Novas e actividades (1213)

O Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, organiza Visitas didácticas en liña para ESO e Bacharelato.

Durante as sesións realizarase unha presentación con imaxes dos diferentes espazos, montaxes e exposicións históricas do CGAC exemplificando a través dos múltiples soportes, miradas e discursos das obras da Colección CGAC os diversos xeitos de facer da arte actual.

A actividade é de balde e para participar é preciso que os centros interesados envíen unha mensaxe electrónica a cgac.educacion@xunta.gal coa seguinte información: nome do centro educativo, curso ou idade dos participantes, día e hora en que desexan realizar a sesión, un número de teléfono e un enderezo electrónico de contacto e mais o nome da persoa responsable.

Unha vez aceptada a solicitude os centros recibirán as indicacións precisas para accederen á sesión en liña.

Datas: do 20 setembro 2022 ao 30 xuño 2023
Duración: 60 minutos

https://cgac.xunta.gal/gl/actividades/visitas-didacticas-en-lina-para-eso-e-bacharelato-un-achegamento-arte-contemporanea-o 

A Consellería de Educación publica as normas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022-2023.

1. Acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño de grao medio.

Requisitos:
a) Dispor do título de graduado en ESO e superar unha proba específica.
b) Os aspirantes que non dispoñan do título de ESO, deberán ter cumpridos os 17 anos e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.
c) A proba de madureza poderase substituír por:
– Pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de formación profesional.
– Pola proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas.
– Pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Pola proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas artísticas superiores, ou para as ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño de grao superior.

2. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior.

Requisitos:
a) Dispor do título de bacharelato e superar unha proba específica.
b) As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato deberán ter feitos os 19 anos, ou os 18 anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño da mesma familia profesional artística ca aquel a que pretenden acceder, e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.
c) A proba de madureza poderase substituír pola superación dalgunha das seguintes probas:
– Pola parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
– Pola proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao superior de ensinanzas deportivas.
– Pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Pola proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas artísticas superiores.

Acceso directo:
1. Estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao medio das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño:
a) Quen estea en posesión dun título de técnico ou técnico superior de Artes Plásticas e Deseño dunha familia profesional relacionada co ciclo formativo o que se pretende acceder ou título declarado equivalente.

2. Estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao superior de ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño dunha familia profesional relacionada co ciclo a que se pretende acceder.

3. Estará exento de realizar a proba específica de acceso aos graos medio e superior das ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
a) Título de bacharelato, modalidade de Artes, ou de bacharelato experimental.
b) Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.
d) Licenciatura ou grao en Belas Artes.
e) Arquitectura ou grao en Arquitectura.
f) Enxeñaría técnica en Deseño Industrial ou grao en calquera especialidade de Deseño Industrial.

4. Así mesmo, estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao medio e superior de Artes Plásticas e Deseño as persoas aspirantes que, estando en posesión dos requisitos académicos para o acceso, acredite ter experiencia laboral, de polo menos un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo ao cal se queira acceder, para o cal presentará a seguinte documentación: Certificación da empresa onde adquiriu a experiencia laboral en que conste a natureza e duración concreta da actividade realizada.

Prazos
O prazo de inscrición para as persoas aspirantes que soliciten realizar a proba que substitúe o requisito académico de titulación de graduado/a en ESO ou de bacharelato será ata o día 14 de xuño.
A inscrición para as persoas aspirantes que só teñan que realizar a proba específica e para as que solicitan exención de probas será ata o día 21 de xuño

Datas
Proba que substitúe o requisito académico de titulación de graduado/a en ESO e de titulación de bacharelato: realizarase o día 23 de xuño.
Proba específica de acceso ao ciclo formativo de grao medio e de grao superior: realizarase o día 4 de xullo.

As probas realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que estean inscritas as persoas aspirantes:
EASD Antonio Faílde, avenida da Universidade, A Cuña, nº 18, en Ourense.
EASD Mestre Mateo, rúa Virxe da Cerca, nº 32, en Santiago de Compostela.
EASD Pablo Picasso, rúa Os Pelamios, nº 2, na Coruña.
EASD Ramón Falcón, paseo dos estudantes, s/n, en Lugo.

