Premios e concursos (155)

A organización do Salón de Cómic e Ilustración de Cangas convoca o 3º Concurso Pasarela Cosplay, que consiste nun concurso de disfraces de temática relacionada co mundo dos personaxes de cómic, manga e videoxogos.

Establécense dúas categorías: individual e grupal. Os/as cosplayers poderán inscribirse nunha ou en varias categorías coas limitacións que se exporán a continuación.

Para a participación no Concurso será imprescindible a previa inscrición na Casa da Xuventude de Cangas antes do día 1 de xullo.
(Os/as cosplayers en grupo terán que pertencer á mesma temática, e cada grupo poderá estar formado por un mínimo de 2 e ata un máximo de 5 integrantes.)
Poderán inscribirse ata 20 participantes nas categorías individual e grupal, por rigorosa orde de chegada, ademais de 10 prazas de reserva para suplir posibles baixas.
Un mesmo participante non pode competir co mesmo cosplay en dúas categorías diferentes.
Os/as participantes deberán enviar un arquivo mp3 que conteña unicamente o tema musical elixido para a súa presentación.

En caso de ser menores de idade a correspondente autorización de pais, nais ou titores legais para poder participar.
O concurso celebrarase o 16 de xullo no Auditorio Municipal ás 18.00 h. O xurado fará un revisado de traxes antes do desfile.

O xurado elixirá directamente aos gañadores/as de cada categoría valorando:
- Nivel de dificultade do cosplay
- Similitude do traxe e dos seus detalles en relación co personaxe
- A caracterización do personaxe
- Aceptación do público
- Materiais, calidade e acabado do vestiario
- Ambientación no caso da categoría especial

Os disfraces deberán ser de fabricación caseira. Non están permitidos os disfraces prefabricados ou comprados. Os accesorios e partes prefabricadas poden ser utilizados para a confección do traxe. Ditos elementos prefabricados só poderán ser utilizados se foron modificados de xeito evidente polo participante.
O tempo máximo de actuación é 2 minutos por participante/s incluíndo o tempo de preparación, debendo deixar o escenario como o encontraron ao finalizar a súa presentación.

Premios:
- Mellor confección: 150 €
- Mellor Show: 150 €
- Favorito do xurado: 200 €

https://cangas.gal/gl/actualidade/novas/xuventude-e-voluntariado/iii-concurso-cosplay-salon-do-comic-de-cangas 

O Concello de Bergondo convoca o V Premio de Poesía Filomena Dato.

Poderán optar ao premio todas as autoras e autores maiores de idade, de calquera nacionalidade, sempre que o orixinal que presenten estea escrito en lingua galega.

Premio único de 2.500 €

Os traballos cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos no momento das deliberacións do xurado.
As autoras e autores responsabilízanse de lle comunicar á organización, dun xeito inmediato, a concesión doutros premios acadados a partir da remisión dos orixinais.
Os traballos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e paxinación numerada. Cada copia dos traballos presentarase cunha capa na que figure o título da obra e o lema ou alcume da autora ou autor, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obra. A plica conterá no interior o nome e apelidos da autora/autor, número do DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo que incida na súa traxectoria literaria se a houbese.
As obras presentaranse na Casa da Cultura do Concello de Bergondo (oficinas administrativas) Estrada Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña).

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 31 de xullo de 2024.

Máis información no BOP da Coruña do 29 de maio de 2024

A Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra convoca o XXVIII Certame de Narrativa Premio María de Maeztu que conta con 2 modalidades: lingua castelá e lingua vasca.

As obras deben ser orixinais, inéditas e non deben ter sido premiadas con anterioridade. Estarán escritas en lingua vasca ou en lingua castelá cunha extensión máxima de 10 folios. O tema será libre. Cada autora poderá concursar só cunha obra.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo postal ao enderezo Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Paseo Inmaculada, nº 1 - 31200 Estella-Lizarra indicando no sobre XXVII Certame Literario “Premio María de Maeztu”.

Requisitos
Poderán concorrer todas as mulleres maiores de 16 anos de calquera nacionalidade ou residencia.

Dotación
Premio único para cada unha das modalidades: 1.200 €

O prazo de admisión das obras estará aberto ata o día 19 de xullo de 2024.

Máis información
https://www.estella-lizarra.com
948 548237

A Asociación Saúde Mental Altiplano (AFEMY) organiza o II Certame Literario “Relatos da alma”, concurso de relato curto sobre saúde mental e prevención do suicidio. A finalidade deste certame literario é falar sobre o problema do suicidio, para eliminar os mitos e ideas erróneas que existen cara a este, así como reivindicar unha abordaxe transversal do suicidio para mitigar os efectos do mesmo, e facilitar que as persoas con ideacións suicidas pidan axuda.

