Subvencións á formación de mozos e mozas menores de 30 anos

29 Ago 2014

empleo-jovenesO Ministerio de Emprego convoca subvencións para a execución dun programa específico, de ámbito estatal, coa finalidade de mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional de mozos menores de 30 anos, con especial atención aos que se achan en situación de desemprego e aos de baixa cualificación, mediante proxectos formativos que inclúan accións de formación profesional para o emprego dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade e para o acceso a estes, accións formativas con compromiso de contratación e accións formativas vinculadas con competencias en tecnoloxías da información e a comunicación e idiomas.
Serán subvencionables:
a) Accións formativas que inclúan compromisos de contratación e respondan ás necesidades de cualificación e/ou aos requirimentos específicos de emprego dos mozos desempregados.
b) Accións formativas, de modalidade presencial, vinculadas a un ou varios certificados de profesionalidade, coa acreditación correspondente para os que superen o proceso formativo e competencias clave.
c) Accións formativas dirixidas á adquisición de competencias en linguas estranxeiras e competencias en tecnoloxías da información e a comunicación.

A entidade beneficiaria deberá facilitar a realización do módulo de formación práctica a aqueles participantes que no momento da impartición da formación completen a totalidade dos módulos dun certificado de profesionalidade e non estean exentos da realización do módulo de formación práctica, sempre que o devandito módulo estea incluído no proxecto formativo.

Destinatarios:
Mozos menores de 30 anos, con especial atención aos de baixa cualificación e aos que se achan en situación de desemprego, que desexen mellorar as súas competencias profesionais para aumentar as súas posibilidades de inserción ou permanencia no mercado de traballo.
Para os proxectos cuxos destinatarios sexan mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, os participantes deberán estar inscritos no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, sen que se requira a súa inscrición como demandante de emprego.

Entidades beneficiarias:
a) As empresas con centros de traballo en máis dunha comunidade autónoma, que acheguen compromisos de contratación.
b) Os grupos de empresas que teñan unha dirección efectiva común ou estean formadas por filiais dunha mesma empresa matriz, con presenza en máis dunha comunidade autónoma ou cidade con Estatuto de Autonomía, que acheguen compromisos de contratación.
c) Os centros ou entidades de formación con implantación en máis dunha comunidade autónoma ou cidade con Estatuto de Autonomía, acreditados no certificado ou certificados de profesionalidade para os que presenten o proxecto formativo.

As solicitudes de subvención tramitaranse de forma electrónica mediante a aplicación informática que estará a disposición das entidades solicitantes na páxina web da Fundación Tripartita para a Formación no Emprego
www.fundaciontripartita.org
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberta ata o 18 de setembro de 2014.
Máis información no BOE do 29 de agosto de 2014.