En portada (1152)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 15 de outubro de 2019 as axudas concedidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil así como as solicitudes inadmitidas ou denegadas.

DOG do 15 de outubro de 2019

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca un campo de voluntariado transfronteirizo no marco do proxecto europeo Eurocidade_2020 aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Obxectivos:
a) Obxectivos principais:
- Crear unha actividade de campo de voluntariado para mozos e mozas basado no servizo á comunidade.
- Crear sinerxías entre os mozos e mozas de Galicia e o Norte de Portugal co fin de que xurdan novas oportunidades na zona transfronteiriza Chaves-Verín.
- Apoio ao desenvolvemento da zona transfronteiriza e a súa dinamización a través da creación de programas con claro valor social.

b) Obxectivos específicos:
Crear unha actividade multidisciplinar relacionada cun campo de voluntariado a través da inmersión cultural e etnográfica para a dinamización xuvenil a través das novas tecnoloxías.
Crear un contacto estreito entre a persoa moza voluntaria e a Eurocidade e a cultura gaelga e portuguesa a través da inmersión dixital.
Crear unha actividade xuvenil e dinamizadora da xuventude da zona transfronteiriza a través dun programa de alfabetización dixital

Destinatarios/as:  mozos e mozas galegos/as e portugueses/as con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos, ambas inclusive.

Cobertura:
- Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
- Transporte no ámbito da actividade.
- Equipos técnicos.
- Acompañamento por equipo técnico.

O mozo ou moza non fará ningún tipo de achega económica ao programa, só o que se refire ao desprazamento ocasionado desde o seu domicilio ata a zona transfronteiriza Chaves-Verín.

Número de prazas:  10
Datas de realización:  do 4 ao 9 de novembro de 2019.
Entrada:  4 de novembro a partir das 12:00 horas.
Saída:  9 de novembro antes das 14:00 horas.
Localización:
Eurocidade Chaves-Verín
Antiga aduana
Avda. Portugal, s/n Feces de Abaixo
32699 Verín – Ourense

Metodoloxía

cuadro1


Inscrición:  a través de formulario electrónico

Selección:  por estrita orde de reserva de praza. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza.

Recibido o correo electrónico de selección, deberá remitir a ese mesmo correo unha copia escaneada do Documento Nacional de Identidade no prazo de 48 horas.

A ausencia de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática da actividade e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en lista de reserva.

Prazo de inscrición:  do 9 ao 23 outubro de 2019, ambos inclusive.

Obrigas das persoas seleccionadas
Son obrigas de cada un dos mozos e mozas seleccionados/as:
a)  Desenvolver o labor que fundamenta a presente convocatoria e que xustifica a selección del/es ou dela/s.
b)  Permanecer no campo de traballo durante o período programado sen ausentarse, a non ser por causa da propia actividade.
c)  Reintegro dos prexuízos causados por incumprimento das bases da convocatoria e do equipo dirixente desta.

Propiedade intelectual: a participación no presente programa levará, por parte dos mozos e mozas participantes, a cesión non privativa do material ás entidades organizadoras para o seu uso divulgativo sen ánimo de lucro.

Cumprimento da normativa de protección de datos
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.


Obrigas derivadas da participación:
A participación nesta convocatoria implica a aceptación de todas e cada unha das súas bases e das resolucións que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado oportunamente tome para o seu desenvolvemento, así como a normativa que a mesma desenvolva para o programa.


Proxecto Eurocidade_2020

O proxecto Eurocidade_2020, aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), ten como obxectivo consolidar a Eurocidade Chaves-Verín como ferramenta de integración europea e de desenvolvemento sostible.

Socios/as do proxecto Eurocidade_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verín; Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; Fundación Galicia Europa; Instituto Portugués do Desporto e Juventude (IPDJ); Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesa (FNAJ); Concello de Verín e Municipio de Chaves.


