Premios e concursos (109)

II Premio a Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Máster para a Transición Enerxética
 
REQUISITOS:
Poderán presentarse a estes premios todos/as os/as estudantes que teñan defendido o Traballo Fin de Grao TFG ou Traballo Fin de Máster TFM no curso académico 2022/2023 dos graos e másters das Áreas de Ciencias e Área de Enxeñaría e Arquitectura en calquera das universidades públicas do Sistema Universitario Español
Os traballos deberán abordar aspectos relacionados coa transición enerxética en cualquera das disciplinas CTEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas). 
O TFG ou TFM deberá ter acadado unha cualificación mínima de 8.
É condición inescusable que o traballo non fose premiado con anterioridade en convocatorias das universidades públicas do Sistema Universitario de España
 
REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:
Premio mellor TFG: 2000 €
Premio mellor TFM: 2000 € 
 
INSCRICIÓNS: Ata o 10/10/2023
 
CONTACTO:
Cátedra Institucional de Transición Enerxética Genesal EnergyCo 
Tel.: 881 811 000 (centralita USC)
www.usc.gal - https://greenesal.com

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) convoca a VI edición do Concurso de Comunicación Científica (IGFAE C3), que ten como obxectivo fomentar o interese pola cultura científica e estimular a aprendizaxe da Física e os seus fundamentos. O certame está aberto a persoas de calquera país, e divídese en catro categorías que pretenden desenvolver diferentes habilidades comunicativas, utilizando ferramentas virtuais e Internet.

Poden participar persoas de todo o mundo, con especial énfase no persoal investigador dos organismos públicos de investigación; estudantes de doutoramento, máster e grao; alumnado de ESO e Bacharelato e profesorado que traballa no ámbito da docencia da Física, así como profesionais da divulgación científica e xornalistas.

Os traballos poderán ser presentados de forma individual ou en grupo. Neste último caso deberá constar o nome de todas as persoas que forman parte do grupo, e especificarase ademais a persoa de contacto que actuará como representante.

As categorías do concurso son as seguintes:
Fotografía científica
Artigos divulgativos
Vídeos divulgativos
Proxectos orixinais

Para participar, as persoas deberán inscribirse enviando a documentación solicitada para cada categoría aos respectivos enderezos de correo electrónico habilitados:
Fotografía científica: fotos-C3-2023@igfae.usc.es
Artigos divulgativos: artigos-C3-2023@igfae.usc.es
Vídeos divulgativos: videos-C3-2023@igfae.usc.es
Proxecto original: proxectos-C3-2023@igfae.usc.es
A mensaxe deberá incluír nome e apelidos e un breve parágrafo con algunha información engadida (biografía, formación, profesión,...)

A resolución do concurso comunicarase na web do IGFAE durante a VI Semana da Ciencia que terá lugar en novembro (data por determinar).

Haberá un premio por categoría: 400 euros á mellor fotografía, 400 euros ao mellor artigo, 400 euros ao mellor vídeo e 400 euros ao mellor proxecto orixinal.

O período de inscrición no concurso acaba o 31 de outubro de 2023 ás 23:59 (hora en Santiago de Compostela).

Máis información https://igfae.usc.es/

O Certame de Curtas da AS-PG é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega nun apoio ao audiovisual como forma de comunicación e divulgación da lingua e literatura galega.
As curtas admitidas a concurso e as curtas finalistas daranse a coñecer no enderezo http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.

As curtas xirarán ao redor da literatura, interpretando ou explorando calquera texto de calquera época da Literatura Galega.
A modalidade en que se presenten os traballos é libre: videocreacións, curtametraxes, videoclips… e admitirase calquera técnica de elaboración. As curtas presentadas levarán incluído un espazo de créditos.

Poderán optar aos premios as curtas rodadas en calquera sistema de gravación (cine, vídeo...), inéditas ou que fosen estreadas entre o 1 de setembro de 2020 e o 9 de novembro de 2023.

