Novas e actividades (1106)

O Instituto da Mocidade (INJUVE) presentou o ‘Informe Mocidade en España 2020’

Preguntouse a unha mostra representativa de 6.467 mozos de entre 15 e 29 anos, residentes en España, pola situación da educación, do emprego, da emancipación, polos seus intereses e actitudes con respecto ao lecer, a sexualidade, a igualdade de xénero e o cambio climático, así como polo efecto que a pandemia da COVID-19 tivo nas súas vidas.

O estudo confirma que o interese da mocidade pola política mantense preto do 40%, duplicando as cifras da década anterior, e sendo o traballo, a educación, a vivenda e a igualdade, os temas que máis interesan á mocidade (8 e 9 puntos sobre 10).

A desigualdade de xénero é un tema de interese para o colectivo de mozos en xeral (77%), que considera ademais (83%) que a violencia machista é un dos problemas sociais máis importantes.

Mentres 8 de cada 10 mulleres novas considéranse feministas, só un 54% dos homes identifícanse co feminismo, alcanzando un 70% quen si o fan coa igualdade de xénero.

En todo caso, a igualdade de xénero é a causa que máis mobilizou á mocidade (38%), seguida pola educación (15,5%) e o cambio climático (14,9%).

Así, un 77% dos e as novas estudantes participaron nalgún tipo de acción estudantil, sendo as máis frecuentes a participación nunha folga estudantil e o voto para órganos de representación, ambas as cun 58%.

Doutra banda, 4 de cada 5 mozos interésanse polas cuestións vinculadas co medio ambiente, sendo este interese particularmente intenso nos e as mozas de entre 14 e 19 anos. É máis, case 5 de cada 10 mozos sente unha preocupación máxima polo medio ambiente (47% fronte ao 17% de adultos).

A pandemia profunda os defectos do mercado laboral, atrasa a emancipación e agudiza a desigualdade educativa. España é un dos países coa emancipación xuvenil máis tardía de Europa (lle idade media de emancipación na Unión Europea é de 26,2 anos, mentres que en España é de 29,5) e a situación ameaza con agravarse coa  COVID: tras a pandemia, cae 15 puntos a porcentaxe de mozas que se expón deixar de vivir cos seus pais ou titores. En 2019 un 48% pensaba facelo e en 2020 só un 32,8% exponllo.

A COVID-19 afectou tamén ao desexo reprodutivo, aumentando a porcentaxe de mozas que non queren ter fillos do 16,8% ao 18%. En xeral, un 75% de mozos non se emancipa por falta de estabilidade ou suficiencia dos ingresos.

Tamén o mercado de traballo viuse afectado pola pandemia da COVID-19 que profundou problemas preexistentes como a precariedade e a inestabilidade laboral e fixo caer as expectativas entre a mocidade:

Máis da metade (52%) de novos empregados ten contratos temporais, unha temporalidade 30 puntos superior á do resto da poboación. Con todo, case un 38% desexaría traballar máis horas das que actualmente traballa.

Ao mesmo tempo, case 4 de cada 10 mozos desempregados cre pouco a nada probable atopar traballo no próximo ano mentres que un 66% considera que, tras a pandemia, as súas oportunidades laborais e económicas serán peores que as de xeracións precedentes.

Os efectos da pandemia agravaron a desigualdade educativa entre a mocidade española que, nun 60%, entende que o seu aproveitamento do curso académico viuse significativamente mermado; alcanzando un 11,2% quen afirma que aprenderon menos da metade que nun ano normal.

A metade dos alumnos declara ademais que a supervisión do profesorado é mellor no ensino presencial e case 8 de cada 10 prefire ese método ao en liña.

Saúde mental, sexualidade e outras conclusións do estudo

O informe chama por último a atención sobre aspectos tales como:

A repercusión psicolóxica da pandemia e, sobre todo, do gran confinamento, que afectou ata a un 32% da mocidade, sendo ademais este impacto moito máis intenso entre as informemocidade2mulleres que entre os homes.

As preferencias dos e as mozas no que respecta ao acceso á información: as redes sociais e internet (46%) superan por primeira vez á televisión (44%) como canles de información política.

As actitudes e hábitos da mocidade española respecto a a sexualidade, que apuntan a unha iniciación sexual cada vez máis temperá e alertan do recurso á pornografía como escola de sexualidade.

O consumo de pornografía está xeneralizado entre os mozos homes (un 85% declaran consumilo polo menos unha vez, fronte ao 50% das mulleres), á vez que un 32% de homes novos e un 24% de mulleres di inspirarse moito ou bastante no porno nas súas relacións sexuais.

Informe Mocidade en España 2020

Pictoeduca

Mar 11, 2021

Pictoeduca é un portal universal e gratuíto na internet, onde educadores e pais de persoas con necesidades educativas especiais poidan tanto descargar como subir contidos (leccións) de diferentes disciplinas, utilizando para iso os recursos didácticos que ofrece o portal, adaptándoos ás necesidades, inquietudes, ritmos e estilos de aprendizaxe de cada persoa.
 
O obxectivo do portal é, por unha banda, facilitar un proceso de aprendizaxe adaptada aos canons da diversidade educativa e, por outra, chegar a constituír unha comunidade de educadores onde se compartan experiencias e coñecemento. As leccións poden estar compostas por diversos elementos como texto, imaxes, vídeo,  pictogramas, documentos, preguntas ou un  quiz.
 
Pictoeduca diríxese a nenos con discapacidade de tipo físico, psíquico, cognitivo ou sensorial, así como a nenos que proceden doutros países ou que se incorporan tarde ao sistema educativo e presta unha especial atención a persoas que teñen dificultades de expresión mediante a linguaxe oral ( TEA, Asperxer,  TGD...) traducindo a  pictogramas as leccións e os vídeos.
 
Está accesible en https://www.pictoeduca.com

A Consellería de Educación regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato:

1. Os centros deberán incorporar ao proxecto educativo a concreción dos currículos establecidos pola Administración educativa.

2. Co fin de garantir o dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva e a que o seu rendemento sexa valorado e recoñecido con obxectividade, os centros deberán facer públicos os procedementos e os criterios xerais de avaliación, promoción e titulación que a comisión de coordinación pedagóxica e o equipo docente establezan, respectivamente, na proposta curricular e nas programacións didácticas.

Cada equipo docente, departamento didáctico ou as persoas responsables dos centros privados, ao comezo de cada do curso, informarán o alumnado e ás súas respectivas familias sobre os obxectivos, contidos, procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e cualificación das diferentes áreas, materias ou ámbitos, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, e os procedementos de recuperación e de apoio previstos. Así mesmo, informarán dos criterios de promoción e titulación.

A dirección do centro responsabilizarase de que a información sobre a avaliación e os seus procesos sexa accesible e se lle dea publicidade de xeito manifesto para toda a comunidade educativa.

3. A persoa docente titora e o profesorado das distintas áreas, materias e ámbitos manterán unha comunicación fluída, no relativo ao proceso de aprendizaxe, co alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal. Ademais, os centros deberán establecer o procedemento mediante o cal o alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán solicitar aclaracións ao profesorado e á persoa docente titora acerca das informacións que sobre o seu proceso de aprendizaxe reciban, e facilitarlles información sobre os procedementos de revisión de cualificacións e de decisións sobre a promoción e a titulación.

Máis información no DOG do 11 de marzo de 2021

A Banda da Loba homenaxea a Xela Arias cun novo videoclip no marco da programación das Letras Galegas da Xunta de Galicia. intemperiome

A peza Intempériome é o videoclip dunha canción que fala de deixar atrás os prexuízos e os estereotipos e afondar na persoa que queremos ser, con liberdade e respaldada pola rede dos afectos. Unha idea que quixeron representar neste vídeo a través da evolución dunha muller que, co que vai aprendendo co paso dos anos, adquire as ferramentas necesarias para avanzar e coidarse a medida que se fai máis vella.

O videoclip pertence ao EP Hasme oír, un novo traballo de A banda da Loba en homenaxe a Xela Arias que verá a luz no mes de abril coa colaboración da Xunta de Galicia, no marco da programación institucional das Letras Galegas 2021.