Máis información no DOG 10 de maio de 2022
Modelos de probas e máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/110/all
Guía das titulacións das Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia EASD: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/guia_explicativa.pdf

A Universidade de Vigo presentou o catálogo de servizos do Campus Crea, un espazo web que aglutina información tanto das instalacións e servizos do campus de Pontevedra, como da súa oferta formativa e do labor investigador que nel se desenvolve. Trátase dunha ferramenta web que articula á súa vez a información dun xeito diferente segundo catro perfís de acceso, os do estudantado, persoal docente e investigador, empresas e público xeral.

https://campuscrea.webs.uvigo.es/ 

A Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG,  publica os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato, ABAU, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2022/23.

https://ciug.gal/PDF/ponderacions-2022-23.pdf 

Aquí podes consultar as notas de corte de 2021: https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/notas_corte.pdf

A Fundación Zis convida á mocidade de todas as nacionalidades entre 16 e 20 anos a ter a oportunidade de recibir unha bolsa de 700 euros para unha viaxe a un país estranxeiro.

Cales son as condicións da viaxe?:
Débese investigar un tema elixido polo participante
Empréndese só ou soa.
Págarase só coa bolsa (700 euros).
Debe durar polo menos catro semanas.
Debe incluír o desprazamento a un país diferente ao de orixe.
Non se permite o transporte en avión.
Non se patrocinarán viaxes a rexións de guerra ou conflitos étnicos violentos.
Cada participante ten un asesor persoal (mentor) para axudar a organizar a viaxe por correo electrónico.
Os participantes deberán entregar un informe do proxecto (8.000 palabras como mínimo), un diario de viaxe ou unha documentación alternativa.

Como presentar a solicitude?
A mocidade candidata debe completar o formulario de solicitude. Pídese aos pais que completen un formulario de consentimento (mesmo se o candidato/a alcanzou a maioría de idade).

Podes solicitalo se es un mozo ou unha moza de entre 16 e 20 anos e non asistes á universidade.

Podes solicitalo ata o 15 de febreiro de 2023.

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/ 

Polos creativos

Abr 27, 2022

A Consellería de Educación crea o programa de innovación educativa Polos creativos.

Os Polos creativos desenvolveranse en espazos físicos creados nos centros educativos, dotados dun equipamento especializado, cun deseño modular e innovador, e organizados didacticamente para o fomento da creatividade e a formación do alumnado nun contexto de aprendizaxe competencial. Está baseado na aprendizaxe activa e manipulativa, a aprendizaxe baseada no deseño, a solución de problemas e a aprendizaxe entre iguais.

Estes espazos funcionarán como núcleos dinamizadores no marco da Estratexia Educación Dixital 2030, de maneira que poderán albergar actividades de tipo obradoiro tanto para o profesorado como para o alumnado e, de ser o caso, as familias, desde unha óptica de aprendizaxe conxunta e comunitaria. Así mesmo, poderán desenvolver proxectos mediante a experimentación, o prototipado e a construción. Tamén poden albergar prácticas de investigación e proxectos baseados na abordaxe de problemas reais que inclúan a innovación e fabricación a pequena escala.

Funcionarán como centro de actividades en que se traballe a intelixencia artificial e outras tecnoloxías intensivas, o procesado audiovisual e artístico, realidade virtual e impresión 3D, tecnoloxías de control computerizado e fabricación aditiva, mecanizado de diferentes materiais, electromecánica, robótica e microcontroladores, entre outras.

Serán, por tanto, espazos abertos ás comunidades locais para favorecer o desenvolvemento de competencias dixitais e científico-tecnolóxicas e artísticas do conxunto da cidadanía, polo que ofertarán actividades formativas para os diversos colectivos. En concreto, facilitará a solución conxunta de problemas coa participación de alumnado, profesorado e familias, e fomentará especialmente aquelas accións que impliquen a participación de nais e pais xunto cos seus fillos e fillas en actividades tanto de formación como de creación.

Poderán participar nos Polos creativos aqueles centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que impartan ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e/ou bacharelato.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto con carácter permanente.

Todo o procedemento de solicitude realizarase a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos/

Máis información no DOG do 27 de abril de 2022

A Fundación de axuda contra a drogadicción, FAD, convoca “Desactiva os teus prexuízos. E pénsao outra vez” trátase dun proxecto de Facebook e Fad para previr e anticipar estereotipos negativos na adolescencia. Desenvolveuse un proxecto a dous anos con dous compoñentes básicos: investigación e acción educativa. A investigación permitiu identificar os filtros que elas e eles interpóñense á hora de actuar en sociedade e a acción educativa céntrase en disolvelos e en darlles protagonismo para a toma de conciencia dos mesmos.

O obxectivo é traballar con máis de 5.000 adolescentes de 14 a 17 anos.