FICHA DO CAMPO DE VOLUNTARIADO


FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca, no marco do Pacto de Estado contra a violenvia de xénero e en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade, accións formativas de carácter presencial dirixidas ás persoas profesionais do tempo libre, en materia de ocio inclusivo (co fin de concienciar, reflexionar e atender as necesidades formativas neste ámbito, para tratar de que todos os mozos e mozas que participan na Campaña de verán da Xunta de Galicia poidan vivir a experiencia dos campamentos en igualdade de condicións e oportunidades) e en materia de violencia de xénero, co obxectivo de dotar ás persoas voluntarias e aos axentes educativos no ámbito do lecer e tempo libre de ferramentas e habilidades para a prevención, a detección e a posible intervención ante situacións de violencia de xénero e acadar, de xeito indirecto, un achegamento desta mensaxe aos mozos e mozas que participen nas actividades de ocio e tempo libre.

Cambio de datas en Ourense: o curso "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia" que se ía a celebrar no Espazo Xove de Ourense do 14 ao 17 de outubro, cambia a súa data para o 18 ao 21 de novembro


 + Información sobre os cursos convocados

Formulario de inscrición curso 1: "Son 1 monitor/a inclusivo/a"?

Formulario de inscrición curso 2: "Aplicacións prácticas do ocio inclusivo para persoas con TEA"

Formulario de inscrición curso 3: "A inclusión a través do xogo"

Formulario de inscrición curso 4: "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia"

11º EMAX: “Encontro mostra asociativa xuvenil Galicia-Norte de Portugal”

A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, coa colaboración dos socios do proxecto Lidera, pon en marcha “Mocidade: Encontro da xuventude creativa e emprendedora Galicia – Norte de Portugal”, un espazo de formación, creatividade, emprendemento, cultura e lecer que permitirá establecer sinerxías, compartir experiencias, proxectos e ideas, e impulsar á xuventude no seu desenvolvemento persoal e profesional.

O encontro ten como obxectivo promover e estimular a creatividade e o espírito emprendedor da mocidade galega e portuguesa a través dun espazo aberto á participación, ao tempo que fortalecerá os lazos de cooperación transfronteiriza Galicia – Norte de Portugal, especialmente en temas que melloren a empregabilidade da xuventude.

“Mocidade” promoverá o diálogo entre os participantes galegos e portugueses, pero tamén busca asentarse como un evento de referencia para os mozos e mozas grazas a unha programación multidisciplinar, moderna e á vangarda das novas correntes e sectores emerxentes.

A inscrición neste evento, totalmente gratuíto, dará acceso a todas as mesas redondas, charlas e dinámicas do evento, aos concertos musicais, así como ao aloxamento e manutención durante os tres días do encontro.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio.

Datas de realización: do 25 ao 27 de outubro de 2019.

Lugar de realización:

Museo Centro Gaiás
Monte Gaiás, s/n
15.707 Santiago de Compostela
A Coruña

Destinatarios: mozos e mozas galegas de entre 18 e 30 anos de idade.

Prazas ofertadas: 400.

Prazo de inscrición: do 30 de setembro ao 17 de outubro de 2019.

Inscrición: será a través de formulario electrónico.

Adxudicación: as prazas asignaranse por estrita orde de inscrición.


A confirmación da praza farase por correo electrónico no prazo de tres días tras realizar a inscrición. Unha vez confirmada a praza haberá un prazo de 48 horas para remitir por correo electrónico a fotocopia escaneada do DNI. Esta documentación debe enviarse ao enderezo de correo electrónico roteiros.ctb@xunta.es indicando no asunto o programa ao que está inscrito.

No caso de que o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas establecerase unha lista de reserva por orde de entrada e no suposto de baixas poderán ser adxudicadas as vacantes por dito orde.

Aviso: a ausencia de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática do encontro e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en lista de reserva.

Os/as participantes admitidos/as que por calquera motivo non poidan finalmente asistir ao encontro, deberán comunicalo á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado a través dun correo electrónico (roteiros.ctb@xunta.es) cunha antelación mínima de catro días naturais á data de inicio do evento, co fin de poder asignar as prazas vacantes aos solicitantes da lista de reserva.

De non facelo así quedarán excluídos da participación en sucesivas edicións deste encontro e nos demais que poña en marcha a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Cobertura: aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.

* Mozos/as do Concello de Santiago: manutención pero non aloxamento, salvo que queden prazas vacantes.

O aloxamento será nas instalacións do Monte do Gozo.

Transporte: haberá transporte ata o lugar de realización do encontro dende as cidades de Ferrol, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ourense.

