Convocatoria xeral (54)

A fundación "Lo que de verdad importa" presenta Aceleradora Profesional 2023.

A Aceleradora Profesional de BYG é unha iniciativa que ten como obxectivo acelerar a carreira profesional de 60 mozos e mozaas de referencia e conseguir que impacten positivamente na contorna. É un programa que ten como fío condutor a innovación, os valores e os propósitos, e que axudará a paliar as barreiras que teñen os mozos e as mozas á hora de acceder ao mercado laboral.

Están a buscar estudantes tanto universitarios/as como de formación profesional para participar. BYG aposta pola diversidade e pola mocidade con pouca accesibilidade a recursos habituais e por iso, están a buscar proactivamente a candidatos diferenciais.

O programa ten unha duración de 3 meses e os seus 60 mozos participantes (que serán bolseiros) organizaranse en 8 equipos para resolver un reto de innovación sobre problemas reais que afectan á nosa comunidade e os ODS.

Requisitos:
- Residir en España.
- Ter nacido entre 1997 e 2003.
- Estar a cursar algún dos dous últimos anos de estudos universitarios ou formación profesional.
- Ter unha clara ambición por nadar ao contraxeito e ganas de cambiar o mundo.
- Non fai falta ter experiencia profesional, pero en caso de tela non pode ser superior a dous anos.

O prazo para participar estará aberto ata o 5 de marzo de 2023.

https://aceleradorabyg.com/

A Axencia Estatal de Administración Tributaria convoca unha nova liña de axudas que consiste nun pago único de 200 euros, para as persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio, que durante o 2022 fosen asalariados, autónomos, ou beneficiarios da prestación ou subsidio por desemprego.

Requisitos
Residentes en España.
Realizasen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.
Fosen beneficiarios da prestación ou subsidio por desemprego.
Non superen 27.000 euros íntegros de rendas (é dicir, o importe bruto sen descontar gastos nin retencións) e 75.000 euros de patrimonio ao 31 de decembro de 2022 (descontando a vivenda habitual).

A axuda solicitarase a través dun formulario electrónico dispoñible na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria

O prazo para solicitar esta axuda abrirase desde o 15 de febreiro ata o 31 de marzo de 2023.

 

Máis información en: sede.agenciatributaria.gob.es

 

 

Iberdrola España presenta a súa Convocatoria de Bolsas para Estudos de Máster en España, para contribuír á excelencia na formación de mozas e mozos, dotándoos dun alto grao de cualificación que lles facilite o acceso ao primeiro emprego.

Convoca estas bolsas para o curso académico 2023-2024 para realizar estudos de posgrao en diferentes universidades nas seguintes áreas de coñecemento: www.iberdrola.com.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata as 15:00 horas do día 31 de marzo de 2023, cumprimentado o formulario de solicitude electrónico dispoñoble na seguinte ligazón: 

Requisitos
Estudantes con nacionalidade española ou residentes en España.
Estar en posesión dun título universitario recoñecido de grao ou licenciatura no momento da presentación da solicitude. 
Non se admitirán solicitudes nas que se acrediten estudos de diplomatura, enxeñería ou arquitectura técnicas.
Coñecemento de idiomas: será requisito para todas as solicitudes que os candidatos acrediten un excelente coñecemento de inglés mediante a presentación dun certificado.

Dotación
Podes consultar os conceptos que cubre a bolsa nesta ligazón: www.iberdrola.com/bases-y-requisitos.
A duración da axuda será como máximo dun ano natural desde o inicio do programa de estudos.

 

Máis Información
Páxina web
Bases da Convocatoria
programa.becas.iberdrola@iberdrola.es 

O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca oito axudas para a explotación do Banco de Datos do CIS, e dúas axudas para a finalización de teses doutorais en ciencia política ou socioloxía, en materias de interese para o Organismo. As oito axudas para a explotación do Banco de Datos do CIS poderán ser indistintamente para investigadores individuais e/o equipos de investigación.

Persoas beneficiarias:
- Nacionalidade española ou ser nacional dalgún Estado membro da Unión ou de terceiros países con residencia legal en España.
- Título de graduado ou licenciado/a.

As persoas solicitantes das axudas individuais deberán acreditar atoparse nalgún dos seguintes casos:
- Alcanzar a Suficiencia Investigadora
- Estar en posesión do Diploma de Estudos
- Estar en posesión do título oficial de Máster universitario

Nas axudas individuais para a explotación do Banco de Datos do CIS a contía de cada unha será de 6.000 euros.
Nas axudas a un equipo investigador para a explotación do Banco de Datos do CIS a contía de cada unha será de 10.000 euros.
Nas axudas para a finalización de teses doutorais a contía será de 5.000 euros cada unha.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2023

Máis información no BOE do 3 de febreiro de 2023 e en www.cis.es 

A Fundación Zis convoca unha bolsa de 700 euros para unha viaxe de estudos autoxestionado a un país estranxeiro para mozos e mozas de tódalas nacionalidades e de entre 16 e 20 anos.

Condicións da viaxe
Débese investigar un tema elixido polo participante.
Empréndese só.
Págase só coa bolsa (700 euros).
Debe durar polo menos catro semanas.
Debe incluír o desprazamento a un país diferente ao de orixe. Se non es de Alemaña ou tes que viaxar a un país de fala alemá ou tes que ter unha materia relacionada con Alemaña.
Non se permite o transporte en avión.
Non se patrocinarán viaxes a rexións de guerra ou conflitos étnicos violentos.
Cada participante ten un asesor persoal (mentor) para axudar a organizar a viaxe por correo electrónico.
Os participantes deberán entregar un informe do proxecto (8000 palabras como mínimo), un diario de viaxe ou unha documentación alternativa.

Como presentar a solicitude?
Os candidatos deben completar o formulario de solicitude que podes atopar na seguinte ligazón: www.zis-reisen.de
Pídese aos pais que completen un formulario de consentimento (mesmo se o candidato alcanzou a maioría de idade).

Destinatarios
Mozos/as de entre 16 e 20 anos (de calquera nacionalidade) e non asistentes á universidade.

Prazo de inscrición aberto ata o 15 de febreiro de 2023.


Máis información: https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/

A Secretaría Xeral da Emigración convoca 250 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2023/24 nunha universidade galega.

Requisitos
1. Requisitos que se deberán cumprir e acreditar na data da presentación de solicitudes:
a) Ser menor de 40 anos.
b) Estar en posesión da nacionalidade española.
c) Residir fóra de España.
d) Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.
e) Estar vinculado a Galicia dalgún destes xeitos:
- Ser emigrante nacido/a en Galicia.
- Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero ter residido en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar.
- Ser descendente por consanguinidade de emigrante nacido/a en Galicia, sempre que a persoa solicitante nacese no estranxeiro
f) Ter rematado e estar en posesión dalgunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico/a, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a ou outra declarada equivalente de forma expresa, que dea acceso a un máster universitario.
g) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego.

2. Requisitos que se deberán cumprir e acreditar con carácter previo á concesión da bolsa:
– Estar matriculado/a no curso 2023/24 nun máster universitario dos ofertados nesta convocatoria e sinalados no anexo I desta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos ECTS na modalidade presencial ou semipresencial. Para os másteres cunha duración total de 90 créditos ECTS, a matrícula dos 30 créditos ECTS restantes, correspondentes ao curso 2024/25, realizarase e acreditarase no mes de setembro do ano 2024.

As bolsas terán a duración correspondente aos cursos académicos necesarios para a realización da totalidade dos créditos de que conste o máster:
- Nos másteres de 60 ou 72 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico, o período de desfrute será o curso académico 2023/24.
– Nos másteres de 90 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico e medio, o período de desfrute será, ademais do sinalado no parágrafo anterior, o curso académico 2024/25.

Contía:

bcontia


As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento PR911A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de abril de 2023, ás 23.59 horas (hora peninsular española).
Máis información no DOG do 2 de febreiro de 2023 e en https://emigracion.xunta

Fundega fai unha convocatoria de axudas destinadas a sufragar, parcialmente, os gastos de escolarización do curso escolar 2023-2024 para alumnado de centros escolares radicados nas provincias de Pontevedra e A Coruña.

As axudas están dirixidas aos niveis de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os criterios que se aplican para establecer as axudas son: renda ou ingresos, resultados académicos do alumno, número de integrantes da unidade familiar, engadindo as circunstancias persoais actuais das familias solicitantes.

Como norma xeral, a axuda terá unha dotación económica máxima de 1.800 € por beneficiario/a.
Esta contía limítase a 850 € por beneficiario para o alumnado que cursen estudos no ciclo de educación infantil.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de marzo de 2023.

http://fundega.es/uncategorized/convocatoria-de-ayudas-para-gastos-de-estudio-curso-2023-2024/ 

A Fundación Barrié convoca a III edición do Summer Undergraduate Fellowship Program, un programa internacional de estadías de investigación durante os meses de verán, dirixido a estudantes universitarios/as galegos/as da área de ciencias da vida.

O obxectivo do Summer Undergraduate Fellowship Program é achegar a investigación biomédica aos estudantes universitarios galegos para que poidan adquirir experiencia profesional nun laboratorio internacional e orientar a súa carreira profesional.

Nesta convocatoria tense prevista a concesión de 10 bolsas para a realización de prácticas de laboratorio durante 9 semanas, entre o 26 de xuño e o 25 de agosto de 2023, nos seguintes centros:

- Division of Medicine, Faculty of Medical Sciences at University College London
- Division of Infection and Immunity, Faculty of Medical Sciences at University College London
- Department of Microbiology and Immunology, LSU Health Shreveport

Os estudantes seleccionados recibirán, alén dunha preparación excelente no campo da investigación biomédica, apoio económico para cubrir os gastos de viaxe, seguro e manutención.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 20 de febreiro de 2023

https://fundacionbarrie.org/becas-verano-gal?newlang=galician 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca 9 bolsas de formación práctica, para titulos de grao, máster ou doutor das ramas de coñecemento de Ciencias, Ciencias da Saúde (ou especialidade de Enxeñería) ou un título equivalente do Espazo Europeo de Educación Superior, nas materias e especialidades relacionadas coas funcións desempeñadas pola División de Laboratorios de Sanidade da Produción Agraria.

A distribución e localización prevista será a seguinte:
- 3 bolsas para actividades de formación e perfeccionamento técnico no Laboratorio Central de Veterinaria en Madrid.
- 3 bolsas para actividades de formación e perfeccionamento técnico no Laboratorio Central de Sanidade Animal en Granada.
- 3 bolsas para actividades de formación e perfeccionamento técnico no Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal en Lugo.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de febreiro de 2023
Máis información no BOE do 1 de febreiro de 2023

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca 10 bolsas de formación práctica, para titulados universitarios en Enxeñería Agronómica, Enxeñería Técnica Agrícola, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Matemáticas, Estatística, Informática, Dereito, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Socioloxía, Publicidade, Relacións Públicas, Xornalismo, Química, Bioloxía, Bioquímica ou Farmacia.

Dúas bolsas en cada unha das seguintes áreas de coñecemento:
a) Ordenación e fomento da produción gandeira.
b) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de froitas e hortalizas, plantas vivas e vitivinicultura.
c) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de cultivos herbáceos e industriais e Aceite de Oliva.
d) Medios de produción gandeiros.
e) Medios de produción agrícolas e variedades vexetais

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de febreiro de 2023
Máis información no BOE do 1 de febreiro de 2023