Bonos Albergues REAJ

10 Dec 2021

Con vistas á reactivación da mobilidade, o consumo de albergues e o seu coñecemento, a Rede Española de Albergues Xuvenís REAJ dará un total de 800 Bonos REAJ, para trocar desde o 18 outubro de 2021 ata o 15 de xuño de 2022 (ou ata finalizar existencias).

Trátase dunha iniciativa para incentivar o uso dos albergues da Rede, que son establecementos que se viron afectados pola crise sanitaria provocada polo COVID19.

As persoas / grupos posuidores dun bono poderán facer uso del en calquera albergue que se atope na listaxe de "albergues colaboradores" para estancias que teñan lugar entre o 18 de outubro de 2021 e o 15 de xuño de 2022. Por tanto, os usuarios/grupos deberán asegurarse de que as súas estancias (pernoitas) teñen lugar antes de dita data, xa que non poderán ser utilizados a partir desa data.

A campaña Bonos Albergues REAJ componse de 800 bonos, distribuídos da seguinte maneira:
- Bonos Individuais de 30 euros: emitirase un máximo de 700 bonos de ata 30 euros (IVE incluído) para utilizar nos "albergues colaboradores" dentro do prazo establecido para iso.
- Bonos Grupais de 200 euros: emitirase un máximo de 100 bonos de ata 200 euros (IVE incluído) para utilizar nos "albergues colaboradores" dentro do prazo establecido para iso.

Devanditos bonos serán postos ao dispor dos usuarios na páxina de REAJ de maneira graduada. Así mesmo, a cada persoa/grupo que se lle envíe un Bono Albergue faráselle chegar tamén por email un Carné de Alberguista Dixital de forma gratuíta.

Requisitos
Os Bonos Albergues REAJ individuais poderán ser solicitados por calquera persoa física que teña entre 18 e 30 anos e teña residencia legal en España. No momento da solicitude do bono o usuario deberá ser menor de 31 anos. Unha vez cumpridos os 31 anos, non poderá ser solicitante do bono (aínda que si que poderá trocalo no caso de que o solicitase antes de cumprir os 31).

Só se emitirá un bono por persoa, que irá ligado ao seu número de DNI / NIE e será persoal e intransferible, non podendo ser cedido a terceiros baixo ningunha circunstancia.

Os Bonos Albergues REAJ de grupo poderán ser solicitados por calquera grupo legalmente constituído que teña CIF e estea recoñecidos por algunha administración como grupo.

Só se emitirá un bono por cada CIF e só poderá ser utilizado polo grupo ao que lle foi concedido, non podendo ser cedido a terceiros baixo ningunha circunstancia.

https://reaj.com/bonos-albergues-reaj/