O servizo de transporte realizarase:

- Venres, 25 de outubro, en horario de mañá, con previsión de chegada a Santiago de Compostela sobre as 13:30 - 14:00 horas.

- Domingo, 27 de outubro, en horario de tarde, con previsión de saída de Santiago de Compostela sobre as 16:00 horas.

A organización farase cargo do transporte das persoas participantes procedentes doutras localidades das sinaladas, sempre que haxa un mínimo de persoas inscritas.

Servizos de transporte Mocidade”: Encontro da xuventude creativa e emprendedora Galicia- Norte de Portugal. Santiago de Compostela, 25 – 27 de outubro de 2019:

Ruta Día Parada/s Horario saída
A Coruña 25 outubro Igrexa San Pedro de Mezonzo 12.30 h
Ferrrol 25 outubro Parada Bus Eedif.Correos Teatro Jofre 12.30 h
Lugo 25 outubro Estación de Autobuses 12.30h
Orense-Lalín 25 outubro

-Pabellón dos Remedios (Ourense)

-Estación de Autobuses Lalín (entrada)

-12.15 h

-13.00h

Pontevedra 25 outubro Estación de Autobuses 12.50h
Ponteareas-Vigo 25 outubro

-Estación Autobuses Ponteareas (Entrada-Rúa)

-Vigo parada bus C.C.A.Laxe

-12.00h

-12.40h

Santiago cidade 25 outubro

-Parada bus escalinata Estación de Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

-13.30h

-13.45h

Monte do Gozo-Santiago 25 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

23.15 h
Santiago cidade 26 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

-9.30h

-9.45h

Cidade da Cultura-Santiago 26 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

00.00h
Santiago cidade 27 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

-10.00h

-10:15h

Monte do Gozo-Santiago 27 outubro

-Parada bus escalinata Estación do Tren Santiago.

-Avda. Rodríguez de Viguri fronte Estación Autobuses Santiago

16.00h
Monte do Gozo 27 outubro

Coruña-Ferrol-Lugo-Ourense/Lalín-Pontevedra-Ponteareas/Vigo.

Con paradas en todas as localidades do día 25.

16.00h

 

Nota: os traslados dos participantes durante o desenvolvemento das actividades será consonte aos horarios establecidos no programa de “Mocidade”.
Os/as participantes deberán viaxar na ruta para que están inscritos/as. En caso contrario, a organización non se responsabiliza si non ten praza para realizar un itinerario que non fose comunicado previamente.

Acreditación: o acceso a todas as actividades do encontro, tanto as desenvolvidas no interior como no exterior, así como ao servizo de manutención e/ou aloxamento, esixe que a persoa moza participante se acredite, como hora límite, ás  10:00 horas do sábado 26 de outubro de 2019. Deste xeito, o horario de acreditación abrirase o venres in situ no evento e finalizará o sábado ás 10:00 horas. De non presentarse neste horario e, salvo causa xustificada, a persoa quedará excluída das actividades programadas.

Para máis información:

subactividades-xuventude.ctb@xunta. gal

+ FORMULARIO DE INSCRICIÓN PRAZAS ESGOTADAS!!!!

PROGRAMA DO ENCONTRO

25 DE OUTUBRO

14:00 h. Chegada dos participantes.

15:00 h. Xantar.

16:15 h. Traslado ata a Cidade da Cultura.

17:00 h. Palabras de benvida.

17:05 h. Mesa redonda:” Emprendemento: da idea á realidade”.

 • Carolina Lodeiro Malde, de Wayna consultora.
 • Pablo Ríos, creador de Woutick.
 • Eva Soto Conde, deseñadora de moda premiada en Xuventude Crea.
 • Ricardo Viana, de Portugal Active.

*Moderadora: Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

18:45 h. Mesa redonda: “Claves para xerar futuro: actitude, aptitude e talento”.

 • Arkano, rapeiro freestyle.
 • Irene Blanco, campeona mundial sub17 de halterofilia.
 • Abelo Valis, artista multidisciplinar.

*Moderadora: Alba Mancebo, xornalista.

20:00 h. Mocidade Festival: música ao vivo.

 • Baiuca
 • Ortiga

22:15 h. Traslado ao Monte do Gozo.

22:30 h. Cea.

26 DE OUTUBRO

08:30 h. Almorzo.

09:30 h. Saída do Monte do Gozo.

10:00 h. Mesa redonda: “Novas profesións: as oportunidades na industria dos videoxogos”.

 • Luz Castro, Ceo Imaxin.
 • Kiko Béjar, Ceo & Executive Production Manager en Benditos Videojuegos, profesor do ICEMD
 • Rodolfo 5Ynco, INYGON.

*Moderadora: Marta Gómez, xornalista.

10:00 h. a 17.00 h. Graffiti en directo cos nove proxectos finalistas da especialidade de graffiti do programa Xuventude Crea 2019.

12:00 h. Charla: “Como funciona un equipo de e-Sports”.

 • Alejandro Marcos, director de marketing de Team Heretics.

 • Marcos Barragan "Marki", creador de contidos de Team Heretics

13:00 h. Showcooking.

 • Lucía Freitas, do restaurante “A Tafona” (Santiago de Compostela).
 • Liliana Duarte, do restaurante "Cor de tangerina" (Guimarães).

14:00 h. Xantar.

16:15 h. Charla: “Xuventude inquieta, xuventude creativa: superación, expresión e creatividade”.

 • El Langui, cantante e artista polifacético.
 • Simultaneamente graffiti en directo de Mon Devane, premiado en Xuventude Crea.

17:30 h. Anuncio dos proxectos gañadores da especialidade de graffiti do programa Xuventude Crea 2019.

17:45 h. Finais Xuventude Crea 2019

 • Actuación dos grupos finalistas da especialidade de música.
 • Proxección dos proxectos finalistas da especialidade de videocreación.

18:45 h. Mesa redonda: “Comunidade TECH”.

 • Lucía Míguez, Rysia.
 • Marta Verde, artista Visual e Maker.
 • Cora Novoa, DJ e compositora de música electrónica.

* Moderador: Rodrigo Vázquez, xornalista.

20:00 h. Mocidade Festival: música ao vivo.

 • Blanco Palamera
 • Triángulo de Amor Bizarro
 • Cora Novoa

* Cea: no transcurso do festival.

00:00 h. Traslado ao Monte do Gozo.

27 DE OUTUBRO

09:30 h. Almorzo

10:30 h. Saída do Monte do Gozo e realización do último tramo do Camiño de Santiago ata a Praza do Obradoiro.

11:30 h. Percorrido pola zona monumental de Santiago de Compostela.

12:15 h. Saída cara a Cidade da Cultura.

13:00 h. Actuación musical de peche de “Mocidade”

 • Presumido
 • The Sunflowers

14:30 h. Saída cara o Monte do Gozo.

15:30 h. Xantar.

16:00 h. Finalización do encontro.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1) Punto de recollida de currículos

Durante o encontro, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, como socio do proxecto Lidera, habilitará un punto de recollida de currículos dos mozos e mozas asistentes aos efectos de facelos chegar ás empresas socias da Cámara. Así mesmo, tamén ofrecerá información e asesoramento en materia de emprego.

2) Exhibición de e-Sports

O encontro ofrecerá o venres e o sábado unha zona para a exhibición de e-Sports, na que poderán participar os mozos e mozas participantes.

3) A Fundación Galicia Europa no seu stand poñerá as novas tecnoloxías ao servizo da xuventude emprendedora, que dun xeito participativo interactuará respondendo ás liñas básicas do emprendemento e as novas ideas.

 

PROXECTO LIDERA

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cun financiamento dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Este encontro forma parte da actividade “Emprende” dirixida a aquelas iniciativas, ideas, entidades que desexen iniciar unha nova liña de negocio, que conten cun grao de madurez suficiente co obxectivo de apoialas, afianzalas e acompañalas durante a súa posta en marcha. Neste encontro os mozos e mozas poderán coñecer e intercambiar experiencias con outras persoas mozos , tanto do propio territorio do proxecto como doutros territorios transfronteirizos.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca un curso máis o programa Correspondentes Xuvenís 3.0

Correspondentes xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro educativo. Será alumnado que se responsabilice de recoller a información que se lles envie desde Xuventude, Espazo Xove ou OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.

Os/as correspondentes terán as seguintes funcións:
1. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: taboleiro informativo, redes sociais, grupos de wahtsapp...
2. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro.
3. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia.

Este curso pretendemos que cada equipo de Correspondentes Xuvenís conte cunha rede social para a difusión da información.

correspondentesxuvenis

Beneficios para os/as correspondentes:
Poderán participar nos Encontros de Correspondentes Xuvenís que se organicen no albergue xuvenil de Gandarío. (A realización de encontros estará condicionada pola evolución do Covid-19).
Reconoceráselles o tempo como persoas voluntarias mediante un Certificado de experiencias: Educación non formal en materia de Xuventude.

Beneficios para o profesorado colaborador:
O profesorado que participe a través do Plan Proxecta recibirá unha certificación da Consellería de Educación.

O programa Correspondentes Xuvenís pode solicitarse de dúas formas:
1. A través do Plan Proxecta da Consellería de Educación, ata o 16 de setembro de 2021.
2. Directamente coa Dirección Xeral de Xuventude, a través do Centro Coordinador de información xuvenil. FORMULARIO DE SOLICITUDE 

Enviar o formulario a informacion.xuventude@xunta.gal

Máis información no teléfono 881 997 606 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9626

A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social promove o coñecemento, a formación e o ocio ao redor dos videoxogos a través da organización do primeiro torneo a nivel autonómico do coñecido xogo LOL (League of Legends).

Trátase dun proxecto pioneiro en Galicia que terá lugar nos 12 Espazos Xoves xestionados pola Administración autonómica, co fin de favorecer a participación de mozos e mozas da zona e da contorna próxima.

Antes do inicio de cada unha das competicións organizarase unha dinámica formativa centrada no coñecemento e uso responsable dos videoxogos. Posteriormente dará comezo o encontro, cuxo número de equipos (un total de 32) dependerá da poboación do concello onde se sitúa cada Espazo Xove. Deste xeito, nos concellos con máis habitantes poderán participar ata un máximo de catro equipos, mentres que nos de menos poboación a competición será entre dous equipos. Cada equipo estará conformado por cinco mozos/as, dos cales unha persoa actuará como capitán.

A distribución de equipos por Espazo Xove queda como segue:

 • Espazos Xoves de Betanzos, Curtis, Noia, Pontedeume, Vilalba, Viveiro, Chantada e Tui: dous equipos por cada espazo. Nestes 8 centros clasificarase para a final un equipo de cada zona.
 • Espazos Xoves de Carballo, Ourense, Lalín e Vilagarcía: catro equipos por cada espazo. Nestes 4 centros clasificaranse para a final dous equipos de cada zona.

No caso dos Espazos Xoves con varios equipos, os enfrontamentos serán determinados o propio día do evento de xeito aleatorio, polo que é necesario estar presentes durante o sorteo. De non haber equipos suficientes, aquel grupo que non teña rival clasificarase automaticamente para a seguinte fase (isto é, oitavos de final).

FASE FINAL

Tras esta fase inicial, os 16 equipos clasificados participarán nunha fase final, cuxa data e lugar concreto de celebración será determinado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado segundo os requisitos técnicos necesarios. En todo caso, esta última fase terá lugar en fin de semana e os gastos de manutención e aloxamento correrán a cargo da Dirección Xeral. O primeiro día disputaranse os oitavos de final, mentres o segundo día será a quenda dos cuartos, semifinais e a gran final.

Todas as rondas eliminatorias serán a partido único agás a gran final, que será ao mellor de tres partidas.

Obxectivos do programa

 • Ofrecer espazos para que a xuventude poida participar en actividades de ocio e de tempo libre vinculadas co sector dos videoxogos
 • Ampliar o coñecemento, a formación e as oportunidades laborais que ofrece esta industria emerxente
 • Promover un uso educativo e responsable dos videoxogos

Destinatarios

Neste programa poderán participar mozos e mozas de entre 18 a 30 anos, ambos inclusive, que se organizarán en equipos de 5 persoas, ata un máximo de 32 equipos.

Como inscribirse

As inscricións, que se poderán rexistrar ata tres días antes do inicio da competición en cada Espazo Xove, realizaranse a través do formulario  correspondente na web xuventude.net. A persoa que actúe como capitán do equipo deberá cubrir este formulario, achegando os DNI correspondentes dos demais membros do seu equipo.

