Novas e actividades (1314)

Correspondentes_Saturnino_Montojo_2015Aquí está o alumnado que participou no programa Correspondentes Xuvenís 3.0 dende o IES Saturnino Montojo de Ferrol.

Publicaron varios artigos na web do seu instituto sobre programas de mobilidade europea, sobre Correspondentes Xuvernís é tamén sobre o programa Xuventude Promete.

Parabéns polo traballo desenvolvido ao longo do curso!!!

En cumprimento do artigo 12.3 da Orde do 27 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro 2015, se procede a publicar a relación provisional de entidades, concellos e agrupacións de concellos admitidos e excluídos coa puntuación obtida e a cantidade adxudicada.

As persoas interesadas terán un prazo de 5 días hábiles posteriores ao día da publicación na web, para efectuar as reclamacións que consideren oportunas.

Descarga aquí a relación

INJUVE2No BOE do 22 de xuño de 2015 publícanse as bases reguladoras para a concesión de subvencións por parte do INJUVE para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude de ámbito estatal.

Requisitos dos beneficiarios.
1. Poderán acceder ás subvencións as entidades e organizacións no que reúnan os seguintes requisitos á data de publicación das correspondentes convocatorias:
a) Estar legalmente constituídas e debidamente inscritas no correspondente Rexistro administrativo de ámbito estatal en función do tipo de entidade de que se trate como:
1. º Asociacións xuvenís, Federacións ou Confederacións de Asociacións xuvenís.
2. º Seccións xuvenís de entidades sociais ou organizacións no que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
3. º Entidades prestadoras de servizos á xuventude, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da xuventude segundo previsión expresa nos seus Estatutos.
b) Ter ámbito de actuación estatal, segundo o seu título constitutivo.
c) Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias comunidades autónomas.
d) Carecer de fins de lucro. A estes efectos consideraranse tamén entidades sen fins de lucro aquelas que desenvolvan actividades de carácter comercial, sempre que os beneficios resultantes destas se invistan na súa totalidade no cumprimento dos seus fins institucionais, non comerciais.
e) Aqueles que se determinen nas correspondentes convocatorias.
f) Acharse ao corrente das obrigas tributarias e de Seguridade Social.
g) Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Instituto da Xuventude.
h) Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia necesaria para iso.
i) Non estar incursas no resto das prohibicións que, para obter a condición de beneficiario de subvencións, se establecen no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Máis información no BOE do 22 de xuño de 2015

campoTraballo54INSCRIBETE!!! ULTIMAS PRAZAS EN CAMPOS DE TRABALLO:

A CORUÑA PRAZAS
Código
Campo

415001
MONTE BRANCO 2
415002
DRAGAL 1
415003
HORTA DO MUIÑO 1
415004
CONCA DO BRADOSO 3
415005
CONCA DO ACHEIRO 3
415006
PADRÓN NO CAMIÑO 3
LUGO
Código
Campo

427001
CAMIÑO DE INVERNO 2
427002
CASA NEVEIRA 3
427003
CASTROMAIOR 5
OURENSE
Código
Campo

432001
A PEROXA 7
432003
DO AUDIOVISUAL GALEGO 2
432004
ALDEA DE SALGUEIRO 3
432005
CONSERVACION DOS SOUTOS 3
PONTEVEDRA
Código
Campo

436001
EMPRENDEMENTO VERDE NO RURAL 3
436002
SALNÉS 2
436003
O BOSQUE FLOTANTE 1

Información e inscrición

logo_YEI-FSEGALEUROPALOGO2015A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido a mozos e mozas menores de 25 anos, ou menores de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos.

Estas axudas concíbense como unha das medidas para a implantación do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, e enmárcanse dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cofinanciado nunha porcentaxe do 91,89% pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, no Eixo 5. Medida 8.2.2.8. Están dotadas cun orzamento total de 999.765,72 euros.

