Novas e actividades (1289)

O vindeiro 23 de abril ábrese o prazo para solicitar prazas nos campos de traballo en Galicia, nacionais e internacionais.

Ofertamos actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias, etc. Entre a oferta deste ano podemos atopar campos de traballo:

 • Arqueolóxicos (recuperación, estudo ou conservación de xacementos ou monumentos).
 • Etnográficos, culturais e patrimoniais (participación na organización de festas ou eventos culturais, recuperación de tradicións, utensilios antigos...).
 • Ambientais (recuperación de camiños, espazos naturais...).
 • Do audiovisual (aproximación ós distintos aspectos formativos do mundo audiovisual)
 • Bioconstrución e autoconstrución
 • Dinamización turística

Consulta a oferta en Acción de verán

COMPOSICIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA O PROGRAMA XUVENTUDE CREA 2014
Presidenta:
Yolanda Otero Balsa (Subdirectora Xeral de Promoción de Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado)
Vogais:
- Carmen Pereiras Pérez
- Ana Martínez González
- Mª. Asunción García Cao
- Caridad Rodríguez Pazo
Secretaria:
Ángela Fernández Rey

 

GAÑADORA DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DO CERTAME XUVENTUDE CREA 2014
- Tamara Rey Martínez, co lema/pseudónimo: EXPLOSIÓN DE COR

libreA campaña LIBRE ten como finalidade fomentar a condución segura e responsable entre a mocidade galega así como as boas prácticas ao volante.

BASES

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, con motivo da posta en marcha da campaña LIBRE, convoca un concurso co fin de elaborar o cartel da dita campaña.

PARTICIPANTES

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas de entre 18 a 30 anos, ambas inclusive, e residentes en Galicia.

TEMA

A técnica será libre. As obras deben incluír obrigatoriamente a imaxe LIBRE (que se achega nesta convocatoria) e mailo texto “ libre de alcol, libre de preocupacións.”

Admitiranse traballos realizados tanto de forma individual como en grupo.

CONDICIÓNS

Cada autor/a ou autores/as poderán participar con dúas (2) obras orixinais, inéditas e en galego.

A obra premiada pasará a ser propiedade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que adquirirá sobre esta o dereito pleno á súa utilización, reprodución e difusión.

A citada dirección xeral queda facultada para introducir algunha modificación na obra premiada se existira algunha dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas bases.

O cartel gañador será a imaxe da campaña LIBRE 2014 e poderá ser utilizado parcial ou totalmente para o seu deseño, páxina web ou calquera outra iniciativa que considere a organización.

DOCUMENTACIÓN

As obras presentaranse en formato vertical cunhas dimensións de 50x70 cm, montadas en superficie ríxida (cartón pluma) que facilite a súa manipulación, e deberán estar feitas en formato dixital para poder facer as modificacións que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado considere oportunas. En ningún caso poden levar nin o nome nin a sinatura.

Os/as artistas poderán confeccionar as súas obras con liberdade de procedemento e cor.

Todas as obras irán acompañadas dos seguintes documentos:

 • Solicitude de inscrición debidamente cuberta.
 • Ao dorso de cada obra figurará un lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade do/a artista ata o fallo do xurado. Este lema ou pseudónimo aparecerá, en letras maiúsculas, no exterior dun sobre pechado aparte, sen facer alusión ningunha que permita identificar ao autor/a, sendo causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma.
 • Dentro do sobre pechado irán os datos do/a artista: nome, apelidos, copia do DNI, idade, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono de contacto, unha declaración asinada indicando que o traballo é orixinal e inédito, ficha explicativa e CD da obra. Se se apreciasen defectos ou falta de documentación, por parte da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, requirirase a persoa solicitante para que no prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará desistida da súa petición.

LUGAR E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de admisión das obras rematará o día 14 de maio de 2014 e poderanse enviar por correo postal a:

Concurso deseño cartel da campaña LIBRE 2014

Consellería de Traballo e Benestar

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º

15781 Santiago de Compostela

Igualmente admitirase a entrega da documentación en calquera rexistro, en horario de 9:00 h a 14:00 h, presentando a solicitude de inscrición para o seu posterior selo de entrada.

Calquera información sobre o concurso ou solicitude de presentación a este, pode obterse mediante contacto coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado nos teléfonos 981 541 689 e 981 545 822.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá o máximo coidado nas obras recibidas, pero declina toda responsabilidade de perdas, roturas, roubos, furtos ou danos nas obras por razón de forza maior ou calquera outra causa allea á súa vontade, tanto nos actos de recepción e devolución como durante o tempo que estean baixo a súa custodia.

Unha vez recibidas as propostas e pechado o prazo de admisión, procederase á súa valoración por un xurado responsable de resolver o concurso.

XURADO

A composición do xurado farase pública na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: xuventude.xunta.es.

Composición do xurado do concurso de deseño do cartel para a campaña LIBRE 2014.

O fallo difundirase mediante unha nota na citada web e por teléfono a partir do día seguinte do fallo do concurso.

Gañador do Concurso de Deseño do Cartel da Campaña LIBRE

PREMIO

O/a autor/es/as da obra gañadora recibirá como premio un iPod e será membro do xurado da especialidade de carteis do certame Xuventude Crea 2014, condición que terá carácter retribuído.

FALLO

Antes do fallo do xurado, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá levar a cabo unha exposición dos traballos presentados.

O fallo do xurado será inapelable e poderá ser declaro deserto se así o considera este.

DEVOLUCIÓNS

Para a devolución das obras non premiadas existirán dous procedementos para ser retiradas:

 • persoalmente polo seu autor/es/as ou
 • mediante delegación, por escrito, noutra persoa no lugar onde foron entregadas, no prazo de 30 días que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do/a gañador/a na web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

As obras non premiadas que non foron retiradas polos interesados no prazo establecido, pasarán á libre disposición da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A participación neste concurso implica de forma automática a plena e total aceptación, sen reservas, das presentes bases.

IMAXE LIBRE

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

portada_marzoO boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, Xuventude.Novas, ofrece na súa edición de febreiro a información en detalle sobre a campaña Acción de Verán 14, que xa ten aberto ata o 10 de abril o prazo para solicitar praza nos campamentos de verán e que nas vindeiras semanas convocará tamén as actividades para maiores de idade e os campos de traballo. En total, son 8.268 prazas, cun incremento do 2,7% en comparación con 2013. A campaña moviliza un investimento de 2,3 millóns de euros e propicia máis de 900 contratacións.

Ademais, Xuventude.Novas dá conta dos programas de mobilidade da dirección xeral. Galeuropa, Eurogal e La Ida benefician neste exercicio un total de 350 mozos e mozas, que con estas iniciativas poderán adquirir novos coñecementos, aprender idiomas, ver outros xeitos de organización do traballo ou mellorar as destrezas persoais, recursos todos que favorecerán a súa empregabilidade.

A edición deste mes reservou dúas páxinas para unha nova entrevista con artistas que recibiron primeiros premios no certame Xuventude Crea 2013. Nesta ocasión, a conversa é con Marta García Arcos, gañadora do concurso na especialidade de deseño de xoias. Cunha envexable traxectoria neste eido, García Arcos apreza a relación das xoias cos sentimentos e as emocións de quen as elabora e de quen as utiliza, explica as tendencias actuais en xoiería e desmitifica os vínculos desta arte co luxo e a ostentación.

Outro espazo destacado do Xuventude.Novas é para a reportaxe viaxeira. O destino escollido neste número é Taiwán. A illa, que os portugueses bautizaran como ‘Formosa’ na súa etapa colonial, é unha magnífica alternativa para coñecer a cultura oriental e o xeito en que esta convive coa modernidade tecnolóxica que caracteriza o país. A reportaxe dá algúns apuntamentos sobre o patrimonio histórico e natural, a gastronomía e a artesanía do país.

 A publicación complétase con outra reportaxe sobre a Iniciativa Xove ‘Socialízate’, acometida por un grupo informal en Ourense para favorecer a interrelación da comunidade universitaria e da sociedade en xeral. Mediante actividades tan convencionais como a calceta ou a repostería, favoreceron os encontros entre persoas. Noutra páxina, Xuventude.Novas repasa as mensaxes premiadas no certame ‘Lingua de Namorar’. E tampouco falta a habitual axenda de actuacións e concertos, cada vez máis intensa coa chegada dos meses de bo tempo.

Descarga o PDF de Xuventude.Novas

 Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de abrilo noutra pestana.

IMG_9575Acaba de rematar en Verín na sede da Eurocidade Chaves-Verin os Obradoiros de Innovación Turística, un proceso creativo para mozos e mozas galegos e portugueses de 18 a 30 anos que tivo como obxectivo principal o apoio á creación de produto turístico na Eurocidade Chaves-Verin e o seu posible desenvolvemento real a partir da innovación propostas pola mocidade galega.
As sesións de traballo foron desenvolvidas o 13 e 14 de marzo e consistiron nun traballo de análise e investigación previo, un traballo creativo e dinamizador conxunto e a promoción dos proxectos creativo-turisticos da mocidade. Nestas xornadas de  Innovación Turistica participan mozos e mozas de ambos lados da fronteira nun grupo de traballo que analizou a realidade do sector e creou produto turístico moi relacionado  coas innovacións tecnolóxicas no sector: xeolocalización, realidade aumentada,...

