Bases para ás subvencións a asociacións e organizacións xuvenís

22 Xun 2015

INJUVE2No BOE do 22 de xuño de 2015 publícanse as bases reguladoras para a concesión de subvencións por parte do INJUVE para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude de ámbito estatal.

Requisitos dos beneficiarios.
1. Poderán acceder ás subvencións as entidades e organizacións no que reúnan os seguintes requisitos á data de publicación das correspondentes convocatorias:
a) Estar legalmente constituídas e debidamente inscritas no correspondente Rexistro administrativo de ámbito estatal en función do tipo de entidade de que se trate como:
1. º Asociacións xuvenís, Federacións ou Confederacións de Asociacións xuvenís.
2. º Seccións xuvenís de entidades sociais ou organizacións no que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
3. º Entidades prestadoras de servizos á xuventude, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da xuventude segundo previsión expresa nos seus Estatutos.
b) Ter ámbito de actuación estatal, segundo o seu título constitutivo.
c) Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias comunidades autónomas.
d) Carecer de fins de lucro. A estes efectos consideraranse tamén entidades sen fins de lucro aquelas que desenvolvan actividades de carácter comercial, sempre que os beneficios resultantes destas se invistan na súa totalidade no cumprimento dos seus fins institucionais, non comerciais.
e) Aqueles que se determinen nas correspondentes convocatorias.
f) Acharse ao corrente das obrigas tributarias e de Seguridade Social.
g) Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Instituto da Xuventude.
h) Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia necesaria para iso.
i) Non estar incursas no resto das prohibicións que, para obter a condición de beneficiario de subvencións, se establecen no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Máis información no BOE do 22 de xuño de 2015