Modalidades:
BS324A: AXUDAS INDIVIDUAIS Á MOCIDADE
BS324B: AXUDAS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
BS324C: AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS

NOVAS!!!!

Requisitos para participar nas mobilidades:
1. Estar inscritos/as no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Para inscribirse premer aquí
2. Ter menos de 25 anos, ou menos de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. O requisito de idade debe cumprirse no momento de solicitar a inscrición no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.
3. Non ter traballado nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.
4. Non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos noventa días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.
5. Non ter recibido accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.

No suposto de que a persoa interesada en inscribirse no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil tivese finalizada a súa participación no sistema educativo, considerarase que o requisito da letra b) queda suxeito a non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores.
Estes requisitos, agás o de idade, deberán manterse no momento da selección das persoas que participarán nas mobilidades.


O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2015

O período de realización das prácticas formativas non retribuídas abarcará desde o día seguinte á publicación da resolución de beneficiarios/as das axudas ata a data límite do 30 de novembro de 2015.
As horas formativas terán unha duración mínima de 100 horas mensuais. Estas horas deberán acreditarse mediante unha proba documental de asistencia diaria ás prácticas formativas non remuneradas.
A duración das prácticas (agás causa de forza maior debidamente acreditada) será:
– Nas axudas individuais á mocidade: 2 meses consecutivos.
– Nas axudas a proxectos presentados por entidades: mínimo 2 meses e máximo 3 meses consecutivos.

Contía das axudas:

  1. 1. APOIO Á ORGANIZACIÓN E EXECUCIÓN DA MOBILIDADE (só para entidades)

Custos subvencionables

Mecanismo financiamento

Importe

Norma de asignación

A) Apoio a aspectos organizativos

Custos unitarios

350 euros por participante

Baseada no número de participantes na mobilidade

B) Apoio a necesidades especiais

Custos unitarios

200 euros adicionais por participante discapacitado/a

Condición: a petición de apoio financeiro se deberá motivar na solicitude

C) Apoio á execución do proxecto

Parte dos custos subvencionables

100% dos gastos realizados ata un máximo de 5.000 euros

Condición: a petición de apoio financeiro se deberá motivar na solicitude

  1. 2. GASTOS DE VIAXE (ida e volta) de cada participante na mobilidade

Pais

Contía

 

Pais

Contía

 

Pais

Contía

Alemaña

275€

 

Francia

275€

 

Noruega

360€

Austria

360€

 

Grecia

360€

 

P. Baixos

275€

Bélxica

275€

 

Hungría

360€

 

Polonia

360€

Bulgaria

360€

 

Irlanda

275€

 

Portugal

180€

Chipre

530€

 

Islandia

360€

 

*Azores e Madeira

*275€

Croacia

275€

 

Italia

275€

 

R. Checa

275€

Dinamarca

360€

 

Letonia

360€

 

R. Unido

275€

Eslovaquia

360€

 

Liechtenstein

275€

 

Romanía

360€

Eslovenia

275€

 

Lituania

360€

 

Suecia

360€

Estonia

360€

 

Luxemburgo

275€

 

Turquía

530€

Finlandia

360€

 

Malta

360€

 

 

 

  1. 3. ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

PAÍSES

Custo Mes/ Participante

Custo Día/ Participante

 

PAÍSES

Custo Mes/ Participante

Custo Día/ Participante

ALEMAÑA

1.226€

40,31€

 

ITALIA

1.350€

44,38€

AUSTRIA

1.278€

42,02€

 

LETONIA

920€

30,25€

BÉLXICA

1.200€

39,45€

 

LIECHTENSTEIN

1.444€

47,47€

BULGARIA

1.002€

32,94€

 

LITUANIA

906€

29,79€

CHIPRE

1.096€

36,03€

 

LUXEMBURGO

1.200€

39,45€

CROACIA

1.041€

34,98€

 

MALTA

1.088€

35,77€

DINAMARCA

1.654€

54,38€

 

