Escola Superior Gallaecia, en colaboración coa Bienal de Cerveira lanzou un concurso de Arte Urbana - Pintura Mural - destinado aos alumnos de artes do ensino secundario e profesional.
Os alumnos poderán concorrer individualmente ou en grupos ata 4 persoas, e as intervencións murais serán na zona norte de Portugal (Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Paredes de Coura) e España (Tui).
Habendo varios murais, haberá tamén varios vencedores, que para alén da execución da obra, gañarán billetes para o Festival de Paredes de Coura: http://www.paredesdecoura.com
O prazo para participar estará aberto ata o 30 de maio de 2106

Máis información en http://www.esg.pt/mural/

Music1A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de música para o curso 2016/17.
Requisitos:
Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
A inscrición farase na secretaría dos conservatorios superiores de música de Galicia ata o día 6 de xuño.
As probas específicas de acceso comezarán o día 20 de xuño.
Unha vez concluída a proba específica, os tribunais publicarán a listaxe de persoas que superaron a proba e as non admitidas.
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 7 e 15 de xullo.

Máis información no DOG do 28 de abril de 2016 e enhttp://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/113/all

teatro 22A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/17.

Requisitos:
Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
A inscrición farase na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia ata o día 14 de xuño.
A relación de persoas admitidas será exposta no taboleiro de anuncios da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia o día 15 de xuño así como enwww.edu.xunta.es
As probas específicas de acceso comezarán o día 29 de xuño.
A listaxe de persoas admitidas publicarase o día 11 de xullo enhttp://www.edu.xunta.es
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 12 e 22 de xullo.

Máis información no DOG do 28 de abril de 2016 e enhttp://www.esadgalicia.com

deseoooEducación convoca a proba de acceso, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente e fagan dezaoito anos no ano 2016, ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, de Deseño, e de Conservación e Restauración de Bens Culturais, para o curso escolar 2016/17, así como para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente e fagan dezaseis anos no ano 2016

Inscrición nas probas:
A inscrición realizarse na secretaría dos seguintes centros educativos ata o día 30 de maio:

– Conservatorio Superior de Música da Coruña.
– Conservatorio Superior de Música de Vigo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
– Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
– Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

A relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 3 de xuño no taboleiro de anuncios de cada centro, así como no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitariahttp://www.edu.xunta.es/

A proba de acceso realizarase o día 6 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.
Unha vez concluída a proba, o tribunal publicará a listaxe provisional de persoas que superaron e non superaron a proba, o día 8 de xuño.

Máis información no DOG do 28 de abril de 2016
Escolas de Arte e Superiores de Deseño:http://www.edu.xunta.es/web/node/1604
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia:http://www.esadgalicia.com
Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia:http://gradoconservacionbbcc.es/