Formación práctica (54)

O Congreso dos Deputados convoca 6 bolsas de formación práctica sobre Comunicación institucional relacionada coa actividade parlamentaria.

Cada unha das bolsas terá unha duración de doce meses. As bolsas terminarán o 31 de decembro de 2022.
A contía total da bolsa será de 12.900 €, que se percibirán finalizado cada mes a razón dunha contía bruta de 1.075 €

Requisitos dos solicitantes de bolsas de Comunicación institucional:
- Estar en posesión do título universitario de licenciado en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual ou Graduado en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual.
- Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1994.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 5 de outubro de 2022

A Axencia Estatal de Meteoroloxía, pola que se convocan 28 bolsas de formación práctica de postgraduados relacionadas coas actividades da Axencia.

Requisitos
Finalizar os estudos e estar en condicións de obter o correspondente título nun prazo máximo de catro anos inmediatamente anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
Cada unha das bolsas estará dotada con 1.150 euros mensuais.
A duración das bolsas será dun ano.
Prazo: 26 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 4 de outubro de 2022

O Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 300 bolsas para estancias de sete meses, de introdución á investigación "JAE Intro", no marco do Programa «Xunta para a Ampliación de Estudos»

Poden solicitar as bolsas aquelas persoas que:
- Estean matriculadas nun grao, título universitario oficial, de 240 "European Credit Transfer and Accumulation System" (en diante ECTS), no curso académico 2022-2023 e que teñan polo menos 180 ECTS ou o 75% completados correspondentes ao grao que estean a realizar.
- Estean matriculadas nun grao, título universitario oficial, de polo menos 300 ECTS no curso académico 2022-2023 e que teñan polo menos 240 ECTS ou o 80% completados correspondentes ao grao que estean a realizar.
- Estean matriculadas nun dobre grao, título universitario oficial, de 300 ECTS ou máis, no curso académico 2022-2023, e que teñan polo menos 240 ECTS ou o 80% completados correspondentes ao grao que estean a realizar.
- Estean matriculadas nun Máster Universitario oficial durante o curso académico 2022-2023 e sempre que obtivesen o título de grao con posterioridade ás datas que a continuación se ditan:
O 1 de xaneiro de 2020, no caso de licenciados, enxeñeiros e arquitectos ou equivalente en sistemas universitarios estranxeiros non adaptados ao EEES.
O 1 de xaneiro de 2019, no caso de diplomados, enxeñeiros técnicos e arquitectos técnicos ou titulacións equivalentes en sistemas universitarios estranxeiros non adaptados ao EEES, que realizasen o máster para acceso ao doutoramento.
O 1 de xaneiro de 2019, no caso de estudos de grao do EEES de 180 créditos.
O 1 de xaneiro de 2020, no caso de estudos de grao do EEES de 240 créditos.

Finalidade:
Iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
Esta convocatoria permite á Axencia Estatal CSIC dar a coñecer, no ámbito universitario, as posibilidades profesionais que ofrecen os institutos e centros do CSIC, os seus centros mixtos e as súas unidades (ICUs), propiciando unha aproximación ao coñecemento dos problemas científico-técnicos de actualidade e aos métodos utilizados para a súa resolución.

Prazo de presentación de solicitudes: 4 de novembro de 2022

https://sede.csic.gob.es/programa-jae 

O Senado convoca 12 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos/as titulados que desexen especializarse nestes campos.
As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023) e consistirán en doce pagamentos de 1.075 € brutos.

Requisitos:
Título oficial universitario en Biblioteconomía e Documentación.
a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1995.
b) acreditar ter cursado estudos en materias arquivísticas, bibliotecarias ou documentalistas durante polo menos 200 horas lectivas.
c) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 29 de setembro de 2022 e en www.senado.es 

O Senado convoca tres bolsas de formación sobre comunicación institucional, interna e externa, dirixidas á mocidade licenciada que desexe especializarse neste campo.
As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023) e consistirán en doce pagamentos de 1.075 €.

Requisitos:
Estar en posesión dun título superior universitario de Grao ou de Licenciatura en Ciencias da Información, Xornalismo, Comunicación Audiovisual ou Publicidade
a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1995.
b) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 29 de setembro de 2022 e en www.senado.es 

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de prácticas para mozos e mozas dun estado membro da UE, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de prácticas dispoñibles: prática estándar, visitas de estudo a curto prazo e práctica para funcionarios gobernamentais.

1. Prácticas estándar. Cada ano, o CDR ofrece a mozos emozas titulados universitarios un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación consisten en prácticas nun dos servizos do Comité das Rexións, e esténdense desde o 16 de febreiro ata o 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).

O propósito da organización de períodos de prácticas no CDR é:
- Proporcionar unha experiencia de primeira man sobre o funcionamento do CDR e das institucións da UE en xeral.
- Proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos seus departamentos.
- Traballar nunha contorna multicultural e multilingüe.
Permitir que os bolseiros teñan a oportunidade de organizar unha visita de estudo a unha autoridade local ou rexional europea, en relación coas prioridades políticas do Comité.
- Permitir aos alumnos desenvolver e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos ou carreiras persoais.

As solicitudes realizaranse exclusivamente a través de Internet. Os solicitantes deben:
- Posuír un título universitario (ou un diploma equivalente) outorgado antes da data límite de presentación de solicitudes.
- Ter un coñecemento profundo dunha lingua comunitaria oficial e un coñecemento satisfactorio doutra lingua de traballo da UE (francés ou inglés).

Os bolseiros do CDR teñen dereito a unha subvención mensual. O monto da bolsa é equivalente ao 25% do salario dos funcionarios AD5 ao comezo da pasantía polo período completo de 5 meses. Outórgase un suplemento mensual de 100 € aos aprendices casados cuxos cónxuxes non teñen un emprego remunerado xa os aprendices que teñen fillos a cargo (100 €/neno/mes). Pódese conceder unha subvención complementaria de ata a metade da subvención mensual a un aprendiz discapacitado.

2. Visitas de estudo de curta duración. O CDR tamén ofrece visitas de estudo de curta duración dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían co funcionamento práctico ou as políticas do Comité. A natureza das tarefas que deben realizar os pasantes depende en gran medida da unidade á que están asignados; mentres que algunhas unidades son máis políticas, outras son máis administrativas.

Os solicitantes deben:
- Ser cidadáns da UE ou cidadáns dun estado que sexa candidato oficial á adhesión.
- Ser graduados universitarios.
- Poder demostrar que necesita profundar o seu coñecemento do Comité das Rexións por motivos relacionados con actividades profesionais, académicas ou de investigación.
- Os solicitantes deben enviar o seu CV e carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Todos os gastos durante o período de estudo correrán a cargo dos beneficiarios: non reciben ningunha subvención nin ningún outro apoio financeiro do CDR. A duración máxima da visita de estudo de curta duración é de 4 meses, pero pode ampliarse a 6 meses en función dos recursos dispoñibles no CDR.

3. Prácticas para funcionarios públicos. O CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou dun candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados nun programa de formación gobernamental.

Prazos

Practicas estándar:
- Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo (23:59 hora local de Bruxelas) do mesmo ano para prácticas de outono do 16 de setembro ao 15 de febreiro.
- Do 1 de xullo ao 30 de setembro (23:59 hora local de Bruxelas) do ano anterior para prácticas de primavera do 16 de febreiro ao 15 de xullo.

Prácticas de curta duración: non hai prazos fixos.

Máis información: https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx

Banco Sabadell busca estudantes de grao e máster que desexen formarse en banca, finanzas, auditoría, xestión de riscos ou organización de persoas, co Programa Internship 2022.

Dirixido a estudantes de último ano de grao ou máster/posgrao que queiran comezar a súa carreira profesional no Banco Sabadell, na área que máis se adapte ao seu perfil e onde poidan desenvolver o seu talento para formarse como profesionais do sector.

O obxectivo é proporcionar unha experiencia laboral real que inclúa unha aprendizaxe de valor para axudar aos estudantes para desenvolver a súa carreira profesional.

O programa de bolsas ten unha duración de 500 horas con posibilidade de prórroga.

As prácticas desenvólvense a partir de setembro ata xaneiro/febreiro, nos centros corporativos do Banco Sabadell de Sant Cugat, Madrid, Barcelona e Sabadell.

Período de inscrición ata cubrir o número de bolsas.

Máis información: https://www.sabadellcareers.com/internship-programme/

FAD, Fundación de Axuda contra a drogadicción, pon en marcha o proxecto Work in Tech by Fad no que ofrece 120 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais. Non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de WiT https://workintech.campusfad.org/

O obxectivo é facilitar a empregabilidade dos e as mozas de 18 a 35 anos en contornas dixitais. Ofrécese formación en Soporte TI e as formacións realízanse a través da plataforma Coursera.

https://workintech.campusfad.org/

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira en todo o mundo para adquirir experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos e mozas.

As áreas de prácticas inclúen:
- Informática e ciencias da información.
- Química, ciencia dos materiais e enxeñería química.
- Enxeñería mecánica.
- Enxeñería civil, xeoloxía e minería.
- Arquitectura.
- Matemáticas e estatística.
- Física.
- Negocios, administracion e mercado.

Condicións: as pasantías son remuneradas. Teñen unha duración de entre 8 e 52 semanas. Os prazos e requisitos varían segundo o posto.

https://iaeste.org/internships 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca subvencións destinadas á organización do Programa CULTIVA, relacionadas coas estancias formativas de mocidade agricultora ou gandeira en explotacións modelo, para o ano 2022.

O Programa CULTIVA 2022 consiste en estancias de entre 5 e 14 días de formación que contribúan á transferencia de coñecemento e a formación práctica dos mozos e mozas profesionais agrarios.

As entidades beneficiarias deberán acompañar á súa solicitude un plan de estancias formativas co conxunto de explotacións modelo de acollida e as estancias programadas en cada unha delas. Este plan será de carácter suprautonómico e garantirá a presenza de explotacións con mulleres á fronte das mesmas. Ademais, todas as explotacións agrarias de acollida terán que estar vinculadas á entidade que as presente e ser modélicas desde o punto de vista da innovación, os medios produtivos, o modelo de negocio ou as características sociais, ambientais ou climáticas.

O conxunto dos plans presentados polas entidades solicitantes conformarán o Catálogo de Estancias Formativas de 2022 e será a base para a selección de estancias polos novos agricultores e gandeiros.

Este ano poderán participar no Programa CULTIVA aquela mocidade profesional instalada por primeira vez na actividade agraria como responsable de explotación en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2017 e que tiñan menos de 41 anos no momento da súa incorporación ao sector. Na asignación das estancias formativas priorizaranse os mozos e mozas máis recentemente instalados, as mulleres agricultoras e gandeiras e aqueles que non participasen na programa do ano pasado.

As estancias formativas empezarán a desenvolverse no terceiro trimestre deste ano e estenderanse ata o 30 de xuño de 2023.

Prazos:
As entidades de acollida poden presentar as solicitudes ata o 23 de maio de 2022
A convocatoria para a mocidade gandeira ou agricultora abrirase unha vez seleccionadas as entidades de acollida e elaborado o catálogo de formación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/