Outras (16)

A Deputación provincial de Ourense convoca subvencións directas a entidades sen ánimo de lucro que presten servizos sociais na provincia de Ourense para financiar gastos de prestación de servizos sociais que teñan por finalidade facer fronte ás necesidades de persoas especialmente vulnerables ocasionadas pola pandemia do COVID-19.
Para os efectos destas bases, entenderase que son persoas especialmente vulnerables ao COVID – 19 as seguintes:
a) Persoas en risco de exclusión social
b) Persoas que, aínda non atopándose en risco de exclusión social, padezan patoloxías que os fagan particularmente vulnerables ao COVID – 19, como persoas inmunodeprimidas, enfermos de cancro, diabetes ou patoloxías respiratorias, entre outras.
c) Persoas maiores de sesenta e cinco anos ou dependentes

O formulario estará dispoñible na seguinte dirección electrónica: http://www.quedatenacasa.com/entidadesCOVID19
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de abril de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 3 de abril de 2020

Taller Argal convoca bolsas para apoiar os soños de #GenteQueAmaLoQueHace e tamén unha Bolsa Extraordinaria para a #LuchaContraElCovid19
Por terceiro ano consecutivo, queren dar apoio a todas esas persoas que aman o que fan e loitan polos seus soños repartindo 20.000€ en becas e ademais engaden unha Bolsa Extraordinaria para a #LuchaContraElCovid19 de 10.000€.

Podes solicitar a bolsa se cumpres algún dos seguintes requisitos:
  Si es máis de 18 anos
  Si tes unha empresa cun proxecto a desenvolver
  Si queres ampliar os teus estudos cun master especializado
  Si tes un soño
  Si queres cambiar o mundo
  Si e apasiona bailar, construir, deseñar ou cantar
  Si a innovación a pasión e o entusiasmo son os piares da túa vida

https://argal.com/taller-argal/becas-taller-argal/becas-2020/ 

A Consellería de Política Social convoca axudas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 de titularidade privada.
As solicitudes presentaranas as escolas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario BS420C dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2020
Máis información no DOG do 24 de marzo de 2020 e en http://www.familiasgalegas.org

A Deputación de Ourense convoca subvencións a entidades deportivas e entidades sen ánimo de lucro para a organización de eventos deportivos 2020.

Poderán ser beneficiarios desta subvención as entidades deportivas e outras entidades sen ánimo de lucro con enderezo social na provincia de Ourense, que contemplen nos seus estatutos, como obxecto social, entre outros, a promoción e difusión do deporte na nosa provincia.

O prazo de presentación de solicitudes, que contempla dous períodos ao tratarse dunha convocatoria aberta.
- 1º período: ata 30 de abril de 2020.
- 2º período: do 1 ao 31 de xullo 2020.

Máis información no BOP de Ourense do 17 de marzo de 2020

A Deputación da Coruña convoca un Plan de Emprego Local, PEL

A quen vai dirixido?
- Persoas, porque son as que máis precisan de recursos para o acceso ao emprego
- Concellos, porque son a administración máis próxima e xogan un papel fundamental na creación de emprego e na estimulación das economías locais
- Empresas, porque son as principais protagonistas na creación de emprego

Máis información na Deputación da Coruña
Teléfono  981 080 509
pel@dacoruna.gal
https://emprego.dacoruna.gal/

Poderán participar como candidatas nos Premios WONNOW 2020 as alumnas que superasen e teñan notas oficiais dos primeiros 180 créditos do grao e sigan matriculadas e cursando devandito grao ou o máster que lle dá continuidade aos seus estudos, cuxos graos estean aprobados pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).

As alumnas de graos da área de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas non incluídas nesta listaxe e que cumpran os requisitos indicados, poderán solicitar a súa inscrición, aínda que quedando condicionada a mesma ao criterio dos organizadores.

O prazo de presentación das candidaturas estará aberto ata o 30 de abril de 2020.

