Outras (67)

A Xunta de Galicia convoca axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos específica e exclusivamente a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

b) Programa do Plan Corresponsables para o desenvolvemento de actuacións orientadas a facilitar a conciliación das familias con menores a cargo de ata 16 anos de idade mediante a creación de bolsas de coidado profesional, a través da creación de emprego de calidade no sector dos coidados, e plans de formación e sensibilización en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás familias.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de marzo de 2024
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento SI427A e SI436B
Máis información no DOG do 20 de febreiro de 2024 e en http://igualdade.xunta.gal

A Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición do programa Cultura no Camiño, subvencións destinadas a cofinanciar programacións culturais realizadas por entidades locais polas cales discorren os diferentes Camiños de Santiago, para contribuír á promoción das artes escénicas e musicais.

As programacións incluídas nesta convocatoria deberán conter, como mínimo, dúas contratacións de teatro, danza, música, novo circo ou maxia cun orzamento superior a 5.000 € nos concellos de menos de 20.000 habitantes e de 8.750 € nos concellos de máis de 20.000 habitantes.
As programacións serán desenvolvidas nas datas comprendidas entre o 15 de xuño ao 31 de agosto de 2024.

O prazo de presentación estará aberto ata o 19 de marzo de 2024.
As solicitudes tramitaranse na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal, co procedemento CT302B
Máis información no DOG do 19 de febreiro de 2024

As actividades susceptibles de ser contratadas estarán dispoñibles para coñecemento das persoas beneficiarias na plataforma de xestión da Agadic, www.galescena.gal 

A Deputación de Pontevedra convcoca subvencións para poñer en marcha iniciativas colectivas xuvenís e proxectos realizados e ideados en grupo durante o ano 2024.

A convocatoria está dirixida a apoiar estas iniciativas, promovidas por persoas de entre 18 e 35 anos e asociacións xuvenís que desenvolvan proxectos que favorezan e promovan o desenvolvemento persoal e comunitario; contribúan ao apoderamento xuvenil, á formación en valores e á consecución de hábitos saudables; e enriquezan a vida social, económica, científica e cultural da provincia.

Serán destinatarias destas subvencións:
- As asociacións xuvenís prestadoras de servizos dirixidos á mocidade, sen ánimo de lucro, non sometidas a ningún réxime asociativo específico e con sede social ou cunha delegación na provincia de Pontevedra.

- Os grupos informais cun mínimo de tres e un máximo de oito persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos no momento de presentar a súa solicitude para esta convocatoria, aínda que carezan de personalidade xurídica ao non estar constituídas como asociación, e que propoñan un proxecto de interese xeral e social.

O 75 % das persoas que formen parte do grupo deberán estar empadroadas nalgún concello da provincia de Pontevedra e reunir o requisito de idade no momento de presentar a solicitude.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de marzo de 2024
Máis información no BOP de Pontevedra do 15 de febreiro de 2024

A Deputación da Coruña convoca bolsas para apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento técnico e obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como posibilitar a súa participación en eventos deportivos, facilitándolles ás persoas deportistas da provincia o acceso a unha preparación integral axeitada.

Idades das e dos deportistas:
Grupo A: 12-17 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 2007 (incluído).
Grupo B: 18-23 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 2001 (incluído).
Grupo C: 24-32 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro 1992 (incluído).
Grupo D: 33 anos ou máis; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 1991.

Dotación:
Grupo A.- Concederanse 19 bolsas de 3.500 € cada unha delas.
Grupo B.- Concederanse 14 bolsas de 3.500 € cada unha delas.
Grupo C.- Concederanse 14 bolsas de 3.500 € cada unha delas.
Grupo D.- Concederanse 3 bolsas de 3.500 € cada unha delas.

Requisito: Residencia en calquera concello da provincia da Coruña, cunha antigüidade ininterrompida de dous anos.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de marzo de 2024 ás 14:00 horas
Máis información no BOP da Coruña do 15 de febreiro de 2024

O Consello de Ministros fixa as condicións para o acceso á liña de 2.500 millóns de euros en avais para que mozos e mozas de non máis de 35 anos e familias con menores a cargo poidan acceder á súa primeira vivenda.