As obras poderán enviarse por wetransfer a: informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov
ou .avi.
No caso de ser en DVD deberán enviarse ou presentarse no enderezo:
Asociación Socio-Pedagóxica Galega
XIII Certame Curtas AS-PG
Rúa Laracha, 9 baixo
15010 A Coruña

Prazo: as curtas deberán ser recepcionadas na AS-PG antes das 14 horas do 9 de novembro de 2023.

A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos.
O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o galego.
Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.

Premios
1. Categoría xeral
– Premio á Mellor Curta XIII edición de Curtas AS-PG, dotado de 1.500€ + Diploma.
– 2º Premio dotado con 750€ + Diploma.
2. Categoría Centros de Ensino – 1º Premio, dotado con 900€ + Diploma.
– 2º Premio, dotado con 400€ + Diploma
– 3º Premio, dotado con 200€ + Diploma

http://bitaculas.as-pg.gal/ 

Cos obxectivos de estimular o uso do galego na área de ciencias da saúde e fomentar a existencia de recursos divulgativos en galego en novos soportes na área de ciencias da saúde, a Vicerreitoría de Transformación Dixital e Innovación da Universidade de Santiago de Compostela, a través do Servizo de Normalización Lingüística, convoca o VIII Concursode subtitulación de vídeos TED de ciencias da saúde ao galego.

Modalidades de participación
Modalidade A
Dirixida a alumnado, PDI ou PAS da USC durante o curso 2022-2023.
Modalidade B
Dirixida a persoas alleas á USC.

As persoas interesadas en participar deben inscribirse no concurso entre o 31 de xullo e o 30 de setembro de 2023, empregando este formulario e subtitular ao galego un vídeo TED do ámbito das ciencias da saúde, seguindo as instrucións que se lles fornecerán despois de que realicen a matrícula. A data límite para rematar a subtitulación será o 4 de novembro.

Formación
As e os participantes na Modalidade A poden asistir ao Obradoiro de subtitulación que se vai desenvolver os días 3 e 4 de outubro de 2023 entre as 16,30 e as 18,30 horas a través de Microsoft Teams. A inscrición realízase na Secretaría Virtual. A actividade é de balde, pero o SNL pode suspendela se non se inscribe un mínimo de 10 persoas.

Recoñecementos e premios
Todas as persoas que participen no Obradoiro e entreguen antes da data límite os subtítulos que elixiran recibirán un diploma de asistencia á actividade, así como unha constancia da experiencia de tradución e subtitulación.
Os mellores traballos presentados en cada Modalidade serán recoñecidos cun dos seguintes premios:
Modalidade A (3 premios)
1º premio: 300 euros e diploma honorífico
2º premio: 250 euros e diploma honorífico
3º premio: 200 euros e diploma honorífico
Modalidade B (2 premios)
1º premio: 300 euros e diploma honorífico
2º premio: 150 euros e diploma honorífico

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 30 de setembro de 2023.

Máis información http://www.usc.gal/

O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000€ e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo.

Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003), cunha extensión non inferior a 400 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

Presentaranse con letra de corpo 12 a través do Formulario de Participación, ao que se pode acceder a través da seguinte ligazón: https://forms.gle/zbrZTi1nigBWL2FR7

Enviarase tamén unha copia en papel, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado polo pseudónimo e o título indicados no formulario. Así mesmo, dentro deste sobre, xunto co traballo, incluirase outro sobre pechado identificado co devandito título que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico).

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o día 30 de setembro de 2023.

Máis información https://iem.gal/

O Concello de Mieres convoca a 21ª edición do Certame de relato curto para mozos Eugenio Carbajal.

Poderán participar todas as persoas que o desexen cuxas idades estean comprendidas entre os 18 e 30 anos.

Poderán concorrer ao Certame traballos que estean escritos en español, que sexan orixinais e non fosen publicados nin en papel, nin na internet, nin tampouco premiados en ningún outro concurso literario.

