Concello de Miño

16 Mar 2023
Praza de arquitecto/a no concello de Miño
 
REQUISITOS:
Título de arquitecto/a ou grao universitario en arquitectura máis o master que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto (mínimo de 360 créditos ECTS: 300 no grao e 60 no master) ou titulación equivalente segundo a normativa estatal vixente en materia de homologación de títulos universitarios.
Permiso de conducir B.
Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega Celga IV, equivalente ou superior. Os aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
 
PÁXINA WEB: www.concellodemino.gal
 
INSCRICIÓNS: Ata o 03/04/2023
 
CONTACTO:
Concello de Miño
Rúa A Carreira, 38, 15630 Miño (A Coruña)
Tel. 981 778 910
 
Publicación: