Formación práctica (51)

A Oficina de Propiedade Intelectual europea ofrece prácticas á mocidade graduada universitaria e profesionais para que amplíen a súa experiencia no ámbito comunitario.

As prácticas terán unha duración de 12 meses e 2 semanas e darán comezo entre o 1 de setembro e o 15 de outubro.

Quen resulte seleccionado/a recibirá unha asignación mensual de 1.000 euros.

Requisitos:
As persoas candidatas deben ser nacionais dalgún dos Estados membros da Unión Europea e teñen que completar o primeiro ciclo dos seus estudos universitarios.

Tamén se esixe un nivel B1 dalgunha das linguas oficiais e bo coñecemento doutra delas.

Poderanse presentar solicitudes ata o 9 de abril de 2020.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships 

A Axencia Espacial Europea ofrece unha gran variedade de oportunidades de formación á mocidade procedente dos Estados membros e Estados cooperantes da ESA. Descobre cal é a máis adecuada para ti!

Young Graduate Trainees (YGT)
Este programa de bolsas para mocidade titulada universitaria consiste nunha formación remunerada dun ano, con cobertura sanitaria e gastos de viaxe, para traballar nunha contorna internacional e multicultural apaixonante. Grazas ao YGT, poderás adquirir unha experiencia valiosa no desenvolvemento e a operación de misións espaciais. Como bolseiro universitario, terás a responsabilidade de impulsar un proxecto e poderás contar coa experiencia dun mentor da ESA.

A mediados de novembro de cada ano, anúncianse as prazas vacantes de formación na web de Axencia pero ao longo do ano tamén se publican outras noticias de interese. Consulta as oportunidades: https://career2.successfactors.eu/career?company=esa

Para poder optar a esta bolsa, debes ser graduado hai pouco, ou ser estudante de último curso, dunha disciplina universitaria técnica ou científica. Tamén tes que ser cidadán dun dos países membros da ESA ou dun dos Estados cooperantes.

Se estás interesado, enche o formulario de solicitude online adxunto a cada vacante e inclúe o teu CV e unha carta de presentación. Lembra que só podes enviar un único formulario de solicitude online!

Programa postdoutoral de investigación
Se es un mozo ou moza científico/a ou enxeñeiro/a, a ESA ofréceche a posibilidade de gozar durante dous anos dunha bolsa de investigación nunha gran variedade de disciplinas relacionadas coa ciencia do espazo, as aplicacións espaciais e a tecnoloxía.

Para solicitala, debes obter recentemente un doutoramento nun ámbito estreitamente relacionado coas actividades espaciais e ser cidadán duns dos países membros da ESA ou dos Estados cooperantes.

Podes presentar a solicitude en calquera momento do ano, pero o proceso de avaliación adoita comezar en outubro.

Envía a túa solicitude xunto co teu CV, a lista de publicacións, referencias, o título de doutoramento e unha descrición detallada do teu proxecto de investigación a temp.htr@esa.int

Prácticas para estudantes
Se aínda estás a estudar, a ESA ofréceche a posibilidade de facer prácticas de 3 a 6 meses como parte dos teus estudos. Este período de formación non está remunerado e destínase a ámbitos técnicos principalmente, pero tamén doutro tipo.

Para solicitar as prácticas, debes estar a piques de obter o título de grao, ou estar na primeira metade dun curso de master en matemáticas, enxeñería, física, ciencia e tecnoloxía da información, dereito, económicas, etc.

Debes encher o formulario de solicitude online e envialo por correo electrónico a calquera dos centros principais da ESA. Tamén tes que enviar o teu CV e unha carta de motivación na que debes explicar por que che gustaría traballar na ESA.

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Postdoctoral_Research_Fellowship_Programme

A Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 250 bolsas de introdución á investigación " JAE Intro ICU", no marco do Programa "JAE".
A finalidade das bolsas é a iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

Requisitos: estudantes universitarios, cursando estudos de grao, licenciatura ou máster que teñan completados, polo menos, o 50 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao.

O prazo para presentar solicitudes estará abertro ata o 30 de abril de 2020.

Máis información no BOE do 24 de marzo de 2020 e en https://sede.csic.gob.es/programa-jae

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 10 bolsas de verán para a formación en desenvolvemento tecnolóxico asociado á investigación astrofísica.

Requisitos:
Están destinadas a estudantes ou recén titulados ou tituladas de grao (curso 2018-2019 o posterior) ou estudantes de máster universitario.
Os estudos universitarios terán as seguintes características:
Enxeñerías (Informática, Mecánica, Aeronáutica, Electrónica, Telecomunicacións) e Ciencias Físicas

A duración das bolsas será de 3 meses.

Dotación das bolsas:
A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais máis unha cantidade de axuda para gastos de viaxe que se abonará nun pago único cuxa contía dependerá do lugar de residencia do beneficiario.
O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade e accidente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de abril de 2020.
Máis información no BOE do 24 de abril de 2020 e en https://www.iac.es/es/ensenanza-superior/becas

O Centro Norte-Sur do Consello de Europa ofrece períodos de prácticas non remuneradas dúas veces ao ano.

Datas:
Prácticas entre xaneiro e xuño, data límite de solicitude o 31 de outubro do ano anterior.
Prácticas entre xullo e decembro, data límite de solicitude o 30 de abril do mesmo ano.

Requisitos:
Ter nacionalidade dun dos Estados-Membro do Centro Norte-Sur e/ou do Consello de Europa.
Completar os seus estudos en educación superior ou completasen polo menos 3 anos académicos.
Ter coñecemento alto dunha das linguas oficiais do Consello de Europa (inglés ou francés) e coñecemento alto doutra.
Ter boa capacidade de redacción.

Tarefas a realizar durante as prácticas:
As tarefas asignadas consisten na preparación de actividades, investigación, distintas tarefas de redacción así como tarefas administrativas diarias.

Solicitude:
A solicitude tense que realizar por vía telemática cumprimentando o formulario de solicitude (en inglés ou en francés).
Tamén é necesario enviar o CV actualizado e unha carta de motivación.

Condicións das prácticas:
As bolsas non son remuneradas pero asignaranse 200 euros mensuais para cubrir gastos.
Os bolseiros teñen dereito a ter dous días libres por mes en concepto de vacacións.
A xornada de traballo é de luns a venres en horario de 9 h a 17:30 h.
Os custos de viaxes e aloxamento, así como os custos de vida, son a cargo dos bolseiros.
O Centro Norte-Sur do Consello de Europa realiza un seguro médico e de accidentes durante o período de prácticas.
Trátase de períodos de 3 meses como mínimo e 5 como máximo.

Información:
North-South Centre of the Council of Europe
Rua de Sao Caetano, 32
1200-829 Lisbon, Portugal

Teléfono: (+351) 21 358 40 30

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre 

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas nos gabinetes dos Membros do Tribunal de Xustiza e do Tribunal Xeral da Unión Europea e nos servizos do Tribunal de Xustiza, dunha duración de cinco meses.

As prácticas levan a cabo xeralmente na Dirección de Investigación e Documentación, o Servizo de Prensa e Información, a Dirección Xeral de Tradución ou a Dirección de Interpretación.

Períodos de prácticas e prazos de solicitude
Prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: as solicitudes realizaranse entre o 1 de xullo e o 15 de setembro de cada ano.
Prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro: as solicitudes realizaranse entre o 1 de febreiro e o 15 de abril de cada ano.

Importe das bolsas
O importe da bolsa ascende a 1.177 € netos ao mes.

Abonarase unha contribución aos gastos de viaxe de 150 € aos bolseiros remunerados cuxo lugar de residencia atópese a unha distancia xeográfica de 200 km ou máis da sede do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Requisitos
Ser cidadáns dun Estado membro da UE
Ser titulado universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias.
Contar cun bo nivel tanto falado como escrito dalgunha das linguas oficiais da UE así como ter un bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE. Por razóns de servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008 

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas, destinadas a persoas con titulación universitaria que pretendan facer un traballo de investigación no período 2020-2021, cunha duración mínima de nove meses, distribuídas nas seguintes áreas:
  Área de artes e humanidades: 5 bolsas
  Área de ciencias: 3 bolsas
  Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
  Área de ciencias sociais e xurídicas: 5 bolsas
  Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
  Área de estudos de xénero: 2 bolsas
O obxectivo desta convocatoria é o apoio á actividade investigadora en temas de interese para a realidade social, cultural, económica e política galega.

