Nova lei de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización

02 Out 2013

 No BOE nº 233, de 28 de setembro, publicouse a Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización.

Entrada en vigor: o 30 de setembro de 2013

Esta lei ten por obxecto apoiar ao emprendedor e a súa actividade empresarial, favorecer o seu desenvolvemento, crecemento e internacionalización e fomentar a cultura emprendedora e un entorno favorable á actividade económica, tanto nos momentos iniciais a comezar a actividade, como no seu posterior desenvolvemento, crecemento e internacionalización.

O novo texto normativo contén , entre outras, unha serie de medidas novedosas:

-          Crea a figura do emprendedor de responsabilidade limitada

-          En canto ao Imposto sobre o Valor Engadido (IVA), establece un réxime especial de criterio de caixa

-          Establece unha nova figura de sociedade:  Sociedade  Limitada de Formación Sucesiva (SLFS)

-          Reflicte unha serie de accións para a redución das cargas administrativas para o/a emprendedor/a

-          Establece medidas para impulsar a contratación pública con emprendedores

-          Reforza o marco institucional de fomento da internacionalización

 

Consulta a nova lei no seguinte enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf