Lexislación de interese

 

Neste apartado poderás atopar as normas que regulan as competencias e actividades que, a través da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, desenvolve a administración autonómica en materia de xuventude.

Ademais da normativa de carácter xeral, neste apartado tamén se incluirán as ordes que publica a dirección xeral no Diario Oficial de Galicia namentres estean en vigor, por canto afectan a programas ou liñas de subvención aos que poden acudir os cidadáns:
 

Lexislación Autonómica:

Decreto 50/2000, de 20 de enero, polo que se regula a normativa vixente en materia de xuventude.

Decreto 58/2012 do 12 de xaneiro polo que se  modifica  o decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de Xuventude  para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos do mercado interior .

Decreto 148/2008, do 26 de xuño, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Xuventude.

Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia.

Cualificacións Profesionais de : Informador Xuvenil, Dinamizador de Tempo Libre, Director de Tempo Libre e Docente de Formación Vial.

Proxecto de Lei de Xuventude de Galicia (2012)

LEI 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia | castelán

Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia

Solicitude para incorporarse ao Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia (Tramítase en https://sede.xunta.es co procedemento BS323A)

Certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude

DECRETO 82/2015, do 11 de xuño, polo que se nomea directora xeral de Xuventude e Voluntariado a Cecilia Vázquez Suárez

DECRETO 116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

DECRETO 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia.

Lei 45/2015, de 14 de outubro, de VOLUNTARIADO.

Decreto 140/2015, do 8 de outubro, polo que se nomea secretario xeral técnico a Francisco Javier Abad Pardo

DECRETO 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.

Corrección de erros. Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social

ORDE do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. (DOG Nº 67, venres, 8 de abril de 2016).

DECRETO 177/2016, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia

DECRETO 146/2016, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia

DECRETO 148/2016, polo que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia

Axudas concedidas ás entidades locais para a promoción da información xuvenil en 2016. DOG do 8 de maio de 2017

Axudas para iniciativas locais dirixidas á xuventude durante o 2017. DOG do 26 de abri de 2017

DECRETO 97/2017, polo que se regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación

 

Lexislación Estatal:

O Parlamento de Navarra Aprobou a seguiente Ley Foral de Juventud.

Comisión Especial de Estudio para la elaboración de un Libro Blanco para la Juventud en España 2020 (B.O.E nº 46, pag 77)

Certificados de profesionalidade de Informador xuvenil, e o de Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil (BOE nº 297, do 10 de decembro de 2011)

Libro blanco Juventud en España 2020 (Borrador)

Garantía Xuvenil: Real Decreto publicado o 5 de xullo de 2014 (Páxinas 96-108)

Garantía Xuvenil: Ley publicada o 17 de outubro de 2014  (Páxinas 96-108)

Ley 10/2011, de 28 de noviembre, de Acción Voluntaria

 

Lexilación Europea:

Mobilidade dos traballadores xuvenís co fin de formación