Outras (63)

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Deputación de Lugo convoca o seguintes programas:

Xente Nova no rural para a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados endeterminados concellos, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

O teu emprego no rural coa finalidade aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas (2 para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

https://deputacionlugo.portalemp.com/prende-bota-raices-no-rural.html?n=1

Programa Vivenda

Mar 11, 2021

A Fundación Barrié e Cáritas asinan un convenio de colaboración para a posta en marcha do PROGRAMA VIVENDA, dirixido a familias galegas en situación de vulnerabilidade na actual contorna de crise:

Axudas de emerxencia ao pago de alugueiro ou hipoteca de vivenda habitual e permanente, así como seguros de fogar e de falta de pagamento do alugueiro, fianzas, cotas da comunidade de propietarios e recibos de subministracións básicas.

Apoio ao Programa de Pisos de Acollida de Cáritas, centrado na creación dunha infraestrutura de aloxamento de carácter temporal que, ademais de vivenda, ofreza unha atención integral mediante o acompañamento educativo, laboral e social daquelas persoas que, debido á súa situación de vulnerabilidade, quedáronse sen acceso a unha vivenda.

Axudas destinadas á mellora das condicións de habitabilidade de vivendas en propiedade que se atopen en situación de risco ou en situación precaria.

https://fundacionbarrie.org/programa-vivienda-caritas

A Deputación da Coruña aproba a convocatoria da líña de axudas PEL 2020 PEL RURINNOVA_Xuventude Emprendedora.

Estas axudas van dirixidas a persoas mozas da provincia da Coruña rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, empadroadas en concellos con poboación igual ou inferior 5.000 habitantes ou de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo, que promovan iniciativas empresariais de nova creación incorporadas ao réxime de autónomos como persoas físicas ou como persoas xurídicas desde o 1 de abril de 2019.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de xaneiro de 2021

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España convoca axudas destinadas a fomentar o emprendemento feminino e á creación de empresas por mulleres 2020.

As axudas obxecto desta convocatoria articúlanse nas seguintes liñas:
- Liña 1: Nova actividade empresarial con alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou na ou na  mutualidad do colexio profesional correspondente e no Imposto de Actividades Económicas (IAE) de mulleres desempregadas.
- Liña 2: Financiamento dos gastos directos necesarios para a posta en marcha da nova actividade empresarial.

As axudas concederanse conforme á orde de entrada das solicitudes presentadas por aquelas empresarias que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria, e sempre que se atopen dentro do prazo e exista dispoñibilidade orzamentaria.

As axudas que se concedan ao amparo desta convocatoria estarán cofinanciadas ao 100% polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de decembro de 2020 ás 23:59  h.

A contía das axudas por cada solicitude presentada será de 600 euros no caso da liña 1 e ata un máximo de 2.000 euros no caso da liña 2.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-B-2020-42312.pdf

O Concello de Lugo publica as bases de axudas para financiar parcialmente o alugamento de vivenda destinada a domicilio habitual da mocidade residente no termo municipal de Lugo.

Colectivos a quen se dirixe estas axudas:
- Vítimas de violencia de xénero.
- Familias monoparentais con cargas familiares.
- Unidades de convivencia con descendentes a cargo ata os 25 anos (inclusive) e/ou con grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.
- Unidade de convivencia formada exclusivamente por mozos/as ata 35 anos de idade inclusive como titulares da unidade familiar.

Prazo: proximamente farase a convocatoria.

Bases: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-11-2020.pdf#page=11

Aquí podes consultar axudas que se convocan ao longo do ano tanto para a contratación de mozos e mozas como para autoemprego.

Temén podes consultar que pasos tes que dar para crear unha empresa.

Axudas á contratación

A Deputación de Lugo convoca o seguintes programas:

Xente Nova no rural para a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados endeterminados concellos, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

O teu emprego no rural coa finalidade aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas (2 para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

https://deputacionlugo.portalemp.com/prende-bota-raices-no-rural.html?n=1

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, pon en marcha un servizo de asesoramento dirixido a empresas e profesionais culturais no marco do Plan de Reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados do COVID-19. Terá como obxectivo dar resposta a todo tipo de dúbidas de carácter laboral, fiscal e mercantil relacionadas coas medidas deseñadas para paliar as consecuencias económicas do COVID-19, asesorando sobre as diferentes liñas de axudas ás que poden optar as empresas e profesionais do sector cultural, así como outras dúbidas sobre cuestións como ERTE, prestación por cese de actividade, plan de desescalada, moratorias nas cotizacións á Seguridade Social, aprazamentos de impostos, etc.

Este novo servizo estará dispoñible en liña, ou de forma presencial no Museo Centro Gaiás os mércores, xoves e venres en horario de 10 a 14 horas.
Tanto para acceder ao asesoramento telemático como para pedir unha cita presencial, cómpre contactar a través do email: asesoramentocultural@cidadedacultura.org 

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/servizo-de-asesoramento-para-empresas-e-profesionais-culturais 

A Xunta de Galicia habilita unha plataforma de información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación en relación co coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral.

https://ceei.xunta.gal/coronavirus