Novas e actividades (662)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, en colaboración coa Axencia Nacional do programa Erasmus+: Xuventude en Acción” organiza, con motivo da Semana Europea da Xuventude,  uns talleres de difusión e asesoramento sobre o Programa Erasmus+: Xuventude en Acción.
Paralelamente á realización dos talleres contarase cunha unidade móbil que repartirá información e publicidade sobre o programa e que se instalará nas inmediacións dos lugares de realización dos talleres.

Datas e lugar de celebración:
2 de maio de 2017. Lugo. Campus Lugo - USC. Aula e-Terra da Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo. Rúa Bernardino Pardo Ouro, s/n, 27002 Lugo
3 de maio de 2017. Vigo. Campus Vigo - UVIGO. Aula 1 do Edificio Miralles. Campus Universitario, s/n, 36310 Vigo.
4 de maio de 2017. A Coruña. Campus Elviña - UDC.  Salón de Graos da Facultade de Economía e Empresa. Campus de Elviña s/n, 15071, A Coruña.
5 de maio de 2017. Ourense. Campus Ourense - UVIGO. Aula 1.5 do Edificio de Ferro. Rúa Doutor Temes, s/n, 32004 Ourense

Horario das xornadas: De 16:30 a 20:30 horas.

Destinatarios:
Técnicos/as de xuventude.
Representantes e membros de asociacións xuvenís
Mozos/as non asociados
Informadores xuvenís
Interesados en xeral

Número de prazas: 50 por taller.
Mínimo para a realización do taller, 10 persoas.

Inscricións: Mediante envío de formulario electrónico.

As prazas serán outorgadas por estrito orde de envío da solicitude.

A confirmación da obtención de praza realizarase por correo electrónico. No caso de que o/a solicitante non reciba un correo de confirmación de praza con anterioridade das 13:00 horas do día anterior de data solicitada para a realización do curso, considerase que non obtivo praza.

Prazo de inscrición: Ata as 12:00 horas do día anterior á realización do taller elixido.

Máis información: erasmus.xuventude@xunta.gal
981 545 712

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Volve o V Campus de Verán XuvenCiencia, o campamento científico da USC no Campus Terra de Lugo!
 
Cando e onde ten lugar?
Do 2 ao 8 de xullo no Campus Terra de Lugo.

Quen pode participar?
O alumnado de 4º ESO e 1º BAC (ata 2º BAC para os veteranos).
Hai un programa especial para o alumnado que quere repetir (veteranos).

Preinscrición
O formulario de preinscrición ábrese desde o venres 28 de abril ás 16:00h ata o luns 8 de maio ás 24:00h.

Que se pretende?
Que coñezas a Ciencia e a Tecnoloxía facéndoas.
Fomentar o teu interese polas titulacións científicas, técnicas e sociais.
Facilitarche información para que poidas elixir mellor.
Mostrarche as titulacións e a investigación que se fan no Campus Universitario de Lugo.
E sobre todo, que fagas novas amizades e o pases ben!

En que consiste?
Polas mañás faredes actividades prácticas e obradoiros relacionados coas titulacións científico-técnicas ou científico-sociais do Campus Terra de Lugo nos laboratorios e aulas dos centros e dos servizos xerais da Universidade, así como centros colaboradores.

Polas tardes, e xa en grupos moi pequenos, realizaredes un proxecto científico-técnico ou científico-social dirixido por profesorado universitario. Ademais, haberá unha xincana, charla divulgativa, concurso de vídeos, festa de despedida, premios e algunha sorpresa máis!

A partir das 18:00 h participaredes todos en actividades lúdicas organizadas polo programa Lumieira Acompaña.

Aloxamento
O V Campus de Verán XuvenCiencia ofrece prazas con aloxamento para todo o seu alumnado matriculado! Tamén para os que sodes de Lugo!
Ofertamos este ano para todos desde a noite do domingo 2 ata a mañá do sábado 8 de xullo o programa Lumieira Acompaña, con actividades de noite e aloxamento!
O fomento da convivencia entre @s participantes, dentro e fóra das actividades científicas, constitúe un dos principais valores que se pretende impulsar dende o Campus e por iso, na edición deste ano, así como en edicións vindeiras, optarase por darlle prioridade.

Dende a organización destácase que máis alá do fomento de vocacións científicas, XuvenCiencia conforma unha oportunidade única para que o alumando coñeza e conviva con xente de toda Galicia e doutras partes do territorio español que nun  futuro poden ser compañeiros de carreira. Asemade, o desenvolvemento persoal e a cooperación resultan aspectos fundamentais que dende XuvenCiencia pretenden reforzarse.

Ofrecerase tamén un número limitado de prazas sen aloxamento para aquel alumnado que prefira decantarse por esta modalidade.

Prezos
140 € Campus de Verán XuvenCiencia cos programas de tarde e de noite Lumieira Acompaña e con aloxamento.
A matrícula con aloxamento inclúe a participación nas actividades do Campus, o programa de tarde e de noite Lumieira Acompaña, o material necesario para o Campus, o seguro, o xantar e almorzo de media mañá nun comedor universitario, e o diploma de participación da USC. Ademais inclue a pensión completa desde o domingo 2 ao sábado 8 de xullo (6 noites de aloxamento con almorzo e cea), con acompañamento de monitores titulados da A.D.C. Lumieira Lugo.

