Bolsas para prácticas profesionais en Turismo

22 Dec 2015

O Instituto de Turismo de España publica unha convocatoria de bolsas en réxime de concorrencia competitiva para a súa concesión a persoas físicas con nacionalidade de algún dos Estados membros da Unión Europea, a fin de realizar un Máster de Turismo Internacional, prácticas profesionais na rede de Consellerías de Turismo no exterior dependentes de Turespaña, así como en empresas e institucións, dentro e fóra de España.

 

Titulación. Estar en posesión dos títulos universitarios de Graduado, Licenciado, Máster, Arquitecto ou Enxeñeiro, de Técnico ou Diplomado en Empresas e actividades Turísticas, Diplomados en Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública, e títulos en Formación Profesional de grao superior en Hostalaría ou Turismo, sempre que se cursaran os estudos e superado as probas para a obtención do correspondente título nos seis anos anteriores ao da convocatoria das bolsas.

 

Cualificacións. Os Graduados Oficiais, Licenciados, Máster, Arquitectos ou Enxeñeiros deben ter unha nota media igual ou superior a seis; e unha nota media igual ou superior a sete se require para los Técnicos o Diplomados en Empresas e Actividades Turísticas, os Diplomados en Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública e os titulados en Formación Profesional de grao superior en Hostalaría ou Turismo.

 

Idiomas. Acreditar, mediante certificación de institución académica oficial, posuír coñecemento do idioma inglés e, optativamente, doutros idiomas que sexan linguas de traballo nas Consellería de Turismo no estranxeiro, o nivel mínimo será o B2 do MCERL.

 

A presentación das solicitudes, dirixidas á Presidencia do Instituto de Turismo de España, poderán realizarse dentro do prazo máximo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución. Máis información no BOE nº 303, de 19 de decembro de 2015:  «Boletín Oficial del Estado».