Os adquirientes de vivendas deben ser persoas físicas e maiores de idade, con residencia legal en España, debendo acreditala de maneira continua e ininterrompida durante os dous anos anteriores á solicitude do préstamo.

Os ingresos individuais non poden superar os 37.800 euros brutos ao ano (4,5 veces o IPREM). No caso de que a vivenda sexa adquirida por dúas persoas, o límite de ingresos elevarase ao dobre. É dicir, os ingresos dos dous adquirientes non poderán superar en conxunto, a suma do límite establecido para cada un.

Devandito límite incrementarase en 0,3 veces o IPREM (2.520 euros brutos anuais) por cada menor a cargo e, ademais, no caso de familia monoparental o límite poderase incrementar nun 70% adicional.

O límite de patrimonio do avalado será máximo de 100.000 euros.

Non poderán acollerse a esta liña de avais quen xa sexan propietarios doutra vivenda con anterioridade, independentemente da forma de adquisición desta. Con todo, con excepción ao anterior, si poderán acollerse quen cumprindo os requisitos concorran nalgunhas destas circunstancias:

- Cando o dereito de propiedade recaia sobre unha parte alícuota da vivenda e esta obtívose por herdanza ou transmisión mortis causa sen testamento.

- Para aquelas persoas que, sendo titulares dunha vivenda, acrediten a súa non dispoñibilidade por causa de separación ou divorcio, por calquera outra causa allea á súa vontade, ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade do seu titular ou das persoas que formen parte da súa unidade de convivencia.

O aval poderase manter dentro dos límites establecidos no convenio sempre que sexa a vivenda habitual do beneficiario/a, coa excepción das circunstancias mencionadas anteriormente que poidan esixir o cambio de vivenda.

A canto ascende o aval? Con carácter xeral, o ICO avalará ata o 20% do importe do crédito. Se a vivenda adquirida dispón dunha cualificación enerxética D ou superior, poderase avalar ata o 25% deste importe.

O prazo do aval outorgado por Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana a entidade financeira e xestionado polo ICO será dun máximo de 10 anos desde que se formalice a operación, con independencia da amortización do préstamo.

Durante este prazo, a vivenda deberá ser a residencia habitual da persoa avalada e o seu arrendamento estará limitado a que concorran circunstancias que esixan o cambio de vivenda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral ou obtención dun emprego máis vantaxoso, entre outras análogas.

O prazo para formalizar os préstamos que se acollan a esta liña de avais finalizará o 31 de decembro de 2024.

https://www.ico.es/web/guest/inicio

 

O programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por aquelas persoas que na data de presentar a correspondente solicitude teñan menos de 36 anos.

Requisitos para poder ser persoa beneficiaria do programa:

a) Que a persoa solicitante, que deberá ser quen vaia a adquirir a vivenda, posúa a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea. En caso de persoas estranxeiras provenientes de países terceiros, estes deberán contar con autorización de estancia ou residencia en España. No suposto de que a vivenda se adquira por máis dunha persoa, todas elas deberán cumprir este requisito.

b) Que a persoa solicitante sexa maior de idade e teña menos de 36 anos. No suposto de que a vivenda se adquira por máis dunha persoa, todas elas deberán cumprir este requisito.

c) Que a persoa solicitante estea empadroada en Galicia. No suposto de que a vivenda se adquira por máis dunha persoa, todas elas deberán cumprir este requisito.

d) Que a persoa solicitante dispoña duns ingresos mínimos de 2 veces o IPREM e uns ingresos máximos de 5,5 veces o IPREM. A devandita porcentaxe máxima será do 6,5 veces o IPREM, se a vivenda se adquira por máis dunha persoa.

