Youth Wiki: as políticas de mocidade dos países europeos

14 Mai 2020

Youth Wiki é unha plataforma en liña que presenta información sobre as políticas de mocidade dos países europeos.

O obxectivo principal de Youth Wiki é apoiar a cooperación europea baseada na evidencia no campo da mocidade. Faino proporcionando información sobre políticas nacionais en apoio dos mozos e mozas, dunha maneira fácil de usar e continuamente actualizada.

Actualmente, 29 países participan en Youth Wiki.

Cal é o contido das páxinas de Youth Wiki?
O contido de Youth Wiki está conformado polas prioridades políticas establecidas pola Comisión Europea e os Estados membros no marco da cooperación europea no ámbito da mocidade.

En particular, desenvólvese co fin de apoiar os principais compromisos a nivel europeo e o desenvolvemento de políticas para os campos de acción identificados na Estratexia da Mocidade da UE.

A información é proporcionada e actualizada anualmente polos correspondentes nacionais (NC), designados polos gobernos de cada país participante. É esencialmente cualitativo e permite a análise de reformas e tendencias nas orientacións políticas nos países participantes.

A principal fonte de información consiste en documentos oficiais procedentes das autoridades nacionais de alto nivel no campo da mocidade, é dicir, as autoridades responsables da política de mocidade en cada país.

Os CN tamén se refiren a estudos, enquisas, análises ou avaliacións / avaliacións realizadas directamente polas autoridades públicas ou encargadas a centros de investigación, expertos, grupos de expertos e similares.

As descricións nacionais de cando en cando informan datos e estatísticas nacionais, xa que a miúdo recompílanse a través de metodoloxías específicas do país cuxos resultados só pódense comprender no contexto nacional.

Youth Wiki en España:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-spain