Erradicación de prexuízos nos centros docentes

17 Feb 2016

igualdade"Artigo 18. Erradicación de prexuízos nos centros docentes:

1. Non se admitirán, no centro docente, as desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente, dunha distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida.

2. De forma directa, as docentes e os docentes non permitirán ningunha forma de machismo e de misoxinia que puidese existir no seo da comunidade escolar e, nomeadamente, entre nenos e nenas e adolescentes, aplicarán activamente principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres".

Este o artigo 18 dun total de 104 artigos co que conta o decreto que recolle as disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

O texto completo está publicado no DOG do 17 de febreiro de 2016