Lei de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia

07 Xun 2021

"A loita contra a violencia na infancia é un imperativo de dereitos humanos. Para promover os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes consagrados na Convención sobre os Dereitos do Neno é esencial asegurar e promover o respecto da súa dignidade humana e integridade física e psicolóxica, mediante a prevención de toda forma de violencia".

Así comeza a publicación da Lei de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia no BOE do 5 de xuño de 2021

A lei ten por obxecto garantir os dereitos fundamentais dos nenos, nenas e adolescentes á súa integridade física, psíquica, psicolóxica e moral fronte a calquera forma de violencia, asegurando o libre desenvolvemento da súa personalidade e establecendo medidas de protección integral, que inclúan a sensibilización, a prevención, a detección precoz, a protección e a reparación do dano en todos os ámbitos nos que se desenvolve a súa vida.

- título I recolle os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes fronte á violencia.
- título II está dedicado a regular o deber de comunicación das situacións de violencia.
- título III, que regula a sensibilización, prevención e detección precoz.
- título IV sobre actuacións en centros de protección de persoas menores de idade.
- título V dedicado á organización administrativa.

Lei de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia, BOE do 5 de xuño de 2021