A maiores dos cinco membros de cada equipo, poderanse rexistrar outros cinco suplentes.

A admisión dos equipos para poder participar nesta competición realizarase por estrita orde de inscrición a partir do día 21 de setembro ás 16.00 horas.

Se algún Espazo Xove non conta cos equipos suficientes poderáselle ofertar, a un equipo que quedase fóra, a posibilidade de ser seleccionado para outro espazo, de acordo coa orde de inscrición.

Calendario do torneo

ESPAZO XOVE DATA DA COMPETICIÓN
LALIN 4 de outubro. De 16 a 21 horas
NOIA  5 de outubro. De 10 a 15 horas.
VILALBA 18 de outubro. De 16 a 21 horas
VILAGARCÍA 19 de outubro. De 10 a 15 horas
PONTEDEUME 8 de novembro. De 16 a 21 horas
CHANTADA 9 de novembro. De 10 a 15 horas
VIVEIRO 15 de novembro. De 16 a 21 horas
BETANZOS 16 de novembro. De 10 a 15 horas
OURENSE 22 de novembro . De 16 a 21 horas
CARBALLO 23 de novembro. De 10 a 15 horas
TUI 29 de novembro. De 16 a 21 horas
CURTIS 30 de novembro. De 10 a 15 horas
Final 2 días en decembro pendentes de determinar

Normas de desenvolvemento do programa

 • É necesario asistir á dinámica formativa previa ao inicio de cada evento, na que tamén se informará das pautas e regras a seguir durante o torneo.
 • É recomendable que cada equipo se conecte ao xogo 15 minutos antes da hora de inicio oficial, co fin de resolver con tempo calquera cuestión previa.
 • Todos os xogadores/as teñen que cumprir as normas aplicables ao LOL (League of Legends). Neste sentido, e para velar polo correcto funcionamento de cada competición, así como polo cumprimento do regulamento, cada partida estará presidida por un xuíz especialista.
 • Todos os xogadores/as deberán cumprir as normas de decoro e bo comportamento. De non ser así, a organización resérvase o dereito á expulsión da competición.

Premios

Cada membro do equipo gañador será obsequiado/a cunha tarxeta de Riot Points (valorada en 100 euros) a través da que se poderán adquirir diversos elementos dentro do xogo, ou con outra tarxeta regalo a determinar pola organización.

Os membros do equipo que quede en segunda posición recibirán material de promoción da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Observacións

A organización da competición pon a disposición de todos os participantes o material básico necesario (PC, teclado e rato) para a competición. Outro tipo de accesorios, tales como os casos, correrán por conta do participante.

Na fase final, aboarase o desprazamento dos finalistas.

Así mesmo, todas as competicións serán abertas ao público, que poderá velas en directo, a través dun proxector, nunha sala contigua en cada Espazo Xove.

+ Formulario de inscrición

Que é “Xuventur”?

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, e a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Axencia Turismo de Galicia poñen en marcha unha nova edición do programa “Xuventur”·

Trátase dun programa de actividades de educación non formal para desenvolver en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural, en estancias de fin de semana, que sirva tanto para a adquisición de competencias e habilidades por parte da mocidade como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia, o coidado do medio ambiente e o ocio educativo.

Ofrécense distintas alternativas de participación nos meses de outubro e novembro, cunha oferta total próxima ás 600 prazas.

QUEN PODE PARTICIPAR?

“Xuventur” está dirixido á xente nova empadroada en Galicia que teña entre 18 e 35 anos no momento da solicitude e queira gozar dun programa de actividades de educación non formal nos espazos naturais da nosa Comunidade Autónoma.

OBXECTIVOS

 • Mellorar as competencias e habilidades da xuventude a través da educación non formal.
 • Facilitar que as mozas e mozos galegos participantes coñezan a xeografía e patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia, promovendo o seu respecto e posta en valor.
 • Proporcionar á xente nova a oportunidade de vivir a experiencia do turismo rural galego.
 • Promover a educación ambiental e o ocio saudable.