75€ Campus de Verán XuvenCiencia co programa de tarde Lumieira Acompaña sen aloxamento.
A matrícula sen aloxamento inclúe todo o anterior excepto o programa de noite Lumieira Acompaña e a pensión completa.

http://www.usc.es/xuvenciencia/campus/gl

No DOG do 19 de abril de 2017 publicanse as subvencións concedidas no programa Deseñando o teu futuro durante 2016

Deseñando o teu futuro é un programa que ten por obxecto financiar os proxectos dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas en empresas/entidades públicas ou privadas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

DOG do 19 de abril de 2019

Ábrese o prazo para solicitar os campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2017

Requisitos
Ter recoñecida unha discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%.
Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Ter cumprida a idade mínima establecida ao inicio da quenda e non superar a máxima á súa finalización.
Estar empadroados nalgún concello de Galicia.
Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que solicita.

Servizos ofertados
Aloxamento en albergue,residencia ou apartamento, segundo o destino solicitado.
Manutención en réxime de pensión completa.
Programa de actividades de animación sociocultural.
Material necesario para a actividade.
Equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural, actividades de tempo libre e náuticas.
Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

Modelo de solicitude e de informe médico
A solicitude e o informe médico formalizarase nos impresos oficiais e terán que estar asinados polos pais/nais ou titores das persoas con discapacidade e polo persoal médico, segundo corresponda.

Impresos para a participación nos campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2017

Prazo e lugares de presentación de solicitudes: Ata o día 2 de maio.

As solicitudes dirixiranse á:

Consellería de Política Social.
Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
Edificio administrativo San Caetano, s/n.
15781 Santiago de Compostela.

Custo da praza e bonificación
As persoas participantes deberán ingresar a cantidade establecida, nos termos que se lle indiquen ao notificarlle a concesión da praza.
Ese importe pódese reducir nun 50% se a persoa ten o título de familia numerosa e nun 25 % se ten o carné xove. Estes descontos non serán acumulables en ningún caso.
No caso de acollerse a algunha destas dúas condicións terase que acompañar coa solicitude o documento acreditativo (fotocopia do título de familia numerosa ou do carné xove, segundo proceda).

Información:

Para información xeral pódense dirixir ao número 900 333 666 do Teléfono Social de forma gratuíta.

Aos servizos de Dependencia e Autonomía Persoal das xefaturas territoriais situados en:

A Coruña
Rúa Concepción Arenal, nº 7-9 - 15006 A Coruña.
Teléfono 881 881 528.

Lugo
Rúa Serra de Ancares, nº 68 baixo - 27003.Lugo.
Teléfono 982 889 132.

Ourense
Rúa Sáenz Díez, nº 33 - 32003 Ourense.
Teléfono 988 386 178.

Vigo
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 1º andar - 36201 Vigo.
Teléfono 986 817 217.

Aos servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.
Aos servizos sociais comunitarios dos concellos.
Aos servizos sociais dos centros sanitarios.

Para información sobre a xestión do programa, remisión de documentación, valoración de solicitudes e adxudicación de prazas ao Servizo de Prevención da Dependencia, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, teléfonos: 981 547 437, 981 544 640, autonomiapersoal.sxps@xunta.es

Folleto informativo

Destinos:

diascapacidade2

 

 

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2017

Servizos ofertados
As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) O material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade, disporase de persoal de apoio que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída,  ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 16:00 e as 19:00 horas. Non se admitirá ningún/ningunha participante despois deste límite.

Nas actividades que se leven a cabo noutras comunidades autónomas, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada desta.

Idades: poderán participar os mozos e mozas que teñan entre 9 e 17 anos.
-Os/as nacidos/as no ano 1999 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.
-Os/as nacidos/as no ano 2008 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.
 
Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.

A adxudicación das prazas será por sorteo. Crearase unha lista de espera para un campamento concreto, de entre os que solicitou entre as cinco opcións na que se ofertarán as prazas que queden vacantes. As prazas vacantes que non se cubrisen serán ofertadas na fase de resultas a calquera solicitante que as demande.

Discapacidades:
As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
- Facer constar a súa condición no apartado que figura no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios.
- Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa.
- Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.

Haberá tamén prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade en campamentos e quendas específicas.

Solicitudes:
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
Solicitude individual: procedemento BS303A.
Solicitude múltiple: procedemento BS303F.
Prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:
procedemento BS303G para solicitude individual
procedemento BS303H no caso de solicitude múltiple.

Prezo:
Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50%
As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ato o 2 de maio de 2017
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017 e en http://xuventude.xunta.es/images/accion_de_veran/2017/FOLLETO_CAMPAMENTOS.pdf

Instalacións e prazas:

lugo

ourense

 

pontevedra

 

acoruña

comunidades

inclusion

 

 

 

 

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca a oferta de uso das súas instalacións xuvenís para a campaña de verán do ano 2017, que comprende do 15 de xuño ao 30 de setembro de 2017.