Así mesmo, para a obtención do aval é preciso que concorran os seguintes requisitos:

a) Que a vivenda para que se outorga a garantía estea situada en Galicia e vaia a ser destinada a ser a residencia habitual e permanente da/s persoa/s adquirente/s durante, cando menos, todo o período en que estea vixente a garantía.

b) Que o prezo de adquisición da vivenda, sen os gastos e tributos inherentes á adquisición, non supere os prezos de adquisición, segundo as zonas territoriais onde se localice a vivenda:

– Concellos correspondentes ao ámbito territorial de prezo máximo superior: 240.000 euros.
– Concellos correspondentes á zona territorial 1: 180.000 euros.
– Concellos correspondentes á zona territorial 2: 130.000 euros.

Zonas territoriais
– Concellos correspondentes ao ámbito territorial de prezo máximo superior: comprende os concellos de A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Pontevedra.
– Concellos correspondentes á zona territorial 1:
Na provincia da Coruña: Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada e Teo.
Na provincia de Lugo: Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba e Viveiro.
Na provincia de Ourense: Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín e Xinzo de Limia.
Na provincia de Pontevedra: A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.
– Concellos correspondentes á zona territorial 2: resto de municipios da Comunidade Autónoma

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 1 de marzo de 2024 e rematará o 30 de outubro de 2024 e, en todo caso, no momento do esgotamento do importe máximo de avais a conceder no ano 2024, que se fixa en cinco millóns de euros. As solicitudes teramitaranse na sede electrónica da Xunta co procedementeo VI402B

Máis información no DOG do 13 de febreiro de 2024 e en https://igvs.xunta.gal/o-igvs/directorio

A Xunta de Galicia convoca axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia.

- Modalidade A: Adquisición de vivendas localizadas nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.
– Modalidade B: Adquisición de vivendas situadas no ámbito dun centro histórico.
– Modalidade C: Adquisición de vivendas cualificadas definitivamente como vivenda protexida de protección autonómica de réxime xeral ou especial.

Requisitos na modalidade A, ter menos de 36 anos no momento de solicitar a axuda ou no momento da subscrición do contrato privado ou da formalización da escritura pública de compravenda e o prezo da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, deberá ser igual ou inferior a 120.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de outubro de 2024
As solicitudes teramitaranse na sede electrónica da Xunta co procedementeo VI501A
MÁIs información no DOG do 13 de febreiro de 2024 e en https://igvs.xunta.gal/areas/axudas/acceso-a-vivenda/adquision

A Xunta de Galicia convoca subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico así como para proxectos de enerxía solar fotovoltaica en ámbitos non urbanos.

Proxectos subvencionables:
– Biomasa.
– Xeotermia e hidrotermia.
– Solar térmica.
– Aerotermia.
– Enerxía solar fotovoltaica en aplicacións residenciais.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ato o 30 de setembro de 2024 co procedemento IN421P e co IN421O para enerxía solar.
As solicitudes de axudas presentaranas as entidades colaboradoras.

Máis información no DOG do 9 de febreiro de 2024, en www.inega.gal e no teléfono 981 541 500.

A Deputación de Pontevedra convoca subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos, programas e actividades centrados en conseguir a igualdade entre mulleres e homes e loitar contra a violencia machista na provincia de Pontevedra durante o ano 2024.
O prazo de presentación estará aberto ata o 8 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Pontevedra do 8 de febreiro de 2024.

EduCaixa é unha iniciativa que ten como obxectivo apoiar aos centros educativos no deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos de transformación educativa fundamentados na evidencia.

A convocatoria ofrece axudas por valor de 5.000 euros a un total de 100 entidades educativas de España.

Deste obxectivo xeral xorden catro obxectivos específicos:
- Promover un proceso de reflexión e actualización permanente das prácticas que se desenvolven.
- Promover unha cultura valorativa que permita unha información adecuada sobre os procesos de toma de decisións.
- Promover o cambio e a mellora nos centros educativos, tendo en conta os principais resultados e conclusións da investigación educativa.
- Conseguir que os proxectos e programas contribúan de forma eficaz a conseguir un modelo de escola que responda ás necesidades do alumnado.

O prazo para a presentación de proxectos estará aberto ata o 15 de marzo de 2024 (inclusive).

https://educaixa.org/es/convocatoria-educaixa