O tema do relato ten que estar relacionado coa saúde mental e a prevención do suicidio. Só se admitirá un relato por autor que deberá ser orixinal, inédito, escrito en ligua castelá e cunha extensión de entre 2.000 e 2.500 palabras.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo electrónico ao enderezo info@afemy.org indicando no asunto "Certame Literario".

Requisitos
Poderán participar todas as persoas interesadas nas seguintes categorías:
    Categoría xuvenil: persoas que teñan ata 21 anos.
    Categoría adulta: persoas que teñan máis de 21 anos.

Dotación
Categoría xuvenil: 100 €
Categoría adulta: 200 €

O prazo de recepción de obras estará aberto ata o 23 de xuño de 2024.

Máis información
https://consaludmental.org
info@afemy.org

A Fundación Ibercaja convoca o Premio Fundación Ibercaja de Pintura Nova 2024.

O tema para concorrer á presente convocatoria e a técnica empregada serán libres, a condición de que o contido da obra non sexa ofensivo, discriminatorio, de contido violento ou contrario aos usos sociais. Cada artista poderá presentar unha única obra orixinal, datada a partir de 2020, que non fose presentada a ningún outro concurso.

As obras seleccionadas compoñerán a Exposición Premio Fundación Ibercaja de Pintura Nova 2024, que se inaugurará en decembro de 2024.

A presentación das solicitudes realizarase a través do formulario da páxina web.

Requisitos
Poderán participar todos os artistas plásticos nados ou residentes en España, dos 18 ata os 35 anos de idade, cumpridos ao 31 de decembro de 2023 que non fosen premiados nas convocatorias anteriores deste Premio.

Dotación
Establécense dous Premios que consistirán na adquisición por Fundación Ibercaja das obras gañadoras por valor de 10.000 euros (IVE incluído) no caso do Primeiro Premio e por 6.000 euros (IVE incluído) no caso do Segundo Premio. As obras gañadoras e así adquiridas serán incluídas na Colección de Arte Fundación Ibercaja.

O prazo de recepción das propostas estará aberto ata o 31 de xullo de 2024.

Máis información
https://www.fundacionibercaja.es
premiopintura@fundacionibercaja.es

A Fundación SGAE e o Centro Nacional de Difusión Musical (CDNM) convocan a XXXV edición do seu ‘Premio Novos Compositores 2024’.

As persoas interesadas en participar, e que cumpran cos requisitos establecidos, poderán presentar as súas obras mediante correo electrónico (mnietot@fundacionsgae.org) ata o 6 de setembro de 2024.

A Fundación SGAE comunica que o 18 de novembro de 2024, dentro do ciclo ‘SERIES 20/21’ do CNDM, celebrarase no Auditorio 400 do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o concerto coas catro obras finalistas e daranse a coñecer os premios outorgados.

Convoca: A Fundación SGAE e o CDNM

Requisitos:
-Poderán concorrer todos os compositores e compositoras en calquera país do mundo con obras de autoría única de calquera linguaxe ou tendencia estética dentro da música contemporánea
-Persoas mozas menores de 35 anos (inclusive)
-Socios/as de SGAE
-As obras deberán ser necesariamente inéditas
-Cunha duración entre sete e doce minutos
-Axustarse a un persoal instrumenta: conformada por un mínimo de cinco intérpretes e un máximo de seis
-Cada concursante só poderá presentar unha única obra

Dotación
Concederanse un total de 11.700 euros en galardóns repartidos entre todos os premiados:
- 1er Premio: 6.000 euros e diploma
- 2º Premio: 3.000 euros e diploma
- 3er Premio: 1.500 euros e diploma
- Mención honorífica: 1.200 euros e diploma

Ademais, o gañador será Compositor residente de Mocidades musicais en 2025 a través do ‘Premio Especial JM España’: dúas obras de música de cámara e outorgará 1.500 euros por cada peza.

A Fundación SGAE producirá un disco promocional coa gravación en directo das interpretacións no concerto final.

Máis información:
informacion@fundacionsgae.org 
91 503 68 00

Información e inscricións

O Concello de Pozoblanco convoca unha nova edición dos concursos o 42º Premio Hilario Ángel Calero de Poesía, o 42º Premio Antonio Porras de Narrativa e o 33º Premio Xuvenil de Creación Literaria.

As obras deben ser inéditas, escritas en lingua castelá e non poden ter sido premiados anteriormente.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo postal ao enderezo Biblioteca Pública Municipal. Calle peatonal Pío Baroja, número 22; C.P. 14400 Pozoblanco (Córdoba, Andalucía)

Requisitos
O Premio Hilario Ángel Calero de Poesía e o Premio Antonio Porras de Narrativa están abertos a escritores de calquera nacionalidade ou idade.
O Premio Xuvenil de Creación Literaria está aberto a autores que teñan entre 15 e 19 anos.

Dotación
Premio Hilario Ángel Calero de Poesía: 1.700 € e placa
Premio Antonio Porras de Narrativa: 1.700 € e placa
Premio Xuvenil de Creación Literaria: 1.000 € e placa

O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 1 de xullo de 2024.

Máis información
https://pozoblanco.es
juventud@pozoblanco.es
95 713 16 57

O Concello de Salamanca (Castela e León) convoca para este ano 2024 a XXIV edición do Certame Novos Creadores que conta con 17 modalidades artísticas:
    Cociña Creativa
    Cómic
    Curtametraxes
    Contos
    Deseño 3D
    Deseño Gráfico
    Deseño de Moda e Complementos de Moda
    Escultura
    Fotografa
    Libre
    Microrrelatos
    Música
    Pintura
    Poesía
    Relatos Curtos
    Vídeo-Arte
    Vídeo-Clips

Cada unha das modalidades mencionadas anteriormente ten unhas normas específicas que deberán cumprirse para poder optar aos premios.

A presentación das obras realizarase mediante a entrega de maneira presencial ou envío por correo postal ao enderezo Espacio Joven C/José Jáuregui, 16 -37002- Salamanca, España.

Requisitos
Persoas mozas de entre 14 e 35 anos (ambos inclusive) con nacionalidade española ou con residencia en España.

Dotación
Para as modalidades Cómic, Curtametraxes, Deseño de Moda e Complementos de Moda, Escultura, Fotografía, Libre, Música, Pintura, Poesía, Relatos Curtos e Vídeo-Clips establécense os seguintes premios, para cada unha das seguintes categorías:
-Categoría A (Entre 14 e 17 anos): un único premio por importe de 1.000 euros
-Categoría B (Entre 18 e 35 anos): un primeiro premio de 1.400 euros, un segundo premio de 950 euros e un terceiro premio de 600 euros
Para as modalidades Contos, Deseño 3D e Vídeo-Arte establécese un único premio de 1.400 euros para cada unha delas.
Para as modalidades Deseño Gráfico e Microrrelatos, establécese un primeiro premio de 1.000 euros, un segundo premio de 750 euros e un terceiro premio de 400 euros.
Para a modalidade de Cociña Creativa establécese un primeiro premio de 1.400 euros, un segundo premio de 950 euros e un terceiro premio de 600 euros para a ‘Categoría Primeiros e Segundos Pratos’ e un único premio de 1.000 euros para a ‘Categoría Prostres’.

O prazo de presentación de obras estará aberto ata o 13 de xuño de 2024.

Máis información
http://juventud.aytosalamanca.es/
espaciojoven@aytosalamanca.es
92 328 11 01

Ecoloxistas en Acción convcoa o II Certame de relatos ecotópicos cos que imaxinar futuros posibles e desexables para o planeta.

Os textos presentados deben ser inéditos e escritos en calquera das linguas do Estado. A extensión máxima será de 10.000 caracteres con espacios. A temática será de relatos ecotópicos que mostren espazos de esperanza realistas. Os relatos deben contar futuros posibles e desexables nos que as dinámicas de destrución da vida deron paso á colaboración pola seu defensa. Un colapso do sistema que poida xestionarse de maneira ecosocial.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo electrónico ao enderezo certamen@ecologistasenaccion.org

Dotación
Premio único: 1.000 € e publiciación

O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.ecologistasenaccion.org/316294/
certamen@ecologistasenaccion.org

 

A Asociación de amigos de Nostromo convoca o XXVIII Premio Literario Nostromo - L'Aventura Marítima dedicado á figura de Robert Louis Stevenson.

As obras deben ser inéditas e non premiadas en ningún outro concurso, escritas en lingua castelá ou catalá. O tema da narración deberá ser ficticio, de xénero histórico (ambientada en épocas pasadas ata a Segunda Guerra Mundial incluída) e relacionarse coa navegación, industria, aventura ou cultura marítima e, en xeral, co mar. A narración deberá ter unha extensión mínima de 50.000 palabras, sen limitación de extensión máxima.

A presentación das obras poderá realizarse mediante o envío por correo electrónico ao enderezo preminostromo@mmb.cat ou por correo postal ao enderezo Museu Marítim de Barcelona, Av. das Drassanes, s/n, 08001 Barcelona

Requisitos
Poden participar neste certame autores de calquera nacionalidade que non teñan gañado este premio con anterioridade.

Dotación
Premio único: 5.000 € e a publicación da obra a cargo de Editora e Distribuidora Hispano Americana.

O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 10 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.premionostromo.org
preminostromo@mmb.cat