En portada (1128)

  • Las ayudas cuentan con un presupuesto global de 400.000 euros y benefician directamente a 430 jóvenes como promotores de los proyectos
  • En la concesión de las subvenciones se dio prioridad a iniciativas orientadas a la puesta en valor del Camino del Santiago y a concienciar sobre el cambio climático, entre otras temáticas

La Xunta de Galicia financia, al amparo del programa Iniciativa Xove, 86 proyectos liderados por la juventud y en los cuáles las personas nuevas son las protagonistas, a través de la participación activa en la planificación y en la realización de las actividades diseñadas por ellas mismas. ElDiario Oficial de Galicia(DOG) publica hoy la resolución de las ayudas que cuentan con un presupuesto global de 400.000 euros y benefician directamente a 430 jóvenes  como promotores de las iniciativas.

El programa Iniciativa Xove se dirige tanto la organizaciones juveniles como a grupos informales de jóvenes y chicos que deseen realizar una iniciativa juvenil. Estos deberán estar formados por un mínimo de cinco y un máximo de ocho personas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Las asociaciones y grupos informales beneficiarios de estas aportaciones económicas tendrán un plazo de diez días para solicitar un anticipo del 80% de la cantidad otorgada. El período para la realización de los proyectos comenzó el 1 de enero y finaliza el próximo 15 de octubre.

Este año, como novedad, se añadió como temática prioritaria los proyectos orientados a la puesta en valor y promoción del Camino de Santiago y el fenómeno Xacobeo; así como las iniciativas centradas en la promoción de actitudes y hábitos sostenibles y en la concienciación sobre el cambio climático.

También se dio prioridad a los proyectos relacionados con el emprendimiento y la empleabilidad; la difusión de hábitos saludables y prevención de conductas de riesgo o violentas entre la población juvenil; la promoción de actitudes creativas e innovadoras; y el fomento de la inclusión social y laboral, así como de la accesibilidad de los jóvenes  pertenecientes a colectivos con dificultades de integración o especialmente vulnerables.

Asimismo, con el programa Iniciativa Xove también se apoyan proyectos vinculados al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); el fomento de la participación y empoderamiento de las mujeres jóvenes; la puesta en valor del patrimonio cultural y natural; y la dinamización del medio rural y de la lengua gallega entre la gente joven.

La Xunta de Galicia invirtió cerca de seis millones de euros desde la puesta en marcha del programa Iniciativa Xove en el 2010. Este presupuesto permitió financiar más de 1500 proyectos promovidos por jóvenes, sea a través de asociaciones y entidades juveniles como de grupos informales. Así, en este tiempo, las personas beneficiarias directamente como promotores supera las 7500.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 31 de xullo de 2020 a resolución das subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado

DOG do 31 de xullo de 2020

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 31 de xullo de 2020 a resolución das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove do ano 2020

DOG do 31 de xullo de 2020

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2020/2021.

Prazas:
Lugo.  Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
Ourense.  Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
Vigo.  Altamar: 6 prazas.

Requisitos:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 na data do 31 de decembro de 2020.
- Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais, a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.
- Ter unha renda media familiar que non supere o 150 % do IPREM* do ano en curso. Para 2020 fixouse en 537,84 € mensuais.
- Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante.
- Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2020
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C

Máis información no DOG do 31 de xullo de 2020

Residencias:
Lugo:
http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/ 
Ourense:
http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/ 
Vigo:
http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/  

* O Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, IPREM é un índice empregado en España como referencia para a concesión de axudas, bolsas, subvencións ou o subsidio de desemprego.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís.
As instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora e resérvase tamén un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.

As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.

Convocatoria para o curso académico 2020/21: 216 prazas.
   Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 74 Home/muller
   Ourense. Florentino López Cuevillas: 55 Home/muller
   Vigo. Altamar: 87 Home/muller

9 % para mozos e mozas que desempeñen unha actividade profesional:
   Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 7 Home/muller
   Ourense. Florentino López Cuevillas: 5 Home/muller
   Vigo. Altamar: 8 Home/muller

9 % para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen:
   Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 7 Home/muller
   Ourense. Florentino López Cuevillas: 5 Home/muller
   Vigo. Altamar: 8 Home/muller

Prazo de presentación das solicitudes: Estará aberto ata o 21 de agosto de 2020.
As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da xunta https://sede.xunta.es, entrando no procedemento BS303B para estudantes e BS303D para traballadores/as.

Requisitos:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
-Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2020.
A mocidade estudante, ademais:
- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente, e estudos de masters universitarios oficiais.
- No concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar a persoa solicitante.

A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- O lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida, que teña unha duración mínima de tres meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.

Prezo:
a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.
b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

Período de estadía:
O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido no período establecido para o curso académico 2020-2021, exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa.
As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos.
En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 31 de outubro.