Cada participante poderá presentar un máximo de dous traballos a concurso, utilizando para o seu envío calquera destas dúas modalidades:

- Correo postal ou entrega en man: Nesta modalidade os orixinais han de estar asinados baixo pseudónimo, debidamente grampados ou encadernados individualmente, cunha extensión mínima de tres páxinas e máxima de dez páxinas (30 liñas por páxina aproximadamente), por unha soa cara, en formato DIN A-4, con interlineado de 1,5, tipo de letra Estafes New Roman, ou similar, de 12 puntos, e con marxes superior e inferior de 2,5 cm. e dereito e esquerdo de 3 cm.
As obras deberán enviarse nun sobre pechado o cal conterá outro máis pequeno no que se achegará a fotocopia do DNI e os seguintes datos: nome, apelidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico e data de nacemento, así como tamén un breve currículo.
A dirección postal para o seu envío ou entrega é:
Casa da Cultura “Teodoro Cuesta”
Oficina Joven de Mieres
R/ Manuel Llaneza, 8 2.ª planta
33600 Mieres-Asturias

- Correo electrónico: Remitindo nun único correo tres documentos adxuntos: 1) O relato en formato Word 2) Relato en formato PDF. 3) PLICA en pdf, que conterá os datos persoais tales como nome, apelidos, correo postal, teléfono e dirección mail, ademais dun breve currículo e fotocopia do DNI ou documento similar que acredite a identidade do autor/a. Se se desexa enviar a concurso un segundo orixinal, ha de achegarse no mesmo envío. Os envíos por correo electrónico faranse á seguinte dirección: eugeniocarbajal2023@ayto-mieres.es Por parte da Oficina Nova confirmarase sen perder tempo a correcta recepción de orixinais e garantirase estritamente o tratamento confidencial do traslado dos mesmos ao Xurado.

O prazo de admisión dos traballos estará aberto ata o 30 de novembro de 2023.

Haberá un único premio de 1.500 €.

Máis información na web: www.mieres.es 

III Premio Hermenegildo Baylos

Período de inscrición estrá aberto ata o 10/10/2023

BAYLOS quere impulsar e recoñecer o esforzo que realizan estudantes de posgrao e novos avogados, contribuíndo coas súas reflexións para analizar o impacto que a propiedade industrial, intelectual e materias conexas, significan para o progreso da sociedade e a economía e con o devandito fin, convoca a Terceira Edición do Premio Hermenegildo Baylos.

Devandito Premio versará sobre o “Propiedade Intelectual e Industrial. Economía sostible e medioambiente”.

Poderase presentar calquera traballo académico orixinal, que verse sobre a “Propiedade Intelectual e Industrial. Economía sostible e medioambiente” e que desenvolva a relación entre calquera dos dereitos de propiedade industrial ou intelectual na súa conexión coa a sustentabilidade ambiental, eco-innovación ou innovación dirixida a diminuír o impacto ao medio ambiente, ou con calquera outras materias relacionadas coa mesma.

O traballo que, en todo caso debe ser orixinal, debeu ser realizado no prazo dos tres anos anteriores á súa presentación ao Premio na súa III Edición.

A entrega dos traballos será, sempre que sexa posible, mediante o seu envío por correo electrónico á seguinte dirección: premiobaylos@baylos.com.

En caso de presentarse fisicamente deberase remitir a BAYLOS AVOGADOS, Rúa José Lázaro Galdiano, número 6 CP28036 – Madrid

Requisitos
Poderá concorrer calquera estudante de posgrao, así como novos avogados licenciados nalgunha das últimas 10 promocións académicas en calquera lugar do mundo.

Dotación
Unha bolsa económica para formación e especialización académica en materia de Propiedade Industrial e Intelectual / Tecnoloxías da Información, de ata 3.000 euros.

O traballo gañador será publicado na páxina web do despacho e difundido a través das redes sociais.

O Xurado poderá conceder unha Mención Especial a algún traballo dos presentados.

Período de inscrición estrá aberto ata o 10/10/2023

Máis información https://baylos.com

A Fundación Princesa de Girona convoca os Premios Princesa de Girona 2024 nas seguintes categorías:

Premios á traxectoria dos mozos que desenvolveron proxectos ou accións (especialmente se estes conlevaron dificultade ou risco) e que, con iso, foron capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos na sociedade en catro ámbitos diferentes:
Artes e Letras.
Empresa.
Investigación Científica.
Social.

Premio Internacional que pretende recoñecer a traxectoria profesional e persoal de mozos que destacasen en calquera parte do mundo polo seu traballo, os seus méritos e a súa exemplaridade en dúas categorías:
Categoría empresa.
Categoría Investigación Científica.

Requisitos
Premios á traxectoria dos mozos:
Ter entre 16 e 35 anos de idade antes da data límite de presentación de candidaturas.
Ter nacido ou residir legalmente en España.

Premio Internacional:
Ter entre 16 e 35 anos de idade antes da data límite de presentación de candidaturas.
Non ter a nacionalidade española e estar a desenvolver a súa actividade profesional fóra de España.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 31 de outrubro de 2023.

Máis información https://www.fpdgi.org/es/convocatorias-abiertas/

O Ministerio de Defensa convoca os Premios Defensa 2023.

Os Premios Defensa teñen por obxecto achegar á sociedade española os temas relacionados coa defensa, a paz, a seguridade e a historia militar e recompensar así, ás persoas e entidades que se destacaron, na súa traxectoria profesional, pola súa especial contribución á difusión da cultura de defensa e a imaxe das Forzas Armadas.

Modalidades:
Traballos Investigación
Medios de Comunicación
Fotografía
Premio "José Francisco de Querol e Lombardero" de xurisdicción militar
Docencia

Poderán concorrer ao Premio José Francisco de Querol e Lombardero dos Premios Defensa 2023 aquelas persoas físicas e asociacións sen ánimo de lucro, cuxos artigos ou estudos de investigación versen sobre aspectos xurídicos relacionados co ámbito da Defensa ou da Xurisdición Militar, o Dereito Militar en xeral e, particularmente, o Dereito Internacional dos Dereitos Humanos e o Dereito Internacional Humanitario.

Prazo: 25 de setembro de 2023
Máis información no BOE do 25 de xullo de 2023 e en https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/premios/defensa/2023/Premio_Querol/

A Xunta de Galicia convoca o I premio Axentes TIC da Rede CeMIT.

A finalidade deste premio é recoñecer o compromiso e o labor dos axentes TIC e responsables de aula, xa que fan posible unha Rede CeMIT máis eficiente e moderna que asegura que a cidadanía conte coas capacidades dixitais para poder participar de forma máis efectiva no novo contexto dixital.

Poderán participar nesta convocatoria todas as persoas que desenvolvan labores de dinamización no ámbito dunha aula CeMIT (axentes TIC e responsables de aula da Rede CeMIT) mediante a realización de cursos, charlas etc., e que, mediante declaración responsable, acrediten levar a cabo tales labores na aula que corresponda durante o ano en curso.

Categorías:
a) Espazo maker: premiarase o/s axente/s TIC ou responsable/s de aula que levasen a cabo a iniciativa máis creativa, orixinal e mellor desenvolta destinada a infancia/mocidade e/ou adultos. Poderanse presentar iniciativas nas cales se empreguen algúns dos seguintes complementos tecnolóxicos punteiros: lentes de realidade virtual, drons, kits de robótica, impresoras 3D ou kits de placas de comunicación e programación.
b) Maiores dixitais: premiarase o/s axente/s TIC ou responsable/s de aula que levasen a cabo a iniciativa máis creativa, orixinal e mellor desenvolta destinada a persoas maiores. Poderanse presentar iniciativas nas cales se empreguen complementos tecnolóxicos punteiros (lentes de realidade virtual, drons, kits de robótica e/ou impresoras 3D) ou calquera outra iniciativa cunha temática creativa e orixinal.

As iniciativas que se presenten terán que ter sido realizadas nos 12 meses anteriores á data de finalización de presentación das solicitudes.

Premios:
1. Primeiro premio: as persoas gañadoras recibirán un premio en metálico por importe de:
a) 2.000 € se se trata dunha solicitude individual.
b) 3.000 € se a solicitude é dun equipo.
2. Segundo premio: as persoas gañadoras recibirán o recoñecemento público no acto de entrega.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co código do procedemento AP401A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de setembro de 2023.
Máis información no DOG do 24 de xullo de 2023 e na páxina web da Rede CeMIT, https://cemit.xunta.gal