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia organizou, no marco da Eurocidade Chaves-Verín, estas xornadas de innovación turística e un wokshop interactivo-turístico, financiadas polo proxecto EUROCIDADE II, aprobado en virtude do programa de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal 2007-2013 (POCTEP), no cal son socios a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, o Instituto Portugués do Deporte e Xuventude, o Concello de Verín ea Cámara Municipal de Chaves.

Esta iniciativa ten como obxectivo principal crear unha actividade multidisciplinar para mozos que queiran compartir experiencias no sector da innovación turística e realizar un microproxecto de turismo na Eurocidade Chaves-Verín, coa intención de promover e estimular o turismo na rexión; nela participaron dez mozos e mozas de toda Galicia que presentaron as súas iniciativas a realizar nun curto prazo de tempo. Tamén se analizaron os recursos da zona, así como as súas posibilidades de futuro.

De dito encontro tamén se chegou ao acordo de crear un Grupo de Traballo Empresarial da Eurocidade que terá reunións periódicas para avaliar a boa marcha dos proxectos comezados.

Destacar que o coach e os participantes foron invitados, en grupos reducidos, a visitar as escavacións do Balneario Romano de Chaves, unha obra termal que se mantén intacta dende a época romana e que está en fase de escavación; o que probablemente será coñecido como o máis grande balneario romano do mundo.

Sobre o referido balneario construirase, segundo explicacións dos arqueólogos un museo que está previsto rematar aproximadamente para setembro de 2014.

carnexove_frontal_2013Novo establecemento adherido ao Carné Xove.

15% de desconto en licenzas de antivirus NOD32 compradas na web www.nod-32.es

nod32

O código para aplicar o desconto é: "GALICIAXOVE"

 

 

 

 

 urdanetUrdaneta 7

 20240 - Ordizia (Gipuzkoa)

 943 16 42 10

info@urdanet.com

http://www.urdanet.com

www.urdanet.com/blog

Facebook /urdanet.info

Twitter @urdanet_info

Google+ gplus.to/urdanet

Pinterest /urdanet

 

Desconto presencial:

 

 • Un paquete de tintas gratis pola compra dunha impresora Brother tradicional. 
 • Pen drive de regalo pola compra dun ordenador de sobremesa. 
 • Maletín a elixir na compra dun ordenador portátil. 
 • 25% de desconto en man de reparacións e posta a punto de ordenadores.

portada_febreiroO boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, Xuventude.Novas, debulla na súa edición de febreiro as principais medidas do novo Plan de Emprego de Xuvenil aprobado pola Xunta. Con carácter transversal, implicando a diversos departamentos da administración autonómica, este plan investirá preto de cen millóns de euros e beneficiará a máis de 95.000 persoas. O principal esforzo das súas dezanove grandes medidas será facilitar a empregabilidade dos menores de 30 anos cunha cualificación académica escasa ou nula.

 Xuventude.Novas continúa neste número coa serie de entrevistas aos primeiros premios das distintas categorías do certame de creación artística Xuventude Crea. Nesta ocasión, o espazo é para Diego Campos, premio en banda deseñada, e para Alba Cid e Olalla Tuñas, que compartiron o premio de poesía. Os tres reflexionan nas conversas sobre a creatividade e sobre o futuro das disciplinas que practican.

 Outra reportaxe da edición deste mes é a dedicada ao concurso de debate Parlamento Xove. Tras a celebración das fases preliminares, xa se coñece que equipos se confrontarán na final dos días 25 e 26 de abril, no Parlamento de Galicia. Na categoría de ESO escolleuse como tema as consecuencias da irrupción das novas tecnoloxías nos hábitos de lectura. Na de Bacharelato, os equipos argumentarán sobre as friccións entre a seguridade dun país e o dereito á intimidade dos cidadáns.

 Ademais, Xuventude.Novas reserva un espazo para a Iniciativa Xove da entidade Sustinea. O programa da dirección xeral apoiou a realización dunhas xornadas sobre educación ambiental en Muíños, que destacaron por aplicar nocións de espírito empresarial e por darlle unha perspectiva creativa á materia.

 Outra reportaxe desta edición está dedicada ao deporte do skate, que cada vez conta con máis infraestruturas para a súa práctica en Galicia. Na información danse unha serie de orientacións e consellos para quen queiran iniciarse nesta modalidade e indicacións sobre a eleccións dos materiais.

 Dúas relevantes novidades musicais que chegarán nas vindeiras semanas, os novos discos de Novedades Carminha e Vetusta Morla, e a habitual axenda de espectáculos musicais completan este número de Xuventude.Novas.

Descarga o Xuventude Novas

 Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de abrilo noutra pestana