Bases dos proxectos do capítulo de Xuventude de Erasmus +

21 Feb 2014

ERASMUS_PLUSNo BOE do día 21 de febreiro de 2014 publícase as bases reguladoras de concesión das axudas para a realización dos proxectos comprendidos no marco do capítulo de Xuventude do Programa «Erasmus+»

Dentro do capítulo de Xuventude, o Programa perseguirá os seus obxectivos a través dos seguintes tipos de accións clave:
a) Acción clave 1. Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe dos individuos.
b) Acción clave 2. Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas.
c) Acción clave 3. O apoio á reforma das políticas.

Poderán ser solicitantes das axudas do capítulo de xuventude do Programa «Erasmus+» tanto as persoas físicas representantes dun grupo de mozos non asociados como as entidades ou organizacións que reúnan os seguintes requisitos:

Estar legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro Público.
Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así como de axudas recibidas no marco dos programas de acción comunitario «Xuventude», «a Xuventude en Acción» ou «Erasmus+».
Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia operativa necesaria para iso.
Terán a consideración de persoas xurídicas para estes efectos aquelas que se concretan para cada unha das Accións na Guía do Programa.

Prazos:
Os prazos de presentación de solicitudes serán os que en cada caso estableza a Comisión Europea e que se concretarán na resolución de convocatoria anual, estando prevista a realización de 3 roldas ao ano para a acción clave 1 e 2 roldas para as demais accións.

Máis información no BOE do 21 de febreiro de 2014.

Bases e Formularios