Máis información no DOG do 21 de xullo de 2020

Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

A Consellería de Política Social convoca o Programa Xuventude Crea para este 2020 nas seguintes especialidades:
Artes plásticas, Banda deseñada, Cociña, Creación de videoxogos, Danza moderna, Deseño de xoias, Fotografía, Graffiti, Moda, Música, Novela curta, Poesía, Teatro, Videocreación.
Por tanto, establécense dúas categorías novidosas con respecto a edicións pasadas, que son Creación de videoxogos e Novela curta.

 

Poderán solicitar a participación as persoas galegas ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2020
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, graffiti, creación de videoxogos, cociña e danza moderna, a participación será sempre a título individual.
Cada persoa participante poderá presentar unha obra por especialidade ou por modalidade.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 19 de agosto de 2020.

Premios por cada unha das especialidades:
– Un primeiro premio de 3.000 €.
– Un segundo premio de 1.500 €.
– Un terceiro premio de 1.000 €.
Cada persoa participante non poderá recibir máis de un premio por especialidade.


Artes plásticas:
Establécense as seguintes modalidades: pintura e escultura.
Presentarase en memoria USB ou CD unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, ficha técnica da obra, na cal se indicarán o título, o ano de realización, a técnica empregada, as dimensións reais, así como o seu peso (isto último só no caso da escultura).
No caso de escultura, o peso máximo da obra non poderá superar os 50 kg.

Banda deseñada:
As obras serán orixinais e inéditas.
A temática será libre, con textos en galego.
A técnica pode ser calquera, feita en branco e negro ou en cor.
O formato deberá ser en DIN A-4 ou DIN A-3 e a extensión mínima terá que ser de 10 páxinas. En caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa deberase xuntar nunha memoria USB, CD ou DVD cos arquivos orixinais..
Cada obra deberá levar pseudónimo e título.

Cociña:
Os traballos poderán ser individuais ou en parella.
Só se admitirá unha receita por participante, sexa individual ou en parella.
A receita presentada por cada participante –individual ou en parella– pode ser a elaboración dun prato salgado ou doce. A base do prato será a utilización de produtos avalados polas diferentes denominacións de orixe de Galicia ou ben pola Federación de Prazas de Abastos de Galicia.
O tempo de elaboración do prato non poderá exceder de 2 horas.

Creación de videoxogos
Os proxectos poderán ser individuais ou en grupo; neste último caso, cun máximo de 5 integrantes.
Admitirase que ata un 25 % das persoas compoñentes do grupo supere os 30 anos.
Ningún/ningunha participante poderá formar parte de máis dun grupo.
Os proxectos consistirán nun prototipo funcional ou xogo completo co aspecto e calidade final. Serán orixinais, inéditos e os textos e o audio en galego, agás a banda sonora, que poderá estar en calquera lingua.
A temática será libre.
Só se poderán presentar videoxogos para PC e MAC.

Danza moderna:
Especialidades: danza contemporánea, danza urbana, lírico e danza experimental.
Os proxectos poderán ser individuais ou en grupo; neste último caso, cun mínimo de 2 e un máximo de 30 membros.
Ningún/ningunha participante poderá formar parte de máis dun grupo.
A duración da actuación non pode superar os cinco (5) minutos.
A coreografía debe ser inédita.

Deseño de xoias:
A colección debe ser orixinal e estará composta por 3 xoias. O remate das pezas debe traballarse en metal con pezas de xoiería, excluíndo a utilización de accesorios comprados.
Os/as participantes presentarán unha fotografía de cada unha das 3 xoias que poderán ser tanto para home como para muller.

Fotografía:
Presentaranse en memoria USB ou CD, unha ou varias fotografías, ata un máximo de 6, en cor ou branco e negro da obra presentada, ficha técnica da obra na cal se indicarán o título, o ano de realización, a técnica empregada e as dimensións reais.

Graffiti:
As obras serán orixinais, inéditas e, de ter texto, este estará en galego.
O tema e a técnica serán libres.
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.

Moda:
As coleccións deben ser orixinais.
Os/as participantes presentarán unha colección coherente de 5 modelos de home ou muller. Terá que definir o tecido utilizado e os complementos para cada un dos modelos presentados. Presentaranse estes deseños en láminas de formato DIN A-3 (297 mm x 420 mm), con deseño de fronte e de costas.
Ficha técnica da colección e mostras dos tecidos que se empregarán na súa confección.

Música:
Poderán concorrer solistas e grupos de pop, folk, rock, hip-hop e demais variedades de música contemporánea.
Admitirase que ata un 25 % das persoas compoñentes do grupo supere os 30 anos. Tamén poderá superar a idade máxima a persoa que desenvolva a función de acompañamento musical coas persoas participantes que se presenten como solistas.

Novela curta
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
O tema será libre.
As obras, que se deberán presentar en memoria USB ou CD, realizaranse a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terán unha extensión mínima de 80 páxinas e máxima de 200, e as follas estarán numeradas.
O proxecto gañador do primeiro premio poderá ser obxecto de edición e publicación, e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado asumirá os custos da primeira edición, de ser o caso.

Poesía:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
O tema e a técnica serán libres.
As obras, que se deberán presentar en memoria USB ou CD, realizaranse a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terán unha extensión mínima de 50 versos e máxima de 100, e as follas estarán numeradas.

Teatro:
Poderán concorrer grupos teatrais, non profesionais, compostos por persoas galegas ou residentes en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2020. Admitirase que ata un 25 % das persoas compoñentes do grupo supere os 30 anos ou teña entre 14 e menos de 16 anos.

Videocreación:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
O tema será libre mais deberá dar prioridade aos contidos artísticos e culturais dunha maneira innovadora e experimental. Enténdese por experimental a obra que se sitúa fóra dos códigos convencionais, que aposta por fórmulas audiovisuais onde se dá prioridade á subxectividade.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS310Q
Máis información no DOG do 8 de xullo de 2020 e en http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea

A Consellería de Política Social e a Consellería de Cultura e Turismo poñen en marcha o programa “Coñece Galicia”. Trátase dunha iniciativa lúdico formativa para desenvolver en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega en estancias de cinco días, de luns a venres, que sirva tanto para apoiar a adquisición de competencias e habilidades por parte das persoas máis novas como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia, o coidado do medio ambiente e o ocio educativo.

Este programa forma parte da oferta da Campaña de Verán da Xunta de Galicia deste 2020 e é, de feito, unha das principais novidades para completar a oferta de campamentos tras a necesaria adaptación das actividades ao novo escenario provocado pola Covid-19.

Ofrécense distintas alternativas de participación nos meses de xullo e agosto de 2020, cunha oferta total de 533 prazas, distribuídas nun total de 14 programas e instalacións diferentes.


Toda a información no seguinte enlace:

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran

RESULTADO DE SORTEO

Prazo para presentar a documentación: 13 de xullo (incluido)

Teléfonos de información:
 
Xefatura Territorial da Coruña:  881 881 240 / 881 881 238 / 881 881 239
Xefatura Territorial de Lugo:  982 294 224 / 982 294 353 / 982 294 923 / 982 294 599
 
Xefatura Territorial de Ourense:  988 386 120 / 988 386 117
Xefatura Territorial de Vigo:  986 817 078 / 986 817 080 / 986 817 079 / 986 817 782
 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:  881 999 025 / 881 999 194

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran

Gustouche o noso #TalentoMozoOnline? Perdícheste algún dos directos?


Recorda que podes ver todas as charlas no noso IGTV: https://www.instagram.com/xuventudegalicia/channel/

O día 25 de xuño abre o prazo para inscribirse nun dos 29 campos de voluntariado que oferta a Xunta de Galicia dentro da campaña O verán que necesitas. Poranse á disposición dos maiores de 18 anos da comunidade un total de 348 prazas repartidas en campos adaptados ao novo escenario provocado pola crise sanitaria da covid-19.

A situación provocada pola emerxencia sanitaria derivada da covid-19 fai moi necesario ofertar á mocidade un recurso de educación non formal para o tempo de lecer. Os campos de voluntariado son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a tolerancia e a solidariedade. Polo tanto, permitiralles beneficiarse, coas máximas garantías de prevención e hixiene, dunha experiencia enriquecedora.

Así mesmo, este ano hai tres novidades principais nesta iniciativa: os campos serán de ámbito autonómico con prazas só para mozos e mozas de Galicia; a convivencia será dun máximo de 12 persoas participantes, máis o equipo técnico; e as actividades desenvolveranse baixo as medidas de prevención e seguridade ditadas polas autoridades sanitarias.

Desta maneira, das 348 prazas que oferta o Goberno galego, 108 encóntranse nos 9 campos de voluntariado que se celebrarán na provincia de Pontevedra; 96 distribúense entre as oito iniciativas que haberá na Coruña; e tanto en Lugo como en Ourense celebraranse seis campos, isto é, 72 prazas en cada provincia.

Nova oferta

Destes 29 campos de voluntariado, 12 deles son novos este ano. A provincia de Lugo contará con catro novas iniciativas: dúas baixo o nome Os Campos do camiño, un no municipio de Palas de Rei e outro en Triacastela; Castro de Vilalonga, en Castro de Rei; e Alejandrina Álvarez en Ribas de Sil. A de Coruña terá tres novos: A Ciadella, no concello de Sobrado dos Monxes; Encaixe no camiño, en Camariñas; e o campo de voluntariado Amicos, en Boiro.

En Pontevedra os novos campos celebraranse en Lalín, baixo o nome de Tradición en verde; en Salvaterra de Miño, titulado Monte Castelo; e en Campo Lameiro, con a Idade de Bronce. Pola súa banda, Ourense poderá contar este ano con O noso rural, a nosa istoria, en Ribadavia; e Pereiro, en O Pereiro de Aguiar.

Como solicitar praza

O prazo desta convocatoria ábrese o 25 de xuño ás 16,00 h e pecharase 3 días antes do inicio de cada campo. As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por orde de recepción. A solicitude presentarase mediante un formulario en liña, que estará dispoñible na páxina web http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran, onde se pode consultar toda a información sobre esta actividade. A cota de inscrición para todos os campos é de 110 euros; con desconto dun 25% por Carné Xove, familia numerosa ou monoparental.