A banda da Loba adoida musicalizar poemas das figuras máis representativas da nosa cultura. No seu último disco, Fábrica de Luz, xa se aproximaran á obra de Xela Arias coa canción Tigres coma cabalos, un bolero que tamén aparecerá no novo traballo, esta vez coa incorporación da voz de Xacobe Varela, cantante do grupo Os d'Abaixo. Hasme oír será polo tanto unha homenaxe máis coidada e precisa. Conterá catro cancións, unha por cada poemario: Intempériome, Darío a diario, Denuncia do equilibrio e Tigres coma cabalos, así como uns interludios musicais recitados entre cada un deles.

Intempériome

Cada 17 de abril, as persoas mozas e os Servizos de Información Xuvenil de toda Europa celebran o Día Europeo da Información Xuvenil.
Este día, que foi declarado en 1983 pola Axencia Europea da Información e o Asesoramento Xuvenil (Eryica) e o Instituto da Mocidade de España (Injuve), significa unha oportunidade para recoñecer o labor dos servizos de información xuvenil, especialmente nun momento como o actual.

En España hai máis de 3.000 centros que forman a Rede de Servizos de Información Xuvenil (SIJ), en Galicia  a través das OMIX, Oficinas Municipais de Información Xuvenil, e o seu traballo ao longo deste último ano viuse alterado como quizais nunca antes na súa historia. Os servizos para a mocidade, lonxe de deterse, souberon reinventarse e superar o reto da distancia física para organizar actividades en liña e poder garantir a atención, o acompañamento e o apoio emocional das persoas mozas. Ademais, durante a pandemia, os servizos de información xuvenil convertéronse en novos axentes para informar á mocidade sobre as medidas de prevención contra o COVID-19 e para distribuír información veraz sobre a situación sanitaria e as restricións adoptadas por cada administración, sen abandonar os temas habituais, relacionados coa formación, o emprego, a emancipación, a solidariedade, a creación, o lecer e tempo libre.

Todo isto levou aos espazos xuvenís a ampliar as súas maneiras de comunicarse coas e cos mozas e mozos, en sesións en liña, nas redes sociais e nas aplicacións móbiles. Os/as informadores/as xuvenís habilitaron novas liñas telefónicas, canles de  WhatsApp e espazos web para atender as necesidades derivadas da situación de emerxencia sanitaria. E ese esforzo, é o que o Injuve quere reflectir no cartel do Día Europeo da Información Xuvenil 2021.

Desde o Injuve animan a todos os centros da Rede SIJ a que lle informedes de todas as accións e actividades que teñades pensado organizar para celebrar este 17 de abril. Podedes compartir as vosas iniciativas,  etiquetalos nas vosas “stories” de Instagram para coñecer o voso centro ou mencionalos nas vosas mensaxes en Twitter e en Facebook.

Desde o Injuve, ao longo destas semanas, farán eco das vosas actividades a través das súas redes sociais, cos hashtags #DíaDeLaInformaciónJuvenil #RedSIJ #EYID2021.

Tamén vos convidan a participar na convocatoria de Experiencias Locais de Mocidade RedSIJ 2021 que pretende recompilar proxectos e programas innovadores, dirixidos a persoas mozas. Esta convocatoria estará aberta ata o próximo 31 de marzo.


Igualdade resolveu a convocatoria do concurso de deseño do cartel do día 8 de marzo co gallo da celebración do Día Internacional da Muller e no que participou alumnado de Educación CARTEL8M Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e de Bacharelato e Formación Profesional cun total de 123 propostas de centros educativos de Galicia.

Na primeira categoría -dirixida ao alumnado de Infantil e de 1º a 4º de Educación Primaria-, o xurado premiou a proposta dos alumnos de 1º de Primaria do CPI O Progreso de Catoira en Pontevedra, que incluiu o lema Pasiño a pasiño en prol da igualdade. O segundo posto correspondeu aos rapaces e rapazas de 4º de Primaria do CEIP Benigno Quiroga Ballesteros de Lugo coa súa proposta Vacina en igualdade para facer camiño.

Na segunda categoría -entre os traballos presentados polo alumnado de 5º e 6º de Primaria e de 1º e 2º de ESO de centros galegos- resultou vencedor Séculos de loita para unha sociedade xusta, democrática e igualitaria do grupo de 1º da ESO do IES Carlos Casares de Vigo; mentres o segundo premio recaeu no grupo de 5º de Primaria do CEIP de Casás en Lugo polo cartel co lema Polas de antes, polas de agora, por todas.

Por outra parte, na terceira categoría - aberta ao alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato, FP Básica, así como de ciclos de grao medio e superior - os participantes de 4º da ESO do CPR Santo Tomás do Porriño (Pontevedra) foron recoñecidos co primeiro premio pola presentación do cartel Abraza a igualdade seguidos, no segundo lugar, por Feminismo=igualdade, a proposta dunha das aulas de 4º da ESO do IES Plurilingüe de Elviña, da Coruña.

Consello da Cultura Galega presentou as novidades que está a impulsar para conmemorar a figura de Xela Arias (Lugo, 1962-Vigo, 2003), a poeta homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.

O CCG creou unha páxina web sobre a escritora homenaxeada, “unha escritora extrema, de palabra tensa e contida, plural e diversa”. Estas son as marcas de identidade que guían a axenda do CCG para 17 de maio, que inclúe a posta en marcha dunha completa páxina web adicada á vida e á obra de Xela Arias.

http://consellodacultura.gal/diadasletrasgalegas/2021/

Queres viaxar á Lúa? Un empresario xaponés busca oito acompañantes para ir con el no foguete Elon Musk 

O empresario xaponés Yusaku Maezawa decidiu convidar a oito persoas de calquera parte do mundo para compartir, a gastos pagos, con el unha viaxe á lúa.

Quen pode participar?
O empresario anunciou que "calquera persoa que faga algo creativo pode ser considerao un artista" e que iso fai que se abra o abanico de posibles candidatos por todo o mundo.
As persoas candidatos han de cumprir dous criterios: que a actividade que desenvolvan na súa vida cotiá sirva para axudar ás persoas ou a sociedade en xeral e que sexa capaz de axudar ao resto de membros da tripulación que compartan aspiracións similares.

Maezawa proporcionou unha páxina web de rexistro do seu proxecto DearMoon para entrar nesta sorte de casting para viaxar ao espazo. As solicitudes pódense facer ata o 14 de marzo inclusive e espérase que ao longo de maio xa se saiban que persoas acompañarán ao xaponés na viaxe.

A tripulación, incluíndo ao propio  Maezawa, os pilotos e os invitados, será dun total de 12 persoas e partirá, se non hai atrasos (algúns prototipos de  Starship estreláronse en diferentes probas ao longo dos dous últimos anos, o máis recente fai tan só un mes), durante o transcurso de 2023.

https://dearmoon.earth/pre-reg.html

O proxecto "Aprende coas mulleres galegas" pretende achegaros unha serie de actividades para coñecer e afondar na vida de mulleres referentes intelectuais de Galicia.

Das seguintes mulleres, cantas coñeces?

Maruja Mallo, Mª Victoria Moreno, Ángela Ruiz Robles, Concepción Arenal, Ángeles Alvariño, Ernestina Otero, Mª Josefa Wonenburger Planells, Emilia Pardo Bazán, Olimpia Valencia, Filomena Dato, Isabel Zendal, Rosalía de Castro, Antonia Ferrín, María Casares, Luz Pozo Garza, María Barbeito Cerviño, Isabel Barreto, Elisa Patiño, María Vinyals, Exeria, María Luz Morales, Manuela Barreiro, Rita Fernández Queimadelos, Xela Arias, Pura Vázquez, Lolita Díaz, Baliño, María Pita, Marcela Gracia e Elisa Sánchez...

Aquí podes averiguar sobre elas: http://igualdade.xunta.gal/gl/campanas/aprende-coas-mulleres-galegas

Xa podes consultar o Boletín de Eurodesk de marzo.

Boletín marzo 2021