cons politica social dxxpv corlogoquerotemais

 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE OBRADOIROS DOS CENTROS QUEROTE+

Porémonos en contacto con vostede por vía telefónica o antes posible para xestionar esta solicitude. Por favor, cubra o maior número de campos posibles. Se ten calquera anotación que considere de relevancia, use o campo de observacións.
Os centros Quérote+ farán unha valoración e darán resposta á solicitude en base a diversos criterios establecidos (axuste da demanda á oferta existente, dispoñibilidade do equipo para o desenvolvemento do obradoiro demandado, mínimo de persoas participantes esixido, etc.) A entidade pode facer unha solicitude de datas estimada para a realización do obradoiro, pero o centro Quérote+ que se encargará da realización deste, comunicaralle se é viable a súa realización na data solicitada. No caso de non selo, fará unha proposta alternativa en función da súa dispoñibilidade de calendario formativo.

Se quere máis información chame ao 881 997 613 ou ao teléfono do Centro Quérote+ de referencia.

 

DATOS DA SOLICITUDE

OBRADOIRO SOLICITADO (Selecciona segundo sexas un Centro de Ensino ou Concello/Asociación/Entidade por orde de preferencia)

Powered by BreezingForms

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidade do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https:/www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesada poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO