A Xunta de Galicia convoca 7 prazas do corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica industrial, polas quendas de promoción interna e acceso libre. O sistema selectivo será o de oposición.
Titulación:  título de enxeñeiro técnico industrial ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico industrial.
O modelo de solicitude está en http://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos/xeracion-de-solicitudes
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2016.
Máis información no DOG do 3 de maio de 2016

A Xunta de Galicia convoca  4 prazas do corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos, polas quendas de promoción interna e acceso libre. O sistema selectivo será o de oposición.
Titulación: estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado ou graduado nunha titulación de calquera rama.
O modelo de solicitude está en http://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos/xeracion-de-solicitudes
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2016.
Máis información no DOG do 3 de maio de 2016

O Concello do Barco de Valdeorras está a elaborar unha bolsa de traballo para a categoría de auxiliar de axuda no fogar.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2016.
Máis información no BOP de Ourense do 30 de abril de 2016

O Concello de Pontedeume necesita contratar o seguinte persoal:

4 auxiliares de policía local.
1 condutor/a de vehículos municipais da área de obras e servizos públicos.
1 administrativo/a

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2016.
Máis información no BOP da Coruña do 2 de maio de 2016

O Concello de Lugo está a elaborar listas de contratación nos seguintes postos:
 
Técnico/a en Xardín de Infancia: título de Técnico en educación infantil ou equivalente (técnico/a especialista-educador/a infantil ou xardín de infancia) ou superior (mestre especialista en educación infantil ou equivalente, técnico/a superior en educación infantil).
Estar en posesión do certificado de formación en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos, acreditación de ter coñecementos básicos en primeiros auxilios e acreditación da vacinación da rubéola.
Auxiliar Administrativo/a: título graduado en ESO, graduado escolar, titulación superior ou equivalente

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de maio de 2016.
Máis información no BOP de Lugo do 2 de maio de 2016

O Concello de Pol está a elaborar unha lista de contratación no posto de axuda no fogar.
Requisitos: Carné de conducir B1 e dispor de vehículo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de maio de 2016.
Máis información no BOP de Lugo do 2 de maio de 2016

A Universidade da Coruña, convoca esta praza como colaborador en proxecto de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 dias desde a publicación na páxina www.udc.es o 28 de abril.

Ofértase unha praza de Operario encargado de obras e servizos municipais de persoal laboral fixo. Máis información www.boppo.depo.es do 29 de abril

A praza e convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 29 de abril na páxina www.boppo.depo.es

As prazas convocadas son polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 27 de abril na páxinawww.boppo.depo.es