O PROGRAMA, QUE É GRATUÍTO, INCLÚE:

 • Aloxamento en establecementos rurais (noites de venres e sábado). A asignación de cuartos será de libre disposición, o que supón que haberá que compartir os que sexan de dúas prazas.
 • Manutención completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo.
 • Programa de actividades, equipo técnico responsable, así como o material preciso para o seu desenvolvemento (no suposto de mal tempo levaranse a cabo actividades alternativas).
 • O desprazamento ata os aloxamentos vai por conta das persoas que participan, tanto o día de incorporación como o día do remate da actividade.

Consulta aquí toda a información

+ FORMULARIO DE INSCRICIÓN Neste momento só está activado o formulario para participar no programa 5: Camiños naturais, camiños Vitais (Carnota)

NO DOG do 20 de setembro de 2019 publícase a relación definitiva de persoas colaboradoras bolseiras admitidos/as e lista de espera no centro residencial xuvenil LUG para o curso académico 2019/20.

DOG do 20 de setembro de 2019

A Federación de Libreiros de Galicia adhirese ao programa Carné Xove ofrecendo un desconto do 5% en libros e do 10% en material escolar aos usuarios e usuarias do carné xove.

Librarías adheridas

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca unhas sesións de coaching a desenvolver nos espazos emprende incluídos no proxecto Lidera co obxectivo de apoiar á xuventude no seu itinerario persoal e profesional coa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.


OBXECTIVOS

- Apoio á orientación vocacional e o recoñecemento de habilidades e competencias profesionais.

- Mellora da autoestima na procura de emprego. Identificación e adestramento de habilidades emocionais.

- Identificación de tipos de condutas e habilidades sociais, básicas e avanzadas como a empatía, asertividade e a resolución de conflitos.

- Apoio na organización  e planificación de metas profesionais.

- Axuda na confección do currículum vitae e a carta de presentación. Coñecementos sobre os procesos de selección e os tipos de entrevistas (individuais e grupais).

- Análise da procura de emprego a través de internet: a imaxe persoal nas redes sociais e nos portais e redes sociais de emprego e emprendemento.

- Formar en habilidades transversais.

- Mellora das oportunidades de emprego e emprendemento dos mozos e mozas.


DESTINATARIOS/AS

Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.


LUGAR DE REALIZACIÓN

DATA HORARIO LUGAR DE REALIZACIÓN ENDEREZO

25/09/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Chantada

R/ Rosalía de Castro, 1

27500 Chantada

Lugo

27/09/2019

* Esta actividade foi cancelada

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Lalín

R/ Pena Toares, 2

36500 Lalín

Pontevedra

01/10/2019

16.30 -18.30 h

Espazo Xove de Pontedeume

R/ Alameda de Raxoi, s/n

15600 Pontedeume

A Coruña

04/10/2019

18:00 – 20:00 h

Espazo Xove de Vilagarcía

R/ Xoan Carlos I

36600 Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

09/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Carballo

R/ Valle Inclán, 24

15100 Carballo

A Coruña

16/10/2019

18:00 – 20:00 h

Espazo Xove de Ourense

R/ Celso Emilio Ferreiro, 27

32004 Ourense

Ourense

17/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Curtis

Estrada Estación, s/n

15310 Curtis

A Coruña

23/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Betanzos

R/ Valdoncel, 7

15300 Betanzos

A Coruña

25/10/2019

17:30 a 19:30 h

Espazo Xove de Vilalba

R/ Novo Cazón, s/n

27800 Vilalba

Lugo

28/10/2019

16:30 – 18:30 h

Espazo Xove de Viveiro

Avda Ceravntes, s/n

27850 Viveiro

Lugo

30/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Noia

R/ Pedra Santaña, s/n

15200 Noia

A Coruña

06/11/2019 17:00 - 19:00 h Espazo Xove de Lalín

R/ Pena Toares, 2

36500 Lalín

Pontevedra


 

08/11/2019

18:00 – 20:00 h

Espazo Xove de Tui

R/ Sanz, 28

36700 Tui

Pontevedra

 

PRAZAS POR ESPAZO XOVE

Un mínimo de 4 un máximo de 15 persoas.


PRAZO DE INSCRICIÓN

Do 4 de setembro  ás 12:00 horas do día anterior hábil á realización da xornada.

INSCRICIÓN

Mediante o envío de formulario electrónico.
ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.


Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN