Novas e actividades (1300)

alumnadoiessaturninomontojoO albergue de Gandarío acolleu esta fin de semana un encontro de participantes no programa Correspondentes Xuvenís 3.0. Participaron 88 mozos e mozas de 22 centros educativos, con idades comprendidas entre os 14 e os 20 anos.
Foi un encontro no que se combinaron aspectos lúdicos con formativos. Algún/ha dos participantes animouse a contar a súa experiencia como correspondente durante este curso, na foto aparece o alumnado de IES Saturnino Montojo de Ferrol.
Os participantes realizaron dinámicas de grupo para coñecer as valoracións que fan os distintos “correspondentes” da súa acción voluntaria como “antenas” de información xuvenil dos seus respectivos centros educativos. Así mesmo, os mozos e mozas participaron en actividades de multiaventura e de mar.

alumnadoiessaturninomontojoO albergue de Gandarío acolleu esta fin de semana un encontro de participantes no programa Correspondentes Xuvenís 3.0. Participaron 88 mozos e mozas de 22 centros educativos, con idades comprendidas entre os 14 e os 20 anos.
Foi un encontro no que se combinaron aspectos lúdicos con formativos. Algún/ha dos participantes animouse a contar a súa experiencia como correspondente durante este curso, na foto aparece o alumnado de IES Saturnino Montojo de Ferrol.
Os participantes realizaron dinámicas de grupo para coñecer as valoracións que fan os distintos “correspondentes” da súa acción voluntaria como “antenas” de información xuvenil dos seus respectivos centros educativos. Así mesmo, os mozos e mozas participaron en actividades de multiaventura e de mar.

 

concurso_camisetaSegues as publicacións da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado nas redes sociais? Coñeces as súas actividades? Canto sabes sobre os recursos para a mocidade que ten á túa disposición?

A Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, volve a poñer en marcha un concurso nas súas redes sociais que se desenvolverá dende o 20 e 30 de xuño de 2016 para os efectos de agasallar aos seus seguidores.

PROCEDEMENTO DO CONCURSO

Metodoloxía.- A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado durante os días 20 a 30 de xuño de 2016 publicará, de xeito aleatorio nas redes sociais Facebook e Twitter, 1 ou 2 preguntas relacionadas cos seus programas e actividades.

As preguntas serán formuladas e publicadas a calquera hora do día comprendida entre as 09:00 e as 20:00 horas de luns a venres entre 20 e 30 de xuño.

O primeiro usuario ou usuaria que responda correctamente e que comparta cos seus contactos dita publicación será o gañador dunha camiseta da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Para a obtención do agasallo obrigatoriamente deberán darse as dúas condicións: resposta correcta e que a publicación fose compartida.

Un único premio por persoa. Este concurso prevé a entrega dun único premio por persoa.

A camiseta pode ser de cor roxo, azul ou negro. A cor da camiseta estará en función da dispoñibilidade de tallas solicitadas polos/as mozos/as gañadores/as.

Procedemento de entrega da camiseta.- Tras comprobar que a resposta é axeitada, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado porase en contacto co/a gañador/a a través dunha mensaxe privada pola rede social na que se formulou a pregunta, solicitando os seus datos persoais para facerlle chegar o agasallo: nome, apelidos, talla de camiseta e enderezo postal de envío da camiseta.

No caso de que o/a gañador/a ou gañadora non facilite estes datos ou sexan incompletos, perderá o seu dereito ao agasallo. Estes datos persoais en ningún caso serán publicados.

Se o primeiro/a premiado perde o seu dereito ao agasallo, ou renuncia, procederase a adxudicar o premio ao seguinte usuario/a que respondera correctamente.

TEMAS

A temática das preguntas será variada, podendo abranguer calquera das actividades, programas e iniciativas realizadas dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, recollidas nos portais http://.xuventude. xunta.es , www.voluntariadogalego.org, e nos perfís nas redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/xuventude.net) e Twitter (@xuventude).

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais facilitados polos/as participantes nesta actividade serán susceptibles de tratamento estritamente confidencial, con finalidades técnicas, nun ficheiro no que o seu responsable será a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, autorizando a todos e cada un dos participantes para facer uso dos seus datos persoais para o fin correspondente.

Os/as participantes poderán acceder a este ficheiro en calquera momento e exercer os seus dereitos de modificación, rectificación e/ou cancelación dos mesmos, coa simple comunicación por escrito á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

image3344Resolucións polas que se aproban as relacións provisionais de admitidos/as nas diferentes residencias da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Relación provisional de admitidos na Residencia Altamar de Vigo

Relación provisional de admitidos na Residencia Lug de Lugo

Relación provisional de admitidos na Residencia Florentino Cuevillas de Ourense

mobilidadeeeSi queres estudar noutra comunidade autónoma, aquí podes ver os prazos de inscrición das diferentes universidades:

Datas de inscripción das Universidades Públicas nas distintas Comunidades Autónomas

celgaA Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 16 de xullo de 2016.
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED104B

Oferta de cursos: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioG0164-080616-0004_gl.pdf#page=10

Máis información no DOG do 16 de xuño de 2016 e en http://www.lingua.gal

veranoXa podes consultar a nosa guía de verán neste enlace.

deseoooA Consellería de Educación publica as normas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016-2017.

1. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao medio.

Requisitos:
a) Dispor do título de graduado en educación secundaria e superar unha proba específica.
b) Os aspirantes que non dispoñan do título de graduado en educación secundaria, deberán ter cumpridos os dezasete anos e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.
c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos, pola proba de madureza a ciclos formativos de grao medio de formación profesional, pola proba de madureza de grao medio de ensinanzas deportivas ou pola proba de acceso para os aspirantes ás ensinanzas artísticas superiores de música, arte dramática, deseño e conservación e restauración de bens culturais que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente.

2. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior.

Requisitos:
a) Dispor do título de bacharel e superar unha proba específica.
b) Os aspirantes que non dispoñan do título de bacharel, deberán ter cumpridos os dezanove anos e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba específica.
c) Os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos deberán ter feitos os dezanove anos, ou os dezaoito anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño da mesma familia profesional artística ca aquel a que pretenden acceder, e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.

Estarán exentos de realizar a proba específica de acceso ao grao medio e superiores das ensinanzas de artes plásticas e deseño, quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
a) Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental.
b) Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.
d) Licenciatura en Belas Artes.
e) Arquitectura.
f) Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.

Así mesmo, estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao medio e superior de artes plásticas e deseño quen acredite ter experiencia laboral de, polo menos, un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder, para o cal presentará a seguinte documentación:
Certificación da empresa onde adquiriu a experiencia laboral en que conste a natureza e duración concreta da actividade realizada.

Prazo:
A inscrición farase na secretaría das escolas públicas en que se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño.
20 de xuño para os ciclos de grao superior
26 de xullo para os ciclos de grao medio

Desenvolvemento das probas.
a) Probas de acceso ao grao medio:
Proba de madureza: 6 de setembro.
Proba específica: 9 de setembro.
b) Ciclos de grao superior:
Proba de madureza: 27 de xuño.
Proba específica para todas as familias profesionais: día 7 de xullo.

Contidos das probas: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/18/probas_artes_plasticas_150312.pdf

Oferta educativa en Artes plásticas e deseño: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_educativa_artes_plasticas_260216.pdf

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ cos procedemento ED511E e ED511D
Máis información no DOG 13 de xuño de 2016 e en http://www.edu.xunta.es

niosexamenesNo DOG do 10 de xuño publícase a orde que regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria.

1. A avaliación ten como finalidades a valoración dos procesos e dos resultados de aprendizaxe do alumnado e o exercicio da práctica docente.
2. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave.
3. Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o cal establecerán indicadores de logro nas programacións docentes.

Diario Oficial de Galicia do 10 de xuño de 2016