Requisitos:
– Ter menos de 36 anos na data de finalización do prazo de solicitudes.
– Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente) recoñecida oficialmente.
– Residencia en calquera concello da provincia da Coruña.

Prazo: as solicitudes poden presentarse ata o 15 de abril de 2020
As bolsas tramitaranse de xeito telemático a través da plataforma SUBTEL, na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal 

Máis información no BOP da Coruña do 16 de marzo de 2020

A Consellería de Cultura e Turismo convoca bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2020

Requisitos:

1. Dispoñer da seguinte titulación:
a) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en museos, ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que se acredite un mínimo de 100 créditos nestas materias para cada unha das especialidades seguintes:
- Historia da arte.
- Arqueoloxía.

b) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en restauración de fondos de museos, ter grao ou diplomatura universitaria en conservación e restauración de bens culturais ou equivalente, nas especialidades de:
- Arqueoloxía.
- Pintura ou escultura.

2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel de iniciación, mediante certificación oficial ou certificado Celga 3.

O número de bolsas convocadas é de 8. Das 8 bolsas convocadas farase unha reserva de 3 bolsas destinadas exclusivamente a persoas graduadas ou con titulación equivalente que rematasen os estudos no curso 2014/15 ou posteriores.

O importe de cada bolsa será de 5.690 €.
As bolsas terán unha duración de 6 meses.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2020.
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT110B
Máis información no DOG do 12 de marzo de 2020.

Feuga, Fundación Empresa- Universidade  Galega oferta bolsas de formación a persoas tituladas en Formación Profesional

Requisitos:
- Titulados/as de centros de Formación Profesional galegos de grao medio ou superior.
- Menores de 31 anos.
- Título obtido nun centro de FP galego.
- Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.
- Sen experiencia.
Os solicitantes deberán inscribirse no Servizo Público de Emprego de Galicia.

Condicións:
Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.
As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderá ostentar a condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu titor e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de  FEUGA.

Duración:
As bolsas de formación terán unha duración mínima de dous meses e máxima doce meses.

Para máis información:

FEUGA Santiago de Compostela
feuga@feuga.es
sdoce@feuga.es
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n.
Campus Vida
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981 534 180

FEUGA Vigo
feugavigo@feuga.es
sdoce@feuga.es
Área Comercial - Local A9
Campus Universitario Lagoas - Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 469 110

FEUGA Coruña
feuga@feuga.es
sdoce@feuga.es
Almirante Lángara, s/n
Campus Universitario Riazor
15011 A Coruña
Tfno. 981 250 903

https://www.feuga.es/becas/pbfp/

O Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 250 bolsas de introdución á investigación "JAE Intro", no marco do Programa «JAE»

Son 250 bolsas para estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir do 1 de setembro de 2020 ou 1 de outubro de 2020 en Institutos do CSIC.

Requisitos:
Españois, nacionais de calquera Estado membro da UE e estranxeiros non comunitarios, ou que estando matriculadas nun grao no curso académico 2019-2020, teñan polo menos o 80 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao completados; que vaian ser estudantes de Máster Universitario oficial no curso 2020-2021, solicitando a  preadmisión, admisión ou matrícula a un Máster Universitario oficial para o curso 2020-2021; que estean matriculadas nun Máster Universitario oficial no curso 2019-2020; e que acrediten unha nota media, nunha escala decimal de 0-10 e con 2 decimais, igual ou superior a 8.00 para todas as ramas de coñecemento, excepto para Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a 7.00; e que non estean en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Doutor.

A dotación das bolsas será de 3.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: do 9 de marzo ao 9 de abril do 2020.

Máis información no BOE do 27 de febreiro de 2020 e en https://sede.csic.gob.es/intro2020