Poderán solicitar o uso das instalacións:
1. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.
2. Os consellos locais e municipais de xuventude.
3. Corporacións locais.
4. Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa mocidade.
5. Grupos de mozos e mozas non asociados/as que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas.

O uso das instalacións ofertadas suporá dispoñer:
-Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.
-Do material (excepto o correspondente ás actividades específicas) que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, colchóns e mantas.
-Xerencia e persoal de servizo. 
 
Aqueles grupos que figuren inscritos no rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais, gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados.

Os prezos das instalacións están publicados no DOG do 8 de abril de 2016.
Aqueles grupos que figuren inscritos no Rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados no punto anterior.

Datas e instalacións:

ofertaconcertada

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS304A.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 2 de maio de 2017.
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017 e no correo ofertaconcertada.benestar@xunta.es

A Consellería de Política Social convoca as estadías nas residencias de tempo libre para 2017 sitas nas localidades de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense)

Persoas destinatarias
Poderán ser destinatarias todas as persoas maiores de idade ou menores, sempre que vaian en compañía dos seus proxenitores ou das súas proxenitoras ou titores ou titoras legais, e que teñan a súa residencia en territorio español. Igualmente, poderán acollerse a esta orde os galegos e as galegas residentes no exterior.
Non se admitirán as solicitudes que inclúan persoas que gozasen dalgunha quenda na mesma residencia nalgún dos dous anos anteriores.

Distribución das prazas
A distribución das prazas será compartida nun 50 % entre a Consellería de Política Social e as centrais sindicais en razón da súa representatividade na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos resultados obtidos nas derradeiras eleccións sindicais.

Tipos de servizo
O servizo de residencia consistirá no aloxamento e na mantenza en réxime de pensión completa durante a quenda adxudicada ás persoas beneficiarias.
Poderán gozar do servizo de comedor os e as familiares e persoas con relación de amizade cos ou coas residentes, que veñan visitar a instalación, segundo as normas para a provisión de prazas que determine a persoa que exerza a dirección de cada residencia, e sen prexuízo da prioridade que se outorgue e se garanta ás persoas aloxadas.

Prezos: DOG do 2 de marzo de 2012

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS419A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2017.
Máis información no DOG do 12 de abril de 2017 e en http://www.familiasgalegas.org/familias/Controlador/Menu/menuAction.php?op=9

O Ministerio de Educación convoca 700 prazas individuais para a participación nas actividades programadas no programa "Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados" de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalaxara) durante o verán de 2017.

Serán beneficiarios os alumnos de centros docentes españois que cursen:
3º e 4º de Ensino Secundario Obrigatorio
Formación Profesional Básica
Ciclos formativos de Grao Medio de Formación Profesional
Ciclos formativos de Grao Medio de Ensinos Artísticos
Bacharelato
Seccións españolas en centros doutros países membros da Unión Europea

En calquera caso, a idade máxima de participación da convocatoria será de 18 anos cumpridos en 2017.

O prazo para presentar solicitudes esatrá aberto ata o 27 de abril de 2017.

Máis información no BOE do 8 de abril de 2017 e en

http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares/pueblos-abandonados-verano.html

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser persoas beneficiarias participantes deste programa aquelas mozas e mozos desempregados, de dezaoito ou máis anos que estean inscritos no ficheiro do Sistema de Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarias da subvención: entidades promotoras:
As entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, cuxa titularidade corresponda integramente á mesma. Deberán ter unha media de paro rexistrado no ano 2016 superior a 500 persoas no seu ámbito territorial.

Duración:
1. Os proxectos terán unha duración de seis meses, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.
2. Transcorrido o prazo de duración previsto na resolución de aprobación do proxecto, o proxecto considerarase finalizado.
3. A data límite para o inicio dos proxectos será o 30 de setembro de 2017.

Contidos formativos:
1. Durante o desenvolvemento do proxecto, o alumnado traballador recibirá formación profesional para o emprego, alternándoa coa práctica profesional.
2. Desde o inicio da súa participación no proxecto, o alumnado será contratado pola entidade promotora na modalidade do contrato para a formación e aprendizaxe.
3. Durante esta etapa os alumnos e alumnas percibirán as retribucións salariais que lle correspondan.
4. A duración dos contratos de traballo subscritos co alumnado-traballador non poderá exceder a data de remate do proxecto.

Orientación, información profesional, formación empresarial e asesoramento:
1. As alumnas e alumnos, durante todo o proceso formativo, recibirán orientación, asesoramento e información profesional e formación empresarial, para o que as entidades promotoras dos proxectos contarán co persoal para efecto.
2. Ao remate da actividade do proxecto, as entidades promotoras prestaranlles asesoramento ao alumnado participante, tanto para a busca de emprego por conta allea como para o establecemento por conta propia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353B
Máis información no DOG do 10 de abril de 2017 e en http://garantiaxuvenil.xunta.es