NORUEGA

1.670€

54,90€

ESLOVAQUIA

1.058€

34,78€

 

P.BAIXOS

1.322€

43,46€

ESLOVENIA

1.042€

34,26€

 

POLONIA

1.320€

43,40€

ESTONIA

954€

31,36€

 

PORTUGAL

1.102€

36,23€

FINLANDIA

1.400€

46,03€

 

R.CHECA

1.024€

33,67€

FRANCIA

1.418€

46,62€

 

R.UNIDO

1.672€

54,97€

GRECIA

1.120€

36,82€

 

ROMANIA

1.008€

33,14€

HUNGRÍA

914€

30,05€

 

SUECIA

1.378€

45,30€

IRLANDA

1.464€

48,13€

 

TURQUÍA

896€

29,46€

ISLANDIA

1.376€

45,24€

 

 

 

 

  1. 4. APOIO LINGÜÍSTICO

Mecanismo financiamento

Importe

Norma de asignación

Custos unitarios

150 euros

por participante

Condición: as persoas /entidades solicitantes deberán solicitar o apoio lingüístico na lingua necesaria para a mobilidade

  1. 5. GASTOS EXCEPCIONAIS

Mecanismo de financiamento

Importe

Norma de asignación

Parte dos custos subvencionables

100% do gasto at o máximo de 150€

Condición: a petición de apoio financeiro para cubrir gastos excepcionais deberase motivar na solicitude

NOVAS

Máis información:
No procedemento BS324A:
e-mail: galeuropain-garantiaxuvenil@xunta.es
Tlfno: 981544854 e 981544645
Nos procedementos BS324B e BS324C
e-mail: galeuropapr-garantiaxuvenil@xunta.es
Tlfno: 981541688 e 981544645


DOG do 15 de xuño de 2015

LOGO_RIXA Dirección Xeral de Xuventude convoca o curso de Mediación educativa en conflitos xuvenís

Finalidade: Facilitar o coñecemento e análise dos elementos necesarios para identificar e previr os factores que inflúen na orixe e desenvolvemento dos conflitos xuvenís.
Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos e outras persoas interesadas na temática do curso.
Número de horas: 25
Número de prazas: 50
Contidos:
O conflito como proceso e oportunidade para o cambio
Educar para a convivencia e prevención de conflitos
Comprender e analizar as situacións de conflito
A mediación educativa como extratexia na abordaxe de conflitos
Proxectos de mediación no ámbito educativo
Modalidade: A distancia.
Data de inscrición: Do 15 ao 30 de xuño de 2015.
Data prevista de realización: Do 6 de xullo ao 8 de setembro de 2015.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Información.
Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil
Telefono: 881 997 604 / 881 997 607
Correo electrónico para información xeral: oixuventude.traballo@xunta.es

LOGO_RIXA Dirección Xeral de Xuventude convoca o curso de Formación para a dinamización da igualdade de xénero dende entidades xuvenís

Obxectivos:
Revisar e analizar as repercusións das relacións sexo-xénero no desenvolvemento integral de mozos e mozas.
Analizar como incorporar a perspectiva de xénero nos obxectivos e actuacións dunha entidade xuvenil.

Finalidade:
Analizar como os factores relacionados coa socialización dos roles de xénero tradicionais inflúen nos hábitos de saúde da mocidade

Destinatarios/as:
Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos e outras persoas interesadas na temática do curso.

Número de horas: 20
Número de prazas: 50

Contidos:
Relación sexo-xénero
Reproducción dos esteriotipos de xénero nos espazos de relación entre mozos e mozas
Incorporar a perspectiva de xénero nos espazos educativos con mocidade

Modalidade: A distancia.

Data de inscrición: do 8 ao 23 de xuño de 2015.
Data prevista de realización: do 30 de xuño ao 4 de setembro de 2015..

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Información.
Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil
Telefono: 881 997 604 / 881 997 607
Correo electrónico para información xeral: oixuventude.traballo@xunta.es