Máis información: https://www.campusfad.org/desactiva-tus-prejuicios/

O Corpo Europeo de Solidariedade ofrece varias prazas de voluntariado durante 10 meses axudando nun xardín de infancia en Viena, Austria.
É un xardín de infancia con 14 nenos e nenas de entre tres e seis anos. Os principais idiomas son o alemán e o español. Preténdese crear un espazo de protección para os nenos que lles transmita alegría de vivir, valor e seguridade en si mesmos.
DESTINATARIOS
Este voluntariado está destinado a persoas mozas de entre 18-30 anos, cidadás e cidadáns españois ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto.
O voluntario/a debe estar motivado para traballar con nenos e aprender alemán.
DATA DE DURACIÓN
Do 01 de setembro de 2022 ata o 30 de xuño de 2023
ALOXAMENTO, COMIDA E TRANSPORTE
Ao voluntario ou voluntaria proporciónaselle un billete para o transporte público en Viena. Recibirá diñeiro de peto e unha asignación mensual de alimentos. O voluntario aloxarase nun cuarto individual nun piso ou dormitorio de estudantes, compartindo instalacións como a cociña e o baño con outros.

Máis información

A Consellería de Emprego convoca o programa Talento 30, subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos.

Liñas de axuda:
– Liña 1: programa Talento 30 en prácticas, mediante contratos para a obtención de práctica profesional, subscritos con persoas traballadoras menores de 30 anos que estean en posesión de título universitario (grao, máster ou doutoramento), ou título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional así como daquelas persoas que posúan un título equivalente de ensinanzas artísticas ou deportivas.
– Liña 2: programa Talento 30 formación en alternancia, mediante contratos de formación en alternancia que se realicen con persoas traballadoras menores de 30 anos, e que poderán celebrarse con persoas que carezan da cualificación profesional recoñecida polas titulacións ou certificados requiridos para concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional. Poderanse realizar contratos vinculados a estudos de formación profesional con persoas que posúan outra titulación sempre que non tivese outro contrato formativo previo nunha formación do mesmo nivel formativo e do mesmo sector produtivo.

Entidades beneficiarias: empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

A contía máxima da subvención será de:
– 20.225 € para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 1 e 2: 16.625 € en concepto de incentivo á contratación e 3.600 € que se destinarán á impartición dun programa de formación en competencias brandas cunha duración de 80 horas.
– 16.900 € para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 3 a 7: 13.300 € en concepto de incentivo á contratación e 3.600 € que se destinarán á impartición dun programa de formación en competencias brandas cunha duración de 80 horas.
– 13.575 € para as persoas mozas contratadas no grupos de cotización 8 a 11: 9.975 € en concepto de incentivo á contratación e 3.600 € que se destinarán á impartición dun programa de formación en competencias brandas cunha duración de 80 horas.

As persoas mozas serán contratadas a tempo completo durante un período mínimo de 12 meses.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 30 de setembro de 2022.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.gal co procedemento TR353C
Máis información no DOG do 20 de abril de 2022

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca subvencións destinadas á organización do Programa CULTIVA, relacionadas coas estancias formativas de mocidade agricultora ou gandeira en explotacións modelo, para o ano 2022.

O Programa CULTIVA 2022 consiste en estancias de entre 5 e 14 días de formación que contribúan á transferencia de coñecemento e a formación práctica dos mozos e mozas profesionais agrarios.

As entidades beneficiarias deberán acompañar á súa solicitude un plan de estancias formativas co conxunto de explotacións modelo de acollida e as estancias programadas en cada unha delas. Este plan será de carácter suprautonómico e garantirá a presenza de explotacións con mulleres á fronte das mesmas. Ademais, todas as explotacións agrarias de acollida terán que estar vinculadas á entidade que as presente e ser modélicas desde o punto de vista da innovación, os medios produtivos, o modelo de negocio ou as características sociais, ambientais ou climáticas.

O conxunto dos plans presentados polas entidades solicitantes conformarán o Catálogo de Estancias Formativas de 2022 e será a base para a selección de estancias polos novos agricultores e gandeiros.

Este ano poderán participar no Programa CULTIVA aquela mocidade profesional instalada por primeira vez na actividade agraria como responsable de explotación en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2017 e que tiñan menos de 41 anos no momento da súa incorporación ao sector. Na asignación das estancias formativas priorizaranse os mozos e mozas máis recentemente instalados, as mulleres agricultoras e gandeiras e aqueles que non participasen na programa do ano pasado.

As estancias formativas empezarán a desenvolverse no terceiro trimestre deste ano e estenderanse ata o 30 de xuño de 2023.

Prazos:
As entidades de acollida poden presentar as solicitudes ata o 23 de maio de 2022
A convocatoria para a mocidade gandeira ou agricultora abrirase unha vez seleccionadas as entidades de acollida e elaborado o catálogo de formación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/ 

Últimas novas