Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade

16 Xun 2020

O Servizo de Prevención da Dependencia, da Dirección xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, convoca Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade

Persoas destinatarias:
As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, unha idade comprendida entre os 11 e os 45 anos e presenten calquera tipo de limitación e / ou necesidade especial.

Convócanse 132 prazas con un prezo de 125 euros nas seguintes quendas:

campamentosdiscapacidade2

Requisitos:
- Ter recoñecida unha porcentaxe de discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 45 anos. Ter cumprida a idade mínima establecida ao inicio da quenda e non superar a máxima ao seu remate.
- Estar empadroados nalgún concello de Galicia.
- Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
- Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
- Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
- Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que solicita.

Non se admitirá a entrada aos campamentos se o participante:
- É diagnosticado positivo por COVID-19 segundo os criterios médicos vixentes.
- Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que poida estar asociada co COVID-19 durante os 14 días previos á súa participación.
- Estivese en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á súa participación.


O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o día 30 de xuño de 2020.

As solicitudes, acompañadas da documentación requirida, presentaranse por calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e dirixiranse á:
  Consellería de Política Social.
  Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
  Edificio administrativo San Caetano, s/n.
  15781 Santiago de Compostela.

Solicitude, informe médico e demais documentación:
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/campamentos-de-veran-especificos-para-persoas-con-discapacidade-2020 

Máis información

Teléfonos:
981 547 437, 981 546 737, 981 544 640,
Correo electrónico: autonomiapersoal.sxps@xunta.gal

Nos servizos de Dependencia e Autonomía Persoal das xefaturas territoriais situados en:

A Coruña
Rúa Concepción Arenal, nº 7-9 - 15006 A Coruña.
Teléfono 881 881 528.

Lugo
Rúa Serra de Ancares, nº 68 baixo - 27003.Lugo.
Teléfono 982 889 132.

Ourense
Rúa Sáenz Díez, nº 33 - 32003 Ourense.
Teléfono 988 386 178.

Vigo
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 1º andar - 36201 Vigo.
Teléfono 986 817 217.