Premios e concursos (51)

A Fundación Repsol e a Consellería de Cultura e Turismo, convocan a XIV edición do Premio de Narrativa Breve Repsol

Bases:
- A este premio poderán concorrer todos os autores e autoras que o desexen, cunha novela curta escrita en lingua
galega, conforme á normativa establecida pola Real Academia Galega.
- As novelas, que serán orixinais e inéditas en todos os formatos, terán unha extensión non inferior a 50 folios nin superior a 120. Cada folio estará mecanografado a dobre espazo, a razón de entre 28 e 32 liñas, de 60 a 70 caracteres por liña como termo medio no conxunto da novela presentada.
Presentaranse seis copias encadernadas de cada orixinal. En cada unha das copias figurará o título da novela e o lema desta. Ademais, acompañarase un sobre pechado no que figurará a citado lema e, no seu interior, o nome, dirección, números de teléfono fixo/móbil do autor ou autora e recensión biográfica recente.

As novelas enviaranse antes do 31 de xullo de 2020, facendo constar no sobre Premio de Narrativa Breve Repsol, á seguinte dirección:
 Refinería Repsol A Coruña
 Apartado de correos 700
 15080 A Coruña

Premio: 12.000 €

https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/xiv-edicion-del-premio-narrativa-breve-en-la-lengua-gallega

O Concello de Vilalba convoca o XLVI Certame Literario, co afán de estimular a creación poética.
Poderán concorrer ao certame todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, sempre que presenten as súas obras en lingua galega.
Os poemas serán orixinais e inéditos, escritos en galego, non premiados noutros concursos en datas anteriores ao fallo do xurado.
O tema dos traballos será libre e a súa extensión mínima será de 500 versos.
Premio: 7000 €, flor natural e diploma.
As obras enviaranse por vía electrónica mediante a dirección http://www.certamedevilalba.org/inscricion , na que se indicará o lema que distinga o traballo e achegarase o arquivo en formato PDF, co contido da obra.
A continuación enviarán por correo ordinario, un sobre pechado no que figurará o lema que distinga o traballo, e no que no seu interior irá o nome e apelidos do autor/a, DNI, enderezo, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é inédita, xunto cunha pequena biografía do autor/a.
Concello de Villaba
Certame Literario (indicar o lema que distingue o seu traballo)
Praza da Constitución 1
27800 Vilalba – Lugo

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de xullo de 2020.
Máis información en  http://www.certamedevilalba.org/content/xlvi-certame-de-vilalba e na OMIX de Vilalba, teléfono 982 512 456

A Fundación Máshumano convoca a XV edición do Premio Novos Máshumano, unha iniciativa que pretende fomentar e apoiar o talento socialmente responsable nas persoas mozas.

Este Premio ofrece a todos os participantes, formación, asesoramento e apoio a través dun itinerario de acompañamento guiado e mentorizado. Ademais, todos os finalistas optan a 2.000 euros de capital para o gañador de cada categoría (Bankinter, O Corte Inglés e Máshumano) así como a premios especiais de IBM, Socios Investidores, Arrabe Integra e Pons IP. Tamén este ano incorpórase unha novidade ao Premio, o Recoñecemento Especial Emprendedoras Sociais, co que a Fundación Máshumano apoia o Talento Feminino, fomentando o emprendemento social liderado por mulleres e que recibirá asesoramento en márketing por parte da empresa Empathia.

Establécense tres categorías de participación para dar resposta aos diferentes retos sociais e empresariais propostos polas entidades promotoras do programa:

  Premio Bankinter. Proxectos destinados a mellorar a calidade de vida e a integración das persoas.
  Premio O Corte Inglés. Proxectos que contribúan á construción dunha contorna máis saudable, sostible e próspero para o planeta.
  Premio Fundación Máshumano. Proxectos enfocados a innovar no sector social.​​​​

O prazo para a presentación de proxectos estará aberto ata o 30 de setembro de 2020, a través da web https://premiomashumano.com/

Requisitos
Os participantes deberán ter entre 14 e 30 anos e presentar ideas ou proxectos en proceso, que dean solución a algunha das categorías establecidas na convocatoria.

https://premiomashumano.com/ 

O Concello de Fene convoca o XXIV Concurso de Humor Gráfico “Curuxa do Humor 2020”

Categorías:.
Categoría CURUXA, calquera persoa maior de 25 anos residente no Estado español.
Categoría CURUXA-NOVA, calquera persoa de até 25 anos residente no Estado español. As persoas menores de 25 anos poderán participar na categoría xeral, CURUXA, extremo que implica a renuncia á categoría CURUXA-NOVA.
Os/as participantes poderán presentar un só debuxo.

Temática:
As obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico nas súas modalidades de viñeta, tira ou cómic (máximo
1 páxina).

Características do debuxo:
As obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente.
A dimensión máxima do debuxo será de 29,7x42 cm (A3).
Non se admitirán fotocopias nin gravados.

Lingua:
Os traballos deberán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado aínda que, neste caso, o/a autor/a deberá achegar a tradución ao galego do texto do debuxo. Admítense traballos de humor mudo.

Prazo:
O prazo para presentar debuxos estará aberto ata o día 10 de xullo de 2020.

Premios:
Categoría Curuxa (maiores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 2.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 1.500 € e diploma
Categoría Curuxa-nova (menores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 1.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 500 € e diploma

Máis información no BOP da Coruña do 9 de xuño de 2020 e en www.fenecidadan.net 

A Deputación da Coruña convoca o XX Premio de poesía Miguel González Garcés.

Poderán optar ao premio todas as persoas de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nos catro anos anteriores a este, e que presenten obras de poesía inéditas, non premiadas con anterioridade e escritas en lingua galega.
O premio é único e indivisible, e está dotado coa cantidade de 6.500 €
As obras serán de tema libre e terán unha extensión non menor de trescentos versos.

O prazo de admisión de solicitudes remata o día 10 de xullo de 2020.
Máis información no BOP de A Coruña do 5 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/garces

A Deputación da Coruña convoca o XII Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais.
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xullo de 2020.

Máis información no BOP da Coruña do 5 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/rock

A Deputación da Coruña convoca o XXXII Premio de narrativa “Torrente Ballester”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten obras inéditas, escritas en en lingua castelá ou lingua galega, e non premiadas con anterioridade.

Premios: 6.500 € para cada unha das modalidades.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xullo de 2020.

Máis información no BOP da Coruña do 5 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/torrente

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que non fosen premiadas nos cinco anos anteriores a este e que presenten narracións en lingua galega, dirixidas ao público infantil e xuvenil, inéditas e non premiadas en ningún outro premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres, observando as características propias da narrativa dirixida ao público infantil ou xuvenil, e poderán incluír elementos ilustrativos, gráficos, etc.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun USB/CD que incluirá na portada a seguinte inscrición: XIVPremio “Raíña Lupa”, de Literatura Infantil e Xuvenil, título da obra e lema ou pseudónimo; o tratamento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xullo de 2020.

Máis información no BOP da Coruña do 5 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/lupa

A Deputación da Coruña convoca o XV Premio de banda deseñada “Castelao”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.
As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un máximo de dous autores (un como guionista e outro como debuxante).

Establécense dous premios dotados con 6.500 € cada un deles, para cada unha das seguintes categorías:
a) Modalidade Xeral: Para todo tipo de lectores
b) Modalidade LIX: Especialmente dirixido ao lector infantil

A Deputación publicará a/s obra/s premiada/s, reservándose durante un prazo de dezaoito meses os dereitos de editala, e entregará ao gañador trinta exemplares.

A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias.
Os orixinais serán enviados á Deputación da Coruña, Avda. Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, indicando no sobre
“XV Premio “Castelao” de Banda Deseñada“.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 5 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/castelao 

A Deputación da Coruña convoca o X Certame de artesanía Antonio Fraguas Fraguas

Poderán participar artesáns, que traballen no campo da artesanía galega tradicional ou contemporánea, tanto a título particular como en agrupacións de varios autores, colectivos, asociacións, etcétera, e que non fosen premiados nas tres edicións anteriores a ésta.
Cada artesán ou colectivo poderá concorrer ao certame cun máximo de seis pezas, podendo ser considerados como unha peza os conxuntos que, estando formados por varias, constitúan unha única unidade.

Concederanse dous premios, por un importe cada un deles de 6.500,00 €, distribuídos nas seguintes modalidades:
Artesanía tradicional 1 premio
Artesanía contemporánea. 1 premio

O prazo de admisión de solicitudes remata o día 10 de xullo de 2020.
Máis información no BOP de A Coruña do 5 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/fraguas