Os criterios de valoración dos méritos das candidatas serán os seguintes:

- Para o Premio en Metálico de 10.000€

Nota media do expediente académico dos primeiros 180 créditos cursados e finalizados de calquera dos graos.
Carta motivacional na que a alumna explique a que destinaría o premio en metálico se fose a gañadora.
Traxectoria persoal e social do currículo  vitae.

- Para os 10 Premios de Bolsa, consistentes en bolsas remuneradas para traballar seis meses en CaixaBank

Carta motivacional na que a candidata seleccione o proxecto ou proxectos nos que lle gustaría participar se obtivese a bolsa remunerada.
Traxectoria académica, profesional e persoal do currículo  vitae. (Valorarase participación en proxectos, premios, cursos, colaboracións, asistencia a simposios, publicacións e coñecementos de idiomas).

Tanto a galardoada co Premio Monetario como as candidatas que obtivesen os Premios de Bolsa participarán nun programa de mentoring en Microsoft Ibérica.

https://www.wonnowawards.com/bases

A Axencia Galega de Innovación convoca axudas dirixidas ás empresas e organismos de investigación en Galicia para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i.

O persoal contratado deberá cumprir, no momento de formalizar o contrato, os seguintes requisitos:
1. Ter unha idade comprendida entre os 18 e os 35 anos.
2. Estar en posesión dunha das seguintes titulacións:
– Título universitario.
– Título de formación profesional de grao superior.
3.  Non ter experiencia laboral superior a 36 meses.

Poderán ser beneficiarios destas axudas:
a) As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de traballo en Galicia.
b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con centro de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+i.

Serán subvencionables as contratacións de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i, que se formalicen desde o día 1 de xaneiro de 2020 ata o 1 de novembro de 2020.

A contía da axuda en concepto de incentivo que percibirán as entidades beneficiarias será de 10.000 euros por cada persoa contratada.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN848C
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 7 de abril de 2020.

Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2020 e en http://gain.xunta.gal/artigos/425/programa+principia+2020
Nos teléfonos 881 99 91 21, 881 999 529 e 981 957 008.
No enderezo electrónico servizos.gain@xunta.gal

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda para o ano 2020

Persoas destinatarias:
a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude estean residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos seis meses anteriores.
e) Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
f) Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.
g) Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social.

Requisitos:
a) Que estean empadroadas en Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores.
b) Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello de Galicia.
c) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
d) Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 6.
e) Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples (IPREM).
f) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, que non exista vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora.  
g) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de decembro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI482A ou VI482B en caso de prórroga.
Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2020 e en http://igvs.xunta.gal

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) convoca subvencións para proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e o fomento do uso das enerxías renovables:

1. Proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible, e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, aerotermia ou a solar térmica.
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará segundo a tipoloxía do proxecto nas seguintes datas:
Biomasa, o 2 de marzo de 2020, ás 9.00 horas.
Xeotermia, o 4 de marzo de 2020, ás 9.00 horas.
Solar térmica, o 4 de marzo de 2020, ás 9.00 horas.
Aerotermia, o 6 de marzo de 2020, ás 9.00 horas.O prazo de presentación de solicitudes de axuda finalizará o 1 de xullo de 2020 para todas as tipoloxías de proxectos.
Solicitudes: As entidades colaboradoras adheridas son as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación). O código do procedemento é o IN421P

2. Proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares.
As solicitudes de axudas presentaranas as entidades colaboradoras exclusivamente por vía electrónica co formulario IN421O
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 3 de marzo as 9:00 horas e finalizará o 1 de xullo de 2020.

3. Creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a particulares
O prazo de presentación das solicitudes de axudas será de 1 mes contado desde a adhesión das entidades colaboradoras, co procedemento IN421I

Máis información no DOG do 23 de xaneiro de 2020, en www.inega.gal  e no teléfono 981 54 15 00.

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables.

Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social.
Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal

Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2020 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es