Novas e actividades (893)

O Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE) da Cámara de Comercio de España está dirixido á mocidade beneficiaria de Garantía Xuvenil. Preséntase a través das cámaras provinciais, con dous plans: formación e mobilidade.

O obxectivo é facilitar a inserción laboral, mellorando a capacitación e  cualificación para mellorar o acceso ao mundo laboral da mocidade en situación de desemprego.

O plan de mobilidade ofrece a posibilidade de realizar prácticas de 3 a 6 meses nunha empresa estranxeira cunha axuda para o transporte, en función da distancia, e unha achega mensual, que varía en función do nivel de vida do país de destino.

Tamén cobre o seguro de viaxes e médico durante o tempo de prácticas.

Requisitos
- Mocidade de 18 a 29 anos que non estean en activo (nin estudando nin traballando) e atópense inscritos no sistema de Garantía Xuvenil.
- Deben posuír unha titulación acorde coa ocupación demandada.
- Terán un nivel mínimo de B1 da lingua en que se realizarán as prácticas.

Como participar?
Para poder participar hai que contactar coas cámaras provinciais que participen no programa e que teñan a convocatoria aberta

Pódese atopar unha oferta de prácticas a través da bolsa do plan ou ben facer unha procura por libre e atopar unha empresa que che acepte como persoa en prácticas.

Deberase encher a solicitude e unha carta de motivación, así como facilitar toda a documentación requirida: inscrición en Garantía Xuvenil e nivel de idiomas, entre outros.

Prazo:  aberto todo o ano

https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/descubre-el-plan-de-movilidad-pice#formulario

A Biblioteca Anxel Casal de Santiago de Compostela proponvos un xogo para celebrar o día internacional da poesía. 

O xogo da poesía consiste en compoñer un poema con títulos de libros que teñades na casa e compartir unha foto cos lomos dos libros polas redes co cancelo #poetasnacasa

 

Atréveste?

Ante a aparición de bulos e documentos falsos polas redes sociais sobre o desenvolvemento da ABAU, a CiUG informa que a única información veraz oficial da CiUG é a que se publica na súa páxina web.

Soamente quedan suspendidos e interrompidos todos os prazos relativos ás probas de acceso á universidade para persoas maiores de 25 anos e ás probas de acceso á universidade para persoas maiores de 45 anos.

Os prazos da ABAU mantéñense.

https://ciug.gal/gal

A Comisión Europea amplía os prazos da segunda rolda dos programas europeos Erasmus+: Mocidade en Acción e Corpo Europeo de Solidariedade, debido ás circunstancias actuais por causa do coronavirus COVID-19.

O 7 de maio (12:00 horas de Bruxelas) é a nova data, que substitúe ao 30 de abril, para a presentación de solicitudes ás seguintes accións:

Erasmus+:Mocidade en Acción
  Acción Crave 1. Movilidad de individuos no ámbito da mocidade
  Acción Crave 2. Asociacións estratéxicas no ámbito da mocidade
  Acción Crave 3: Diálogo coa mocidade

Corpo Europeo de Solidariedade
  Proxectos de voluntariado
  Prácticas e empregos
  Para asociacións de voluntariado (acordos específicos para 2020 baixo o FPA 2018-2020)
  Proxectos solidarios

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applications-extended_en 

O Concello de Pontedeume organiza o VII Mes do Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras coa vocación de promover e organizar actividades teatrais, potenciando a divulgación das compañías teatrais afeccionadas.

Datas:
O VII Mes do Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras terá lugar os días 2, 9,16, 23 e 30 de maio de 2020
O horario das representacións será ás 20.30 horas.
O lugar de tódalas representacións será o salón de actos do IES Breamo situado na Rúa Ricardo Sánchez 5, Pontedeume.

Medios técnicos:
O Salón de Actos do IES Breamo conta coas seguintes dotacións técnicas (Pode descarse da páxina web do Concello de Pontedeume un plano esquemático do salón de actos):
Un escenario de 7 m. de ancho, 5 m. de fondo e 2,5 m. de alto. Conta con paso traseiro e entrada directa ao escenario desde o camerino.
Unha barra exterior dotada de 4 focos PAR e 4 focos PC.
3 luces no frontal do escenario con cores intercambiables.
Mesa de son e de luces.
Reproductor de DVD e proxector.
Toma de corrente.
Tarima de madeira.
Telón.
Patio de butacas cun aforo para 130 persoas.
Aparcamento reservado para carga e descarga.
As labores de carga e descarga, así como a montaxe e desmontaxe de decorados e escenografía, serán realizadas por persoal da compañía ou grupo.

Participación:
O Encontro só está aberto a grupos de teatro afeccionado. Cada grupo pode presentar o número de obras que desexe, das cales só poderá ser seleccionada unha. As obras poderán ser representadas tanto en galego como en castelán e deberán ter unha duración mínima de 45 minutos.
Non se poderán presentar obras seleccionadas en edicións anteriores deste certame, pero si poderán participar compañías que teñan participado en anos anteriores.

Toda compañía que desexe participar no Encontro deberá enviar a seguinte documentación:
A “Ficha do espectáculo” cuberta cos datos da obra representada. (Pode descargarse da páxina web do Concello de Pontedeume)
Un mínimo de 3 fotografías do espectáculo e cartel da obra en formato dixital para a promoción do mesmo.
Un dvd do espectáculo íntegro que representará, ou enlace web para a súa visualización.
Todo isto deberá ser facilitado por correo electrónico á seguinte dirección:
pontedeumeenobras@gmail.com
ou por correo postal á dirección:
Rúa Real 13
15600 Pontedeume. A Coruña
Especificando: VII Encontro de Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras.

Prazo: a documentación pode presentarse ata o 31 de marzo de 2020.

Caché: O Concello de Pontedeume abonará un caché de 350 € a cada unha das tres compañías seleccion.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de marzo de 2019, na OMIX de Pontedeueme, teléfono 981 433 039 e en http://www.pontedeume.gal

A Universidade de Oslo convoca o Campamento Espacial Europeo 2020 que terá lugar do 2 ao 9 de agosto de 2020 en Andøxa Rocket Range, Noruega.

O campamento desenvolverase en inglés e está dirixido a estudantes de secundaria, de idades comprendidas entre os 17 e os 20 anos, que estean interesados preferentemente na Física Espacial e de foguetes, e que posúan unha formación en Física e Matemáticas.

Os participantes pasarán unha semana facendo experimentos técnicos relacionados cunha campaña de foguetes, traballando como verdadeiros científicos, aprendendo a explotar o coñecemento que xa posúen e ampliando a súa comprensión da ciencia aplicada. Traballando en grupos, terán que usar a súa creatividade e aprender a cooperar. O programa inclúe actividades prácticas relacionadas co lanzamento dun foguete, conferencias e actividades sociais.

Requisitos:
- Ter entre 17 e 20 anos (nacer entre o 1 de xaneiro do ano 2000 e o 31 de decembro do ano 2003).
- Ter fluidez ao falar en inglés e ter paixón pola ciencia.

Como realizar a solicitude?
Para realizar a solicitude é necesario ser seleccionados para recibir unha bolsa de participación (máis información aquí). 
Dependendo do tipo de bolsa recibida, o traslado ao campamento pode non estar incluído, pero o resto de gastos si.

Para realizar a solicitude é necesario crearse un perfil na páxina web e acceder ao formulario de solicitude dentro do perfil. Haberá que contestar a cinco preguntas curtas, achegar unha copia do Currículo, dúas cartas de recomendación e unha copia do expediente académico así como unha proba de ter un gran dominio da lingua inglesa.

Prazo: Poderanse presentar solicitudes ata o 1 de abril de 2020.

Máis información: http://www.spacecamp.no

 

STEMweek 2020

Mar 13, 2020

A Consellería de Educación convoca a STEMweek, actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo. A Coruña).

Quendas:
16-22 de agosto de 2020. 100 prazas para 3º da ESO
23-29 de agosto de 2020. 100 prazas para 4º da ESO

En cada quenda, o alumnado entrará o domingo entre as 18.00 e as 19.30 horas e sairá o sábado entre as 12.00 e as 13.30 horas. As familias ou titores/as legais dos/das menores serán os responsables de levar e recoller o alumnado no lugar de realización da actividade e os gastos que isto ocasione correrán pola súa conta. O resto da actividade será gratuíta para o alumnado adxudicatario das prazas ofertadas.

Persoas beneficiarias e requisitos:
a) Estar cursando 3º ou 4º de ESO no réxime xeral en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2019/20, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as materias no curso 2018/19.
c) Ter acadado no curso 2018/19 unha cualificación mínima de 6 na materia de inglés.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario ED504G dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2020.
Máis información no DOG do 13 de marzo de 2020 e en www.edu.xunta.es

ABAU 2020

Mar 09, 2020

A proba da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) estruturarase en dúas partes: parte obrigatoria e parte voluntaria.

A parte obrigatoria da proba versará sobre as materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura, todas elas correspondentes ao segundo curso de bacharelato:

abauobrigatoria


Parte voluntaria: O alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, que elixirá entre as materias de opción do bloque de troncais de segundo curso de calquera modalidade e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Así mesmo, os estudantes poderán examinarse dunha das opcións lingüísticas (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués) da Segunda Lingua Estranxeira II distinta da que cursasen como materia xeral do bloque de materias troncais.

abauvoluntaria

As probas correspondentes a estas materias teñen carácter voluntario e teñen por obxecto a avaliación nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretenden cursar e permiten mellorar a nota de admisión.

As probas:

- Farase unha proba por cada unha das materias obxecto de avaliación. Cada proba constará dun mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas.
- O exercicio de cada materia será único e determinado por sorteo público pola CiUG.
- Os exercicios adecuaranse ao currículo do bacharelato, e versarán sobre as materias do segundo curso.
- Os exercicios presentarán dúas opcións diferentes, entre as cales os e as estudantes deberán elixir unha.
- Para a realización dos exercicios, o alumnado poderá empregar, á súa elección, calquera das linguas oficiais de Galicia. Non obstante, os exercicios correspondentes a Lingua Castelá e Literatura II, Lingua Galega e Literatura II e Primeira e Segunda Lingua Estranxeira II deberán realizarse nos seus respectivos idiomas.
- Cada unha das probas da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade terá unha duración de 90 minutos. Haberá un descanso entre probas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos.
- A avaliación de bacharelato para o acceso á universidade terá unha duración de tres días.
- Preferentemente, as probas contextualizaranse en contornos próximos á vida do alumnado: situacións persoais, familiares, escolares e sociais, ademais de contornos científicos e humanísticos.
- Cada unha das probas conterá preguntas abertas e semiabertas que requirirán do alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. Ademais destes tipos de preguntas, poderanse utilizar tamén preguntas de opción múltiple, sempre que en cada unha das probas a puntuación asignada ao total de preguntas abertas e semiabertas alcance, como mínimo, o 50 %:

1. De opción múltiple: preguntas cunha soa resposta correcta inequívoca e que non exixen construción por parte do alumno ou da alumna, xa que este/a se limitará a elixir unha de entre as opcións propostas.
2. Semiabertas: preguntas con resposta correcta inequívoca e que exixen construción por parte do alumno ou da alumna. Esta construción será breve, por exemplo un número que dea resposta a un problema matemático, ou unha palabra que complete unha frase ou dea resposta a unha cuestión sempre que non se facilite unha lista de posibles respostas.
3. Abertas: preguntas que exixen construción por parte do alumno ou da alumna e que non teñen unha soa resposta correcta inequívoca. Englóbanse neste tipo as producións escritas e as composicións plásticas.

Realizaranse dúas convocatorias da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU), unha ordinaria e outra extraordinaria.

Datas:
Ordinaria: 9, 10 e 11 de xuño de 2020
Extraordinaria: 7, 8 e 9 de xullo de 2020

Exames (cursos pasados): https://ciug.gal/gal/abau/exames

Máis información:  https://ciug.gal/gal/abau

Nos centros @querote_mais de toda Galicia podes facer consultas por whatsapp no 647 018 752.
É un servizo anónimo e confidencial, atendido por un equipo de profesionais especializado: psicólogos/as; traballadores/as sociais e educadores/as sociais.

Sobre que temas? Dúbidas, curiosidades, dificultades que teñas sobre imaxe corporal e autoestima, sexualidade e afectividade, consumos, convivencia e uso das redes sociais.

Horario de atención ao público adaptado ao tempo e ocio xuvenil

http://xuventude.xunta.es/querote-mais

AX1

Emotiva dramatizacion protagonizada polo alumnado do IES Arcebispo Xelmírez I, AX1, de Santiago de Compostela para reflectir o sufrimento e a desesperación das vítimas da violencia machista: as mulleres, as súas familias e toda a sociedade.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=17eTppIs_z0&feature=emb_logo