58 prazas Enxeñeiros/as de Camiños, Canais e Portos do Estado.

28 Set 